Forvaltning av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg

Riksrevisjonen har undersøkt forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg (EBA) og har presentert sine funn i Dokument 3:3 (2016–2017). En av Riksrevisjonens konklusjoner er at tilstanden i eiendomsmassen forverres, og at vedlikeholdsetterslepet har økt de senere år. Forsvarsdepartementet deler ikke denne konklusjonen fullt ut, men Riksrevisjonens funn vil danne grunnlag for nøye vurderinger av hvor vedlikeholdsressursene bør settes inn i tiden fremover.

EBA er en viktig innsatsfaktor for å løse forsvarssektorens oppgaver. Riksrevisjonens rapport gir en grundig vurdering av EBA-området i forsvarssektoren, hvor aktuelle problemstillinger settes på dagsorden.

­­­- Det eksisterer et ikke ubetydelig vedlikeholdsbehov i sektorens eiendomsmasse. Jeg deler imidlertid ikke fullt ut Riksrevisjonenes konklusjon om at tilstanden har blitt forverret, og at vedlikeholdsetterslepet har økt frem til utløpet av 2015--. De foreliggende registreringer indikerer tvert imot at det beregnede vedlikeholdsbehovet for forsvarssektorens EBA har vært relativt stabilt over tid. Det betyr imidlertid ikke at vedlikeholdsnivået er fullt ut tilfredsstillende for alle EBA-kategorier. Basert bl.a. på Riksrevisjonenes funn vil Forsvarsdepartementet se på mulighetene for en ytterligere bedring i ressursbruken knyttet til EBA, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Vedlikeholdsbehovet til forsvarseiendommene

Riksrevisjonen bekrefter at det har vært en reduksjon i vedlikeholdsbehovet for boliger fra 2013–2015, i tråd med den føringen Stortinget ga ved behandlingen av Prop. 73 S (2011–2012) Et forsvar for vår tid. Det ble der lagt vekt på at «Forsvarets boliger og kvarter skal være tidsmessige, av alminnelig god bokvalitet og i samsvar med gjeldende lover og regler». Det er imidlertid fortsatt behov for å forbedre tilstanden for sektorens boligmasse. Dette må avveies og prioriteres mot andre presserende behov, herunder forvaltningen av EBA som kan komme til nytte i en operativ sammenheng. Eksempler på EBA som har et operativt formål er hangarer, sheltere, tankanlegg og ammunisjonslager.

Riksrevisjonen viser til at det i perioden 2013–2015 er strids- og forsvarsanlegg som har dårligst tilstand av EBA-kategoriene. Denne utfordringen har blitt forsterket de senere årene. En relativt nylig endring i den sikkerhetspolitiske situasjonen har medført at Forsvaret tar i bruk arealer som tidligere ble vurdert å kunne avhendes. Denne eiendomsmassen har i en lengre periode derfor ikke vært prioritert med løpende vedlikehold på samme måte som annen EBA. Konsekvensene av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen vil måtte prege prioriteringen av EBA-midler i årene som kommer.

Hensyntatt de feilmarginer og skjønnsmessige vurderinger som naturlig ligger i tilstandsregistreringene og det tidsspennet det revideres innenfor, er det Forsvarsdepartementets vurdering at det ikke med sikkerhet kan konkluderes entydig med at vedlikeholdsbehovet på porteføljenivå har økt frem til utløpet av 2015 .

Styring og kontroll i Forsvarsbygg

Riksrevisjonen påpeker at svak styring og kontroll med vedlikeholdsprosjektene kan føre til at prosjektene tar lengre tid, blir dyrere enn planlagt og at en del planlagt vedlikehold ikke blir gjennomført. Det kan på lengre sikt gi verdiforringelse og økte kostnader.

Det brukes mye ressurser på gjennomføring og løpende oppfølging av tilstandsanalysene, og kvaliteten på disse er viktig for prioritering og planlegging av vedlikeholdstiltak. Riksrevisjonens funn av svakheter ved dokumentasjon og kvalitetssikring av tilstandsanalysene er viktige, og Forsvarsdepartementet vil gjennom styringsdialogen med Forsvarsbygg følge opp disse funnene slik at svakhetene rettes opp.

Riksrevisjonen fremhever også at uforutsett vedlikehold ofte går på bekostning av det planlagte vedlikeholdet, og at Forsvarsbygg derfor ikke gjennomfører alle planlagte vedlikeholdstiltak. Riksrevisjonen viser til en sammenheng mellom overforbruk av midler til uforutsett vedlikehold og lav gjennomføringsgrad av planlagt vedlikehold i perioden 2013-2015. Forsvarsdepartementet har siden 2013 stilt krav til Forsvarsbygg gjennom de årlige iverksettingsbrevene om at vedlikeholdsmidlene i størst mulig grad bør anvendes til planlagt vedlikehold. Basert på Riksrevisjonens funn har jeg funnet det riktig å skjerpe kravene gjennom iverksettingsbrevet for 2017.

- Jeg verdsetter Riksrevisjonenes omfattende analyse. Etter min mening er Riksrevisjonens funn viktige for det videre arbeidet med å styre forvaltningen av sektorens eiendommer, bygg og anlegg. Jeg deler imidlertid ikke fullt ut Riksrevisjonens konklusjon om at tilstanden i eiendomsmassen forverres, da de foreliggende registreringer indikerer at det beregnede vedlikeholdsbehovet for forsvarssektorens EBA har vært relativt stabilt i perioden avslutter forsvarsministeren.

Til toppen