Historisk arkiv

Forsvarseiendommer sikres til friluftsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 24,4 millioner kroner i Revidert nasjonalbudsjett for 2005 for å sikre forsvarseiendommer til friluftsliv for allmennheten. (13.05.05)

Pressemelding

Dato: 13.05.05

Forsvarseiendommer sikres til friluftsliv

Miljøvernminister Knut Arild Hareide besøkte tidligere denne uken Midtsanden i Sør-Trøndelag, som nå blir friluftsområde for allmennheten. Foto: Jens Søraa, AdresseavisenRegjeringen foreslår å bevilge 24,4 millioner kroner i Revidert nasjonalbudsjett for 2005 for å sikre forsvarseiendommer til friluftsliv for allmennheten.

- Dette viser at regjeringen satser på å legge forholdene til rette for at allmennheten skal få egnede områder til friluftsliv, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Fylkesvis eiendomsoversikt

Forsvarsbygg har i samråd med Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Statskog SF kartlagt i alt 56 eiendommer som Forsvaret ikke lenger har behov for. Av disse anbefales at 29 eiendommer fortsatt beholdes i offentlig eie på grunn av miljøverdier. Også de øvrige 27 eiendommer er vurdert når det gjelder allmenne friluftslivsinteresser i sammenheng med naturverdier og militærhistoriske kulturminner, men eiendommene er ikke klarlagt for frigivelse ennå. Disse vil bli vurdert fortløpende etter nye rutiner for å sikre allmenne interesser.

Når det gjelder militære installasjoner, bygninger m. v. på eiendommene vil det måtte foretas nærmere vurderinger av hvordan disse kan innpasses i forhold til friluftslivet. Dette kan få betydning for endelig avgrensing av enkelte arealer. Noen bygg og anlegg kan brukes i sammenheng med friluftslivsformålet, i andre tilfelle vil det være aktuelt å fjerne disse. En del områder er allerede ryddet og har vært åpne for allmenn bruk gjennom midlertidige avtaler. Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom ivaretar rydding og teknisk sikring av militære installasjoner samt fjerner gjerder etc slik at eiendommene blir allment tilgjengelige. Militærhistoriske kulturminner vil bli bevart og synliggjort med informasjonstiltak.

Følgende forsvarseiendommer skal beholdes i offentlig eie til friluftsformål:

Østfold:

Kjøkøy fort i Fredrikstad

528 dekar fint skogkledt flerbruksområde med merkede turstier og informasjon om historie og geologi/naturforhold. Vel to km naturstrand, mye brattlendt men noen deler er godt egnet for opphold, bl. a. to badeplasser. Har vært i allmenn bruk fra 1995 etter midlertidig avtale. Det er to store bronsealderrøyser og en spesiell klove (Skams klove) på topplatået. En mindre HV-leir med 5 hus og brakker er godt egnet til allmenne formål som understøtter friluftsliv, for eksempel leirsted for skoler og barnehager, kystledhytte m. v. Arealet sikres nå varig, og allmenn bruk av leiren blir deretter avklart i samarbeid med lokalt HV og andre gode frivillige krefter.

Torgauten fort i Fredrikstad

84 dekar på høyde nær Øyenkilen, et knauset turområde og godt bevart militærhistorisk landskap med mange elementer og stor opplevelsesverdi. Fredet militærhistorisk anlegg med ekstysk kommandoplass, løpegraver og bunkeranlegg. Fortet er tatt i allmenn bruk etter avtale og musealt tilrettelagt av Fredrikstad museum.

Kalleraodden i Fredrikstad

3,5 dekar fint bolignært naturområde på Kråkerøy ved elva mot Øra, solrik beliggenhet og utsikt. Vestre del grenser mot Fuglevikbukta naturreservat.

Vikertangen i Hvaler

1 dekar på Asmaløy som ligger omsluttet av eksisterende statlig friluftsområde blir innlemmet i dette. En bygning med radarmast disponeres fortsatt av Kystverket (Vikertangen radarstasjon).

Oslo:

Holmenkollen leir

Leirområdet er 22 dekar og grenser i øst mot Holmenkollen skianlegg, i nord mot marka, i vest mot boliger og i syd mot hotell. Området egner seg som utgangspunkt for markaturer og flerbruk knyttet til skianlegget, for eksempel varmestue, smørebuer og liknende. Arealet er regulert til friområde, anlegg for idrett, sport og turveier. Bebygd søndre del er regulert til hotell. Leiren har 12 bygg og anlegg bl. a. kontor, messe, lagre og brannstasjon som er militært utrangert.

