Første evaluering av forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenesten startet opp 1. mai 2016. Målet er å undersøke om statlig finansiering kan bidra til økt likebehandling over kommunegrensene og sikre at brukernes behov dekkes på en bedre måte enn i dag. Nå er første evaluering klar.

– Jeg er glad for at kommunene melder om stort læringsutbytte ved å delta i forsøket. Forsøkskommunene har gjennomgått hvordan de tildeler og organiserer sitt tjenestetilbud. Jeg merker meg at de nå opplever at helse- og omsorgstjenestene, administrasjonen og politikerne samarbeider mer og bedre enn før. Dette vil kunne bidra til økt kvalitet fremover, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dette er en nullpunktevaluering som senere evalueringer skal måles opp mot. Utover dette er det også enkelte viktige funn i evalueringen.

Rapporten viser blant annet at det er store forskjeller når det gjelder innretningen av hjemmetjenester og bruken av institusjon. Samtidig fremgår det også at de eldre brukerne mottar omtrent det samme antall ressurser i forsøkskommunene. Den største forskjellen i ressursbruk gjelder unge funksjonshemmede.

Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet og for følgeevalueringen. Nullpunktmålingen er utført av Agenda Kaupang og Proba samfunnsanalyse.

Les rapporten "Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale omsorgstjenester - Nullpunktmåling 2016 fra Helsedirektoratet

Til toppen