Forundret over TV 2

Regjeringen ønsker kommersiell allmennkringkasting.

Innlegg i Dagens Næringsliv 25. november 2015

I Dagens Næringsliv mandag 23. november skriver TV 2 at det haster med å utforme rammevilkår som sikrer to norske allmennkringkastere. Det er jeg enig i, og derfor har jeg over lang tid hatt en løpende og god dialog med TV 2, som i dag har en avtale om å være kommersiell allmennkringkaster.

TV2 sier nå til Stortinget at de er bekymret for at en ny avtale ikke kommer på plass raskt nok. Det forundrer meg. Allerede i februar forlenget staten gjeldende avtale ut 2016, og Stortinget ble 18 måneder før avtalen utløper varslet om at regjeringen vil lyse ut en ny avtale for kommersiell allmennkringkasting.

Allmennkringkasting er et viktig virkemiddel for en åpen og opplyst offentlig samtale, og bidrar til et mangfoldig medietilbud av høy kvalitet.  I dette bildet har NRK en helt sentral plass. Men det er også viktig for regjeringen at vi i tillegg til NRK har en levedyktig kommersiell allmennkringkaster, som kan være med på å skape det mediemangfoldet vi trenger. Det er flere grunner til at kommersiell allmennkringkasting er viktig. For det første har kommersiell allmennkringkasting gjort det mulig å bygge opp et robust kringkastingsmiljø utenfor Oslo, og på den måten bidratt til flere perspektiver i den nasjonale nyhetsdekningen.For det andre virker det skjerpende på NRKs tilbud. Det vil med andre ord være et tap for mediemangfoldet dersom vi skulle stå uten en kommersiell allmennkringkaster etter 2016. 

Hvordan vi best innretter offentlig støtte til allmennkringkasting i årene fremover er en kompleks problemstilling i et medielandskap i rask endring. Regjeringen har derfor satt ned et offentlig utvalg som skal vurdere allmennkringkasteres betydning for språk og kultur, og behovet for og omfanget av offentlig finansiering av allmennkringkasting. Mediemangfoldsutvalget, hvor også TV 2 er representert, skal legge frem sin utredning 1. mars 2017. Jeg er trygg på at Mediemangfoldsutvalgets arbeid vil gi et solid beslutningsgrunnlag for en fremtidsrettet mediepolitikk.

Arbeidet med en ny avtale er vi i full gang med.Vi vil i første halvdel av 2016, i god tid før TV 2s eksisterende avtale utløper, utlyse en ny avtale for kommersiell allmennkringkasting. Dagens krav om egenprodusert nyhetsinnhold og lokalisering i Bergen vil ligge fast. Utlysningen vil være åpen. Regjeringens hovedanliggende er å sikre kommersiell allmennkringkasting etter 2016.

Men allerede nå tar vi grep for å bedre rammevilkårene for kommersiell allmennkringkasting. Dagens reklameregelverk utgjør en konkurranseulempe for norske kringkastere. Regjeringen har allerede åpnet for å tillate reklame for reseptfrie legemidler på fjernsyn Vi og vurderer også, som varslet i Allmennkringkastingsmeldingen, å fjerne flere særnorske reguleringer. En slik likebehandling er viktig for å styrke konkurransevilkårene til kommersielle kringkastere som er lokalisert i Norge.