Fortsatt aktivt arbeid for å sikre den norske innskuddsgarantien

Innlegg i DN

I Norge garanteres bankinnskudd opp til 2 millioner kroner per innskyter per bank. Solide banker og en god og troverdig innskuddsgarantiordning er viktige deler av norsk finansregulering som bidrar til stabilitet og ro rundt bankene i økonomiske nedgangstider. Jeg kan forsikre at jeg vil følge opp det gode arbeidet som, med støtte fra alle partiene på Stortinget, er gjort for å få beholde den norske innskuddsgarantiordningen.

I EU er dekningsnivået for innskuddsgarantiordninger fra 1. januar 2011 harmonisert til 100 000 euro (om lag 800 000 kroner) i alle EU-land. Bestemmelsen er foreslått videreført i en større revisjon av innskuddsgarantidirektivet som det nå arbeides med i EU. Europaparlamentet tok ved første gangs behandling av saken inn en bestemmelse som ivaretar Norges behov for å beholde gjeldende dekningsnivå. Norske myndigheter har arbeidet lenge for å få beholde den norske innskuddsgaranti­ordningen og for at Europaparlamentets vedtak skal bli en del av det endelige direktivet.

Europaparlamentet og Rådet har nylig gjenopptatt forhandlingene om innskuddsgaranti direktivet, og jeg er kjent med at den norske ordningen har blitt diskutert i forhandlingene. Etter det jeg er kjent med, ble det i forhandlingene diskutert en fem års overgangsordning, som skulle begrenses til eksisterende innskudd. Da dette nylig ble kjent, sendte min forgjenger et brev til alle berørte parter i forhandlingene. Jeg kan forsikre at jeg vil fortsette å arbeide for at Norge kan videreføre vår innskuddsgarantiordning på permanent basis. Jeg vil også arbeide for at en eventuell tidsbegrenset videreføring av innskuddsgaranti­ordningen må gjelde for alle innskudd i norske banker, ikke bare for eksisterende innskudd pr. en viss dato, og for at en eventuell overgangsperiode må gjøres mye lengre enn fem år.

Sterke og solide banker er viktig for finansiell stabilitet. En god og troverdig innskuddsgarantiordning bidrar til at kundene kan stole på at sine bankinnskudd er trygge, og til at bankinnskudd er en god og stabil kilde til finansiering for bankene. Den norske innskuddsgarantiordningen er støttet opp av et fond på over 24 milliarder kroner – det største av sitt slag i Europa. En god innskuddsgarantiordning og solide banker går hånd i hånd.