Forvaltningsplanen for Norskehavet oppdateres

Rent og produktivt hav er en forutsetning for ny og økt næringsaktivitet i havet. Norge har forvaltningsplaner for våre tre havområder. Planen for Norskehavet skal nå oppdateres.

Forvaltningsplanene er regjeringens verktøy for å tilrettelegge for både verdiskaping og bevaring av miljøet i havområdene. Norge har forvaltningsplaner for Nordsjøen-Skagerrak, Norskehavet og Barentshavet-Lofoten. Kart: Miljødirektoratet.

Forvaltningsplanene er regjeringens verktøy for å tilrettelegge for både verdiskaping og bevaring av miljøet i havområdene. Norge har forvaltningsplaner for Nordsjøen-Skagerrak, Norskehavet og Barentshavet-Lofoten. Kart: Miljødirektoratet.

– Økt bruk av havet setter store krav til en kunnskapsbasert forvaltning. Det er viktig at økt bruk ikke forringer naturverdiene og grunnlaget for langsiktig ressursutnyttelse og verdiskaping, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Koordinerte planer for havet

Regjeringen legger neste år fram både en havstrategi, en havmelding og oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet.

Havstrategien vil legge vekt på næringsutvikling. Havmeldingen skal handle om havets rolle i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Norskehavet-planen er om bærekraftig bruk og bevaring av økosystemene i dette havområdet.

Den gjeldende forvaltningsplanen for Norskehavet ble lagt fram i 2009. Det er utarbeidet et nytt faggrunnlag, der ulike interessegrupper har vært involvert. Klima- og miljødepartementet tar sikte på å legge fram en ny stortingsmelding om Norskehavet til våren. Vi vil ha et eget innspillsmøte i høst.

– Tankene rundt bruk og beskyttelse av havområdene har utviklet seg raskt, særlig den siste tiden. Jeg ser fram til å få ytterligere innspill til arbeidet med oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet, sier Vidar Helgesen.

Forvaltningsplan for Norskehavet

  • En sentral del av systemet med forvaltningsplaner er det faglige samarbeidet i de rådgivende gruppene Overvåkingsgruppen og Faglig forum, med en rekke direktorater og rådgivende institusjoner.
  • Faglig forum – under ledelse av Miljødirektoratet – utarbeidet sammen med Overvåkingsgruppen i fjor det faglige grunnlaget for oppdatering av planen for Norskehavet. Den viser status for tilstand og utvikling i havområdet, for miljø, klima og havbasert verdiskaping. Grunnlaget har vært på høring.
  • Overvåkingsgruppen – ledet av Havforskningsinstituttet – vurderer årlig miljøtilstanden i ett av de tre norske havområdene, rullerende mellom områdene. Deres rapport for 2016 er om Norskehavet.
  • Arbeidet med den nye stortingsmeldingen er et samarbeid i en interdepartemental styringsgruppe, under ledelse av Klima- og miljødepartementet.
Til toppen