Forsøk der kommuner drifter distriktpsykiatriske sentre

Kommuner kan nå få ansvar for å drive distriktpsykiatriske sentre. Helse- og omsorgsdepartementet åpner for et forsøk der målet er å se om dette gir bedre tjenester til pasienter med psykiske lidelser.

I dag er det i all hovedsak de regionale helseforetakene som har ansvar for å drifte landets distriktpsykiatriske sentre (DPS).  Forsøket innebærer at kommunen får rådighet over personell og ressurser. Dette vil kunne føre til at kommunen i større grad får anledning til å se helsetilbudet ved DPS i sammenheng med øvrig kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud.

Forsøket skal basere seg på kommuner med kapasitet og kompetanse til å påta seg oppgaven, og som selv ønsker å delta. Antall kommuner som kan delta i forsøket er 30.

Kommuner og regionale helseforetak som ønsker å delta i forsøket, vil måtte starte forhandlinger om inngåelse av avtale som skal regulere gjennomføringen av forsøket, herunder regulering av ansvarsforhold, oppgaveomfang og økonomiske forutsetninger.

Forsøket skal gjennomføres innenfor forsøksloven og kommunale forskrifter må godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter at Helse- og omsorgsdepartementet har gitt sin faglige vurdering av saken.

DPS skal fortsatt være en spesialisthelsetjeneste. Det betyr at DPS skal ivareta og videreutvikle allmennpsykiatriske oppgaver, akuttberedskap og ambulante funksjoner. Gjeldende pasient- og brukerrettigheter videreføres også i forsøket.

Forsøket skal evalueres. Innhenting av erfaringer og vurderinger fra pasienter og pårørende, ansatte, fagmiljøer og berørte kommuner og regionale helseforetak, vil være sentralt.

Les mer om forsøksordningen i styrende dokumenter som Helse- og omsorgsdepartementet har publisert i dag.

Til toppen