Vestfold:

Rakke fort i Larvik

Fortet ligger ca to km syd for Stavern og omfatter 78 dekar naturområde i strandsonens bakland med åpne svaberg og frodige drag, preget av sjøens nærhet. God atkomst, toalettbygg, veier og utsiktstårn som kan brukes allment, særlig godt egnet for funksjonshemmede. Kyststien i Larvik går forbi området. Forsvarsinstallasjoner som er kulturminner kan bevares og styrke opplevelsesverdiene. Stedet er attraktivt for sykling, turliv og besøk med bil og buss for å se en meget flott havutsikt til alle årstider.

Sundåsen i Stokke

38 dekar naturområde og fredet militærhistorisk landskap, turmål og utsiktspunkt på vestsiden av Tønsbergfjorden. De militærhistoriske installasjonene fra 1899 har spesiell opplevelseskvalitet. Har lenge vært i bruk som friområde, som nå også blir det varige formål sammen med kulturminnevern.

Tjønneberget i Tjøme

57 dekar turområde med utsiktspunkt i strandsonens bakland syd på Hvasser. Del av et sammenhengende naturområde for regional turutfart. Ligger inntil foreslått reservat. Bruk av bygninger på stedet kan senere bli vurdert til bruk som kystledhytte eller annen funksjon som understøtter allment friluftsliv.

Telemark:

Tangen fort i Bamble

Tangen fort ved Langesund omfatter 142 dekar naturområde preget av tidligere militær virksomhet med bl. a. skyttergraver og bunkere. Tangen har flerbruksfunksjoner på grunn av spesielle opplevelseskvaliteter og kunnskapsverdier, og er tilrettelagt med natursti og informasjonstavler. Hele området er naturreservat. Det er skogkledt med i hovedsak kalkfuruskog og edelløvskog. Det har fine fossiler og spesiell biologisk mangfold med en rekke sjeldne og truede plantearter, lav og insekter. Tangen har vært i allmenn bruk fra 1997 etter avtale, og både friluftsliv og naturvern blir nå varige formål.

Aust-Agder:

Sandviksodden på Hisøy i Arendal

Sandviksodden ved Steinbukta sørøst på Hisøy har om lag 70 dekar furuskog og løvskog med utsiktspunkt, og er lett tilgjengelig via Festningsveien fra Sandvigen. Området inngår i et større turområde med viktige stier til friluftsområdene Vragevigen, Graudvigen og Stølsviga. Bebygd areal med forlegning, bunkeranlegg og kaianlegg m. v. må vurderes til bruk i sammenheng med friluftsliv og verdi som krigshistorisk dokumentasjon. Noen installasjoner må fortsatt båndlegges av Forsvaret og gjerdes inn. En mindre strandparsell på 6 dekar ved Grødvighaue sørvest for hovedområdet har slake svaberg med god kvalitet for båtfortøyning og bading m. v. Her har også Kystdirektoratet en parsell som tilrås som friluftsområde.

Vest-Agder:

Flekkerøya i Kristiansand

På Flekkerøya vil tre områder som omfatter opp mot ca 2000 dekar bli sikret som friluftsområder. Områdene knyttes til forvaltning og skjøtsel av det nye landskapsvernområdet Oksøy-Ryvingen og til drift av skjærgårdsparken i Kristiansand. De aktuelle arealene er Berge/Nesodden, Gråheia og Høyfjell. Dette er allerede mye brukte nærtur- og utfartsområder på Flekkerøy med godt stinett og varierte naturforhold som er vel egnet for turgåing og fritidsfiske, bading og strandaktiviteter.

Kvevika i Kristiansand

Ved Kvevika øst for byen sikres om lag 425 dekar nærturterreng mot Ålefjærfjorden. Her er det badeplass og et fint kupert eikeskogområde.

Møvik fort i Kristiansand

Omkring det viktige nasjonale festningsverket Møvik fort i Kristiansand, åtte km sørvest for byen, sikres viktige nærturområder. Ved festningsverkene med det spesielle kanonmuseet er det fine skogarealer og småkuperte høydedrag med utsikt, god adkomst og etablert stinett.

Høgevarden i Mandal

I Mandal sikres Høgevarden på Skjernøy. Dette er et lite areal på to dekar, med en gammel militær kystvakthytte som i dag er et viktig utsiktspunkt og turmål knyttet til etablerte turstier på Skjernøy. Høgevarden ligger nær de store arealene rundt Ystevågen som inngår både i skjærgårdsparken og det nye landskapsvernområdet Oksøy-Ryvingen.

