Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til ny organisering av kriminalomsorgen

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har utarbeidet et forslag til modell for fremtidig organisering av kriminalomsorgen.

Forslaget er laget på oppdrag oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og bygger på Difis evaluering av kriminalomsorgens organisering fra 2017.

KDIs forslag er fordelt på tre rapporter:

Bakgrunn

Ved behandlingen av Prop. 105 L (2015–2016) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.) fattet Stortinget i desember 2016 følgende anmodningsvedtak:

«Stortinget ber regjeringen foreta en evaluering av kriminalomsorgen ut fra de mål som er  beskrevet i proposisjonen og de alternative modeller for organisering som har vært drøftet, samt en trenivåmodell. Samarbeidende instanser, frivillige organisasjoner, ansatte- og brukerorganisasjoner bør involveres i evalueringen.»

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), gjennomførte evalueringen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Arbeidet startet våren 2017 og evalueringsrapporten ble levert i september 2017. 

Les Difis rapport her: Evaluering av organiseringa av kriminalomsorga

KDIs forslag til organisasjonsmodell er basert på rådene fra Difi.

 

Til toppen