Fortsatt dialog med ESA om rederiskatteordningen

En videreføring av rederiskatteordningen blir trolig ikke ESA-godkjent innen 1. juli. Regjeringen ønsker en forlengelse av gjeldende ordning ut året, og arbeider for en ny 10-års periode for ordningen.

Den særlige skatteordningen for rederiene (rederiskatteordningen) er godkjent av ESA frem til 1. juli 2017. I mai ble ordningen notifisert til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny 10-årsperiode. Basert på notifikasjonen er Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet nå i diskusjoner med ESA om innholdet en videreført ordning. Diskusjonene gjelder blant annet blant annet kravene til flagg og begrensninger i utleie av fartøyer på bareboat-vilkår.

– For Finansdepartementet er det viktig å få godkjent en ordning som ivaretar behovene i norsk maritim sektor. Vi ser at vi trenger mer tid til å komme frem til gode løsninger med ESA, og vil derfor søke om å få forlenget gjeldende ordning med ytterligere et halvt år, frem til 31. desember 2017, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vil fortsette diskusjonene med ESA med sikte på å få på plass en ny ordning i løpet av høsten.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om støtte. Alle planlagte nye støttetiltak skal i utgangspunktet notifiseres til ESA og godkjennes. For Regjeringen er det viktig at gjeldende skatteordning for rederier i stor grad kan videreføres.

Til toppen