Rogaland:

Ølbergskogen i Sola kommune

Eiendommen er på 197 dekar og ligger i et flatt Jærlandskap ca to km sørvest for Sola flystasjon. Området har tett plantet furuskog, og som eneste skog på denne del av Jæren har det spesiell betydning for friluftsliv. Eiendommen har lagerbygg for flyammunisjon, både nyere bygg og militært bygningsmiljø fra krigen som nå er fredet etter kulturminneloven. Bruk og vern av bygningsmassen kan forvaltes uten konflikt med friluftsliv. Ølbergskogen har et lokalt vegnett og kan enkelt tilrettelegges for funksjonshemmede. For turliv kan det også enkelt knyttes til Rægestranda friområde og Jærstrendene landskapsvernområde med en sti.

Randabergfjellet i Randaberg kommune

Den ubebygde delen av eiendommen på 87 dekar utgjør et særpreget nærturområde med regionalt brukspotensial, og har panoramautsikt over hele Nord-Jæren. Mye av området kan brukes slik det er, men oppryddingsbehov og bruksvurdering av leirbebyggelsen samt forhold til kulturvern og annen arealbruk, skjøtsel av kulturbetinget beitemark m. v. må tilpasses i en videre prosess.

Hordaland:

Kvarven i Bergen

Kvarven-området på ca 780 dekar i Laksevåg er allerede i bruk som friluftsområde og forvaltes av Bergen og omland friluftsråd. Det er blitt en av de mest brukte bymarker i Bergen, både som nærturområde og utfartsområde. Kvarven har blandet skog og lyngvegetasjon med gode muligheter for plukking av sopp og bær. I samarbeid med Gravdal vel utføres naturskjøtsel og rydding for økt tilgjengelighet.

Kvarven og Gravdal er et viktig militærhistorisk befestningsområde med anlegg fra 1895 – 1905 som nå forvaltes på en god måte gjennom avtale med Laksevåg kulturhistoriske forening. Å kunne synliggjøre og informere om kulturminnene gir viktig kunnskap og øker opplevelsesverdiene for de som besøker området.

En tidligere herregård og kommandantbolig i Gravdal er overtatt av Bergen militære samfunn til selskaps- og kursdrift.

Kommunen har laget en mulighetstudie med forslag til ny og bedre adkomst og parkering for turfolk, samt innpassing av boliger på delareal uten friluftsinteresse. Dette ivaretas gjennom kommuneplanarbeidet og reguleringsplanlegging, og tilpasses markagrense og hensyn til skole/barnehage og øvrig arealbruk i området.

Herdla i Askøy

Herdla kystfort på ca 276 dekar har attraktiv beliggenhet i rekreasjonssammenheng. Området har store opplevelseskvaliteter og grenser opp mot Herdlavalen naturreservat som har meget rikt fugleliv. Landskapet er åpent og vakkert og skiller seg ut i regionen. Utsiktsplasser kan tilrettelegges for observasjon av fugleliv og eksisterende kai kan brukes for båtutfart. Området er allerede mye brukt for dagsutfart. Det er behov for en utfartsparkering og en tursti for å ivareta skånsom ferdsel i forhold til reservatet.

Kystfortet som ble etablert i 1940 med flyplass og stillingsanlegg er godt bevart.

Askøy kommune har igangsatt reguleringsplanarbeid slik at arealbruken av både bebygde og ubebygde deler av fortområdet blir avklart. Den bebygde delen bør utvikles til bruk som kan spille på lag med både det militærhistoriske landskapet og friluftslivs- og naturkvalitetene i området.

Møre og Romsdal:

Skardhaugen i Frei

På Skardhaugen ved sørenden av Bolgvatnet sikres et utfartsareal på fem dekar. Eiendommen er et godt turutgangspunkt for utfart fra Frei og Kristiansund, og terrenget omkring er mye brukt både sommer og vinter.

Ved Skardhaugen har Forsvaret en tidligere skihytte som heimevernet har brukt.

Frei HV har dannet en støtteforening som ønsker å benytte skihytta. Både Frei og Kristiansund kommuner ønsker at området og hytta forblir offentlig og brukt i forbindelse med ulike friluftslivsaktiviteter. Arealet sikres nå varig, og allmenn tilgang til hytta i aktuelt samarbeid med det lokale HV-laget og andre gode frivillige krefter skal deretter avklares.

Sør-Trøndelag:

Midtsand i Malvik

160 dekar tilnærmet flatt strandområde mellom sjøen og jernbanen ved Trondheimsfjorden, et regionalt befolkningstyngdepunkt ca 20 km øst for byen.

Overtas for utvikling som et viktig regionalt tilrettelagt friluftslivsområde.

Lang strandlinje, noe sandstrand og en odde ut i fjorden. God tilgjengelighet med buss og bil. Tilrettelagt gang- og sykkelvei går forbi området. Et av de få gjenværende områder ved sjøen i Trondheimsregionen som har både størrelse og høy kvalitet som friluftsområde. Egner seg spesielt for tilrettelegging med universell utforming.

