Forslag til regler for bruk av spesialisterklæringer sendes på høring

Forsvarsdepartementet har sendt forslag om saksbehandlingsregler for bruk av spesialisterklæringer i erstatnings- og kompensasjonssaker på høring. Formålet er å styrke de skadelidtes rettigheter. De foreslåtte reglene skal gjelde i saker om psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

De foreslåtte reglene gir føringer for hva som skal skje dersom Statens pensjonskasse (SPK) er uenig med den sakkyndige i synet på årsakssammenheng mellom tjeneste og skade. I henhold til forslaget skal det først innhentes en tilleggserklæring fra den sakkyndige. Dersom SPK etter å ha innhentet en tilleggserklæring fortsatt er uenig i den sakkyndiges konklusjon, skal det innhentes en ny spesialisterklæring fra en annen sakkyndig.

Reglene skal også gjelde når saken behandles i klagenemnda, dersom prosessen ikke allerede er foretatt i SPK.

Forslaget bygger på anbefalingen fra en ekstern arbeidsgruppe som gjennomgikk og vurderte ordningene.

De aktuelle spesialisterklæringene fra sakkyndig psykiater eller psykolog innhentes som en del av saksforberedelsene i saker om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader. Bakgrunnen for forslaget er at praksis fra Statens pensjonskasse og klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning viser at forvaltningsorganene i mange saker er uenige med den sakkyndige i synet på årsakssammenheng mellom tjenesten og den anførte skaden. Det har derfor vært ønskelig å styrke de skadelidtes prosessuelle rettigheter i slike tilfeller.

Høringsnotatet inneholder også enkelte andre forslag om endringer som har til hensikt å styrke de skadelidtes rettssikkerhet. Det foreslås dekning av skadelidtes reiseutgifter i forbindelse med oppmøte i klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning, uavhengig av om klagen gis medhold. Forsvarsdepartementet ber også om høringsinstansenes syn på om domstolene bør gis full prøvingsrett dersom klagenemndas vedtak bringes inn for retten.

Hvem som helst kan avgi høringsuttalelse. Frist for å avgi høringsuttalelse er 17. september. Høringsdokumentene er offentlig tilgjengelige på regjeringens nettsider.