Forslag til nye bestemmelser for Tanavassdraget

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges og Finlands forhandlere har nå fremmet forslag til nye bestemmelser om laksefisket i Tanavassdraget. Målet er å redusere fiskepresset med om lag en tredel, og dermed legge grunnlaget for gjenoppbygging av de svake laksebestandene. De nye fiskereguleringene skal innføres i 2017.

Tana er grensevassdrag mellom Norge og Finland og et av verdens største vassdrag med atlantisk laks. Det er om lag 30 ulike laksebestander i vassdraget, og den årlige laksefangsten er langt høyere enn i noe annet vassdrag med atlantisk laks. Fisket i vassdraget har stor betydning for lokalbefolkningen og for samene som urfolk.

Et spesielt trekk ved Tana er de tradisjonelle fangstmetodene som fiske med stengsel, stågarn og drivgarn. Gjennom de siste tiårene har også turistfisket i elva økt betydelig. I Norge er vesentlige deler av fiskeforvaltningen lagt til rettighetshavernes lokale forvaltningsorgan Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Over tid har utviklingen for villaksen i Tanavassdraget vært dårligere enn i sammenliknbare norske vassdrag. Dette skyldes i all hovedsak overfiske, og fiskepresset skal nå altså reduseres med om lag en tredel.

– Vårt formål med disse forhandlingene har først og fremst vært å redusere fiskepresset på laksebestandene og å sikre lokalbefolkningens tilgang til fiske, sier statssekretær Lars Andreas Lunde. Vi har nå kommet langt i å oppnå dette. Statssekretæren er også svært fornøyd med at de lokale rettighetshaverne på norsk og finsk side har bidratt vesentlig til resultatet.

De norske og finske forhandlerne er også enige om forslag til en ny avtale. Hovedinnholdet i avtalen er som følger:

 1. Laksebestandene skal bygges opp til bærekraftige nivåer og deretter forvaltes med sikte på høyest mulig avkastning over tid.
 2. Den fremtidige forvaltningen skal være fleksibel, slik at reguleringene i fisket til enhver tid er tilpasset hensynet til laksebestandene.
 3. Forvaltningen skal baseres på et best mulig kunnskapsgrunnlag med utgangspunkt i vitenskapelig rådgivning og tradisjonell kunnskap.
 4. Hensynet og rettighetene til lokalbefolkningen og til samene som urfolk skal tillegges betydelig vekt.

Forslaget til nye reguleringer i laksefisket er i korthet som følger:

 1. Fisketid for lokale stangfiskere blir 1. juni – 20. august, mot dagens fisketid 20. mai – 31. august.
 2. Fisketid for tilreisende stangfiskere blir 10. juni – 10. august, mot dagens fisketid 1. juni – 20. august.
 3. Fiske med drivgarn kan foregå i to døgn per uke i perioden 1. juni – 15. juni, mot dagens tre døgn per uke i perioden 20. mai – 15. juni.
 4. Fisket med stengsler kan utøves tre dager i uken fra 16. juni til 31. juli, mot dagens fisketid som er fra 20. mai til 31 august.
 5. Fisket med stågarn kan skje i to døgn per uke fra 16. juni til 15. juli, og deretter i tre døgn per uke frem til 31. juli. I Anarjohka kan de som bor langs vassdraget og har fisket der fortsette fisket i to døgn per uke frem til 12. august.
 6. Den enkelte laksebreveier kan bare benytte ett garnredskap om gangen.
 7. Det fastsettes et øvre antall fiskekort for turistfiskere både i båtfisket og i fisket fra strand på riksgrensestrekningen. For de kommende årene er dette tallet satt til 11 000 kort for fiske fra båt og 11 000 kort for fiske fra strand. Kortene fordeles likt mellom Norge og Finland.
 8. Det innføres krav om å benytte lokal roer for tilreisende båtfiskere mellom kl. 18.00 og 06.00.
 9. Turistfiske fra strand kan foregå fra kl. 22.00 den ene dagen til kl. 15.00 påfølgende dag. Resten av døgnet forbeholdes lokale fiskere.

– Det er svært bra at vi nå får et solid grunnlag for en moderne og fremtidsrettet forvaltning av fiskebestandene i Tanavassdraget, sier Lars Andreas Lunde. Avtalen skal signeres så tidlig som mulig i 2016 og tre i kraft før fiskesesongen 2017. Avtaleteksten vil bli ferdigstilt og offentliggjort tidlig i 2016.