Malvik kommune har startet arbeid med å regulere området til friluftsliv og kultur/rekreasjonsaktiviteter som kan forenes med dette. Strandsonen

har stort potensial for bading, soling, sjø- og strandaktiviteter. Baklandet har potensial for lek, rekreasjon, idrettslige og kulturelle aktiviteter.

Midtsand leir ble anlagt under krigen. Det har i alt 26 spredte bygg i dårlig stand unntatt et nyere sanitærbygg og kaldgarasje. Bare 5 bygg samt en båtslipp og en molo kan forenes med aktuell framtidig bruk.

Hysnes kystfort i Rissa

Hysnes kystfort ved Hasselvika er på ca 300 dekar. Om lag 150 dekar av dette med ca 1,5 km strandlinje er særlig egnet for friluftsliv og blir avgrenset ved regulering og sikres som friluftsområde, for bading, båtutfart og strandbaserte aktiviteter. Det bør anlegges en adkomstparkering og turstier med informasjon om området. I vestre del er det bl. a. kalkrike strandberg med vegetasjon av spesiell botanisk opplevelsesverdi.

Selve leirområdet med befestninger fra 1897 har viktige verneverdier, bl. a. to monieremagasin. Det er laget en mulighetsstudie for videre bruk og vern av eiendommen.

Brettingen i Rissa

Ved Brettingen leir blir om lag 400 dekar naturområde og Mikkelholmen på 21 dekar avgrenset ved regulering og sikret som friluftsområde. Brettingen har variert natur med fjell og kystlinje som dels er vindutsatt og dels er frodig, særlig i nord mot Mikkel-holmen. Området er godt egnet for turgåing, båtutfart og bading. Det er laget en mulighetsstudie for videre bruk og vern av eiendommen. Det er behov for adkomstparkering. Fortsbebyggelsen med forsvarsanlegg fra 1898 utgjør et viktig militærhistorisk landskap og er fredet. Også her inngår to moniere-magasin.

Nord-Trøndelag:

Fosslia

43 dekar nærturområde med utsiktspunkt ca 1 km fra Stjørdal sentrum. Lett tilgjengelig arealer, tidligere øvingsområde med bunkers og løpegraver. Innslag av svært viktig naturtype, gråor-heggeskog. Tidligere militær sjefsbolig fradeles og inngår ikke i friluftsområdet

Tønsåsen

17 dekar nærturområde ved Lånke ca 5 km fra Stjørdal sentrum, på et høydedrag med noe utsikt. Innslag av viktig biomangfold med sjeldne og kravfulle plantearter. Historiske symbolverdier knyttet til bygdeborg og forsvarsaktiviteter under unionsoppløsningen. Brukes mye av skole og nærmiljø. Et stillingsanlegg må sikres.

Kongshammeren

52 dekar nærturområde med utsiktspunkt ved Høgåsen. Baserik berggrunn av betydning for biomangfold. Kan knyttes til planlagt turvei rundt Skatval og nærliggende strandområde. Har ikke vært i allmenn bruk, inngjerding skal nå fjernes.

Troms:

Grøtsund i Tromsø

Eiendommen er på ca 500 dekar. Av dette har ca 305 dekar meget godt potensial og sikres som nærturområde. Ved Grøtsund er landskapet åpent og småkupert med grunne fjæreområder i strandsonen. I Tromsø er tilgang til uberørte fjæreområder mangelvare. Har vært stengt for allmennheten til nå. I vest grenser området mot verdifull våtmark i Tønsvika.

Elvenes i Salangen

Ca 1000 dekar naturområde 12 km nord for Sjøvegan sentrum. Leirens nærområde ved Salangselva gir gode muligheter for friluftsliv i strandsonen mot sjøen og ved elva. Godt potensial som utfartsområde for turgåing, fiske og bading. Flystripe vurderes for luftsport. Leirbebyggelsen inngår ikke og vil senere bli vurdert med hensyn på tilpassing til framtidige bruks- og vernebehov i området. En stor og to mindre øvingsområder i skog/utmark ligger høyere opp fra leiren.

Årøya i Lyngen

Årøya er på 3412 dekar og er den eneste øya i Lyngenfjorden. Den har tufter etter et gammelt handelssted, og er et tradisjonelt utfartsområde for både Lyngen, Storfjord og Kåfjord. Adkomst med båt, mest vanlig til nordenden, der det er kai og noen mindre bygg og anlegg uten særlig verneverdi. Det meste av øya er landskapsvernområde med bl. a. hekkeområder for sjøfugl og ferdselsrestriksjoner 1. mai – 15. juli.

Kontaktperson: Rådgiver Ivar Hjermundrud tlf. 22 24 58 99

Til toppen