Forslag til nytt forbrukerprogram i EU 2014-2020

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europakommisjonen la 9. november 2011 fram sitt forslag til forbrukerprogram for perioden 2014 til 2020. Programmet har en årlig ramme på ca. 25 millioner euro og beløper seg til totalt 197 millioner euro. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

Forslaget til forbrukerprogram er et utkast og skal legges fram for behandling av EUs Råd og Europaparlament i løpet av 2012. Programmet ble lagt fram samtidig med helseprogrammet 2014 – 2020.

Kommisjonen legger vekt på å videreføre det arbeidet som ligger i programmet for 2007-2013.

 De viktigste elementene er:
- Styrke arbeidet med produktsikkerhet via effektiv markedsovervåking;

- Forbedre informasjon, utdanning og kunnskap om forbrukernes rettigheter;

- Konsolidere arbeidet med regelverket for forbrukernes rettigheter,  herunder systemer for løsning av tvister i og utenfor rettssystemet;

- Styrke håndhevelsen av regelverket på tvers av grensene.

Som et eksempel kan nevnes at budsjettet for 2012 på 21 millioner euro fordeles mellom:

- Høyt beskyttelsesnivå (ca. 10 millioner euro hvor noe over halvparten til markedsundersøkelser).

- Mer effektiv anvendelse av reglene for beskyttelse av forbrukerne ca. 11 millioner euri hvorav nesten halvparten til de europeiske forbrukersentrene (ECC-net), og 1/3 til arbeidet med gjennomføring av direktivene via nettverk på forbrukerområdet. 

Kommentar
Programmet vil sette de finansielle rammene for det konkrete arbeidet med forbrukerpolitikken i EU 2014-2020. I tillegg vil Kommisjonen i løpet av våren 2012 fastsette et videre og mer overordnet policy-dokument: ”Consumer Agenda” for samme eller en lengre periode.

Dokumentet, som utarbeides av DG Helse- og forbruker i nært samarbeid med DG Justis vil innholde den overordnete strategien, samt ventelig oversikt over tiltak på ulike generaldirektoraters område.

Europaparlamentet behandler 14. november en rapport om ny strategi for forbrukersiden, som vil være et innspill til Kommisjonens arbeid med Consumer Agenda. Se link her

Fra norsk side har en deltatt aktivt under forbrukerprogrammet 2007 – 2013 og knyttet norske fagmiljøer som Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og SIFO til EUs arbeid. Ordningen er også med på å knytte ForbrukerEuropa til de europeiske forbrukersentrene (ECC-net).

Forbrukerprogrammet er relativt lite – sammenlignet med andre EU-programmer som forskning og entreprenørskap, og på forbrukersiden har en frykt for at programmet ville bli lagt inn i andre EU-programmer. I første omgang har en lyktes med å bevare statusen som eget program, men det vil være opp til EUs Råd og Europaparlamentet og godta dette i løpet av 2012. En videreføring av norsk deltakelse i  det nye programmet, vil kreve stortingsbehandling.