Første presentasjon av nytt forsknings- og innovasjonsprogram

Rapport fra forskningsråd Erik Yssen, EU-delegasjonen

Kommisjonen presenterte mandag 23 . januar sitt forslag til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon - Horizon 2020 - i Europaparlamentet. Parlamentarikerne var i hovedsak positive i sine innledende kommentarer, men antydet også enkelte saker som de vil være opptatt av når de i tiden fremover skal behandle Kommisjonens forslag. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

Kommisjonen presenterte mandag 23 . januar sitt forslag til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon - Horizon 2020 - i Europaparlamentet. Parlamentarikerne var i hovedsak positive i sine innledende kommentarer, men antydet også enkelte saker som de vil være opptatt av når de i tiden fremover skal behandle Kommisjonens forslag. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

Europaparlamentet starter nå sin behandling av Kommisjonens forslag til et nytt rammeprogram for forskning og innovasjon, som har et budsjett på nærmere 640 milliarder kroner for perioden 2014-2020. Generaldirektør Robert-Jan Smits i Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og innovasjon ga mandag 23. januar en første presentasjon av Kommisjonens forslag til nytt rammeprogram – Horizon 2020 –  i Europaparlamentets i komité for industri, energi og forskning (ITRE).  Kommisjonens forslag vil i Parlamentet behandles i denne komiteen. Italienske Amalia Sartori fra den kristeligdemokratiske partigruppen EPP ble mandag 23. januar valgt til ny leder for komiteen. 

De ulike delene av Kommisjonens forslag til nytt rammeprogram vil ha saksordførere og skyggesaksordfører fra de ulike partgrupperingene i ITRE-komiteen. Spanske Riera Madurell fra S&D (sosialdemokrater) vil være rapportør for det overordnede rammeverket for Horizon 2020. 

Vekst og sysselsetting viktig
Smits understreket i sin presentasjon at Kommisjonen har tatt i betraktning tidligere rapporter om forskningssatsinger i Europaparlamentet, blant annet om forenkling, i utformingen av forslaget til nytt rammeprogram.

Parlamentarikerne uttrykte tilfredshet med dette og ga også en innledende positiv vurdering av forslaget generelt. De hadde også enkelte  kommentarer og merknader til forslaget allerede i denne fasen av behandlingen av forslaget i Parlamentet, herunder:

  • Støtte til Kommisjonens analyse, inkludert behovet for å stimulere vekst og sysselsetting gjennom Horizon 2020. 
  • Horizon 2020 må være fleksibelt nok til å ta opp i seg nye utfordringer.
  • Antallet samfunnsutfordringer bør vurderes nærmere – er det for mange med seks slike?
  • Horizon 2020 må ikke gå for langt i retning av å støtte markedsnære aktiviteter.    
  • Samfunnsfagene er en viktig del av forskningstradisjonen i Europa, og  må ikke kun ha en ”rådgivende rolle” i Horizon 2020 når  de nå skal integreres i alle deler av rammeprogrammet.
  • Horizon 2020 må virke i synergi med strukturfondene og løfte områder av Europa som ligger etter. Enkelte mente det er  uklart hvordan dette konkret tenkes skje i neste periode.
  • Satsingen på små- og mellomstore bedrifter må tydeliggjøres mer.  

Forenkling er viktig men en må unngå  overforenkling i Horizon 2020 – jf. Kommisjonens forslag om en enkelt finansieringssats for alle typer deltakere i Horizon 2020.  

Det kan ellers være verdt å merke seg at Parlamentet tidligere har fremholdt at de ønsker en dobling av budsjettet for det neste rammeprogrammet – dvs. til om lag 800 milliarder kroner. EPP (kristeligdemokratene) har i en pressemelding gjentatt at de går inn for en slik økning i budsjettet for Horizon 2020. Det store spørsmålet fremover blir hva medlemslandene går inn for hva gjelder langtidsbudsjett for EU generelt og budsjett for Horizon 2020 spesielt.

Åpnet for å diskutere samfunnsutfordringer
Robert-Jan Smits åpnet for å diskutere de etablerte samfunnsutfordringene i forslaget til Horizon 2020, men mente i utgangspunktet at de seks utfordringene Kommisjonen har foreslått  bør beholdes. De seks er:
- Helse, demografisk endring og velferd
- Matsikkerhet, bærekraftig jordbruk, marin og maritim forskning og bioøkonomi
- Sikker, ren og effektiv energi
- Smart, grønn og integrert transport
- Klima, ressurseffektivitet og råvarer
- Inkluderende, innovative og sikre samfunn

Norge har vært en pådriver for et klart marint og maritimt innhold i Horizon 2020. Vedrørende forenkling mente Smits  at grep for å differensiere mellom ulike typer aktører og forskning vil gi økt kompleksitet igjen i reglene for rammeprogrammet.

Parlamentet behandler nå forslaget
Parlamentet starter med dette opp sin førstegangsbehandling av forslaget til nytt rammeprogram (første lesning). Det forventes at Parlamentets endelige posisjon vil vedtas i en plenumssamling i Strasbourg i november i år. På samme tid har Rådet startet opp sin behandling av forslaget. Det danske formannskapet tar sikte på å oppnå en generell politisk enighet blant medlemslandene om det overordnede forslaget under sitt formannskap.  Forslaget til nytt rammeprogram må vedtas i EU innen utgangen av 2013. Oppstart for programmet er 1. januar 2014.

I Norge må norsk deltakelse i Horizon 2020 legges frem for Stortinget etter at det foreligger et endelig vedtak om programmet i EU.        

Til toppen