Forvaltningsnytt fra Brussel

Rapport fra forvaltningsråd John Stanley Engstrøm, EU-delegasjonen

Belgia åpner nettsted for å dele offentlig informasjon, det pågår reform av lønns- og arbeidsvilkår i Europakommisjonen, og Frankrike og Belgia jobber for å få flere kvinner i høyere stillinger. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

Belgisk forvaltning har åpnet en egen nettside der den skal legge ut offentlig informasjon til viderebruk. Nettstedet er et svar på kravene i PSI-direktivet (Directive on Reuse of Public Sector Information). Europaparlamentet og Rådet behandler for tiden Europakommisjonens forslag til revidert PSI-direktiv. Europaparlamentet har fortsatt saken til behandling i komiteene, og første avstemming er planlagt til 24. september i år. Rådet er også i gang med sine forberedende drøftinger, og den belgiske nettsiden har lenket opp til et kompromissforslag lagt fram av det danske formannskapet 5. mars i år.

Reform av lønns- og arbeidsvilkår i Europakommisjonen
For tiden pågår behandling i Europaparlamentet og Rådet av Europakommisjonens forslag til endring i lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i Europakommisjonen (se pressemelding). Forslagene, som ble lagt fram i desember 2011, innebærer blant annet økning av ukentlig arbeidstid fra 37,5 til 40 timer uten lønnskompensasjon. Antall hjemreisedager reduseres. Normal pensjonsalder skal heves fra 63 år til 65 år, med mulighet til å jobbe til fylte 67 år.

Samtidig foreslås det at adgangen til å gå av med tidlig pensjon heves fra 55 år til 58 år.

Begynnerlønn for nytilsatte kontormedarbeidere og sekretærer vil bli redusert med 18 prosent. I tillegg skal antall ansatte i Europakommisjonen reduseres med fem prosent innen 2018, gjennom naturlig avgang. Innstrammingsforslagene må ses i lys av de kraftige kuttene i offentlige budsjetter som mange medlemsstater har vært nødt til å gjennomføre. For øvrig ble det gjennomført innstramminger gjennom en reform i 2004, og de nye forslagene kommer i tillegg til disse. Mens Europaparlamentet nylig har sluttet seg til forslagene (med mindre endringer), gjenstår det å se om Rådet vil støtte forslagene. Flere medlemsland har tidligere signalisert krav om sterkere reduksjoner enn det Europakommisjonen har foreslått.

Frankrike fastsetter kvinnekvoter i offentlig forvaltning
I Frankrike er det besluttet å innføre kvotering av kvinner til høye lederstillinger i det offentlige.  Det legges opp til gradvis innføring av ordningen, men fra og med 2018 skal minimum 40 prosent av alle høytstående embetsmenn som blir utnevnt hvert år, være kvinner. Siden kvinner er underrepresentert i høyere stillinger, vil nesten 5000 nye stillinger bli opprettet. Vedtaket trer i kraft 1. januar 2013. Fransk tekst om tiltaket kan leses her.

Flere kvinner til lederstillinger i Belgias statsforvaltning
Den belgiske regjeringen vedtok i slutten av mars et mål om at kvinner skal utgjøre minst 33 prosent av alle lederne i den føderale statsforvaltningen. Dette målet skal nås i løpet av 2013. Flere støttetiltak er satt i verk for å styrke rekrutteringen av kvinner til lederstillinger, blant annet et nettsted for støtte og nettverksbygging. Ved begynnelsen av 2012 var imidlertid status at bare tretten prosent av de øverste lederne og 27 prosent av de høyere saksbehandlerne var kvinner. Etater som ikke når måltallet for 2013 skal gi kvinner fortrinn til tilsetting dersom en kvinne og en mann har like kvalifikasjoner. Dette virkemiddelet faller bort igjen når måltallet er innfridd. Les fransk tekst om tiltaket her.

Utbetaling for unyttet ferie ved pensjonering – fortolkingsdom fra EU-domstolen 
I en fortolkningsdom konkluderte EU-domstolen nylig med at en offentlig tjenestemann som gikk av med pensjon hadde rett til å få utbetalt for ferietid han ikke kunne ta ut på grunn av sykdom. Retten har bare tatt stilling til at dette gjelder for minstekravet til ferietid etter arbeidstidsdirektivet (fire uker). Det må avgjøres av en nasjonal domstol om tilsvarende rett til utbetaling skal gjelde for unyttet ferie utover direktivets minimumskrav, jamfør pressemeldingen. Hele fortolkningsdommen i sak C-337/10 finnes her.

Til toppen