Forslag til nytt gjødselregelverk

Husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel er en viktig ressurs, men i mange tilfeller utnyttes den for dårlig. Landbruks- og matdepartementet, i samråd med Klima- og miljødepartementet, ga i 2016 oppdrag til Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet å revidere gjødselvareforskriften.

I arbeidet skulle det blant annet ses på hvordan gjødsel kan utnyttes best mulig i planteproduksjon og som kilde til bioenergi. Samtidig er det et klart mål å redusere avrenning og utslipp til luft.

Direktoratene foreslår at gjeldende gjødselvareforskrift blir erstattet av to forskrifter; en gjødselvareforskrift og en gjødselbrukforskrift. Forslag til nye bestemmelser ble levert til Landbruks- og matdepartementet 15. mars.

Stripespreding av husdyrgjødsel.
Stripespreding av husdyrgjødsel. Foto: Monica Dahlmo/Fylkesmannen i Rogaland
Til toppen