Fra straff til hjelp

Vi opphever straffeansvar for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til egen bruk.

Det betyr at det fortsatt er forbudt – men at det ikke lenger er straffbart.

All annen befatning med narkotika vil være straffbar, og skal straffeforfølges på samme måte som i dag.

Politiet skal fortsatt avdekke bruk, kjøp og oppbevaring av narkotiske stoffer, og får adgang til å visitere personer når de har mistanke om dette.

Politiet vil fortsatt ha adgang til å beslaglegge narkotika – uavhengig av mengde.   

Med rusreformen beholder politiet altså mange av verktøyene de har.

I tillegg får de – og helsetjenesten – et helt nytt.

Politiet skal kunne pålegge en person som blir anholdt med narkotika til egen bruk, å møte for en kommunal rådgivende enhet.

Denne enheten vil orientere om skadevirkningene ved bruk av stoffene, og tilby kartlegging, oppfølging og helsehjelp.

Hvis den som skal møte i enheten er under 18 år, vil foreldrene som regel også bli pålagt å møte opp. 

Gjennom møteplikten i den kommunale enheten signaliserer vi at det fortsatt er forbudt å bruke narkotika – men sørger for at helsetjenesten kommer i kontakt med den som er anholdt og får gi råd og tilbud om hjelp.

Det er kommunene som får plikt til å etablere slike rådgivende enheter for narkotikasaker, og som vil være ansvarlige for å kalle inn de politiet har gitt plikt til å møte opp.

Det vil altså være plikt til å møte opp – men ingen plikt til å motta hjelp.  

Det er i samsvar med prinsippet om at all helsehjelp som hovedregel skal være basert på samtykke.

De som lar være å møte i den kommunale enheten, kan ilegges et gebyr på rundt 2400 kroner.

Her skal det benyttes skjønn. Gebyret skal ikke gis til personer der økonomi eller livssituasjon gjør det urimelig tyngende. 

Det skal ikke brukes mot rusavhengige slik at de får samme belastningen som dagens bøter representerer.

Hensikten er å opprettholde respekt for oppmøteplikten.

Vi har i dag slike gebyrer for manglende oppmøte til polikliniske timer i spesialisthelsetjenesten. De gis heller ikke til mennesker som er i vanskelige livssituasjoner eller som har psykiske utfordringer som gjør det vanskelig å møte opp.

Den rådgivende enheten for narkotikasaker skal strekke seg langt for å komme i kontakt med den som er henvist, for eksempel møte folk hjemme hvis de ønsker det.

Og man skal møte hverandre i samme øyehøyde.

Noen mener at trussel om straff eller ulike typer tvang er viktig for å fange opp unge som er på vei inn i rusavhengighet.

Jeg er uenig i det.

Jeg tror unge kan motiveres til endring uten tvang eller trusler om straff. Ingen ønsker å være rusavhengig.

Det vil være lettere for mange unge å søke hjelp når de ikke trenger å frykte straff, bøter eller et ødelagt rulleblad.

Politiets rusforebyggende arbeid der unge ferdes vil fortsette.

Barnevernet vil fortsatt fange opp og følge opp sårbare barn og unge.

Helsetjenestens forebyggende arbeid gjennom skolehelsetjeneste og helsestasjoner vil fortsette.

Vi har satset på forebygging og tidlig innsats rettet mot barn og unge hvert eneste år i regjering. Denne satsingen fortsetter.

Skolehelsetjenesten og helsestasjonene har blitt styrket med 1,3 milliarder kroner. Vi har sørget for mange flere psykologer i kommunene og at flere får tilbud om rask psykisk helsehjelp.

Gjennom opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse videreutvikler og styrker vi tilbudet til unge med rusproblemer.

Vi har også rustet opp kommunenes tilbud til mennesker med rusproblemer og psykiske problemer gjennom opptrappingsplanen på rusfeltet.

Det har bidratt til 2600 nye årsverk siden 2016.

Dette er fagfolk som ikke bare skal jobbe med behandling, men også hjelpe med bolig, skole, jobb og aktiviteter.

Vi har også fått på plass flere oppsøkende team, som følger opp mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser der de bor. 

Kapasiteten og kompetansen i tverrfaglig spesialisert rusbehandling på sykehusene har gått opp. Ventetiden har gått ned.

Regjeringen ønsker å fortsette å forsterke både forebygging, behandlings- og oppfølgingstilbudet som en oppfølging av reformen.

*****

Hvor skal grensen gå for å slippe straff?

Her må vi sette terskelverdier som angir hvor stor mengde stoff en person kan kjøpe eller ha på seg uten å bli straffet.

Det er et vanskelig spørsmål.

På den ene siden må vi ikke sette terskelverdiene så lavt at de som lider av rusavhengighet fortsatt vil bli straffet fordi de blir tatt med høye doser til egen bruk.

På den andre siden må vi ikke sette terskelverdiene så høyt at selgere kan tilpasse seg dem og unngå straff, eller at narkotika blir mer tilgjengelig for unge. 

Regjeringen har derfor valgt å legge terskelverdiene betydelig lavere enn det rusreformutvalget foreslo.

For å hindre at dette rammer mennesker som sliter med tung rusavhengighet skal politiet som hovedregel gi påtaleunnlatelse hvis stoffet er til egen bruk, selv om det skulle overskride terskelverdien. Påtaleunnlatelsen vil kunne innbære møteplikt i den rådgivende enheten for narkotikasaker.

Tabellen som viser terskelverdier for straffefrihet er gjengitt i pressemeldingen og lovforslaget.

En person kan ha på seg tre ulike stoffer samtidig, uten å bli straffet.

Vi foreslår dette fordi mange som er rusavhengige har et blandingsbruk.

Utvalget har ikke foreslått en slik grense, men vi mener det er viktig for å sikre at de som selger ikke kan misbruke endringene.  

*****

Reformen vi legger fram i dag inneholder flere lovendringer.

Det hadde ikke vært mulig uten holdningsendringer.

Slike endringer kan ikke fremmes av regjeringer eller vedtas av nasjonalforsamlinger.

Holdningene våre endres fordi noen våger å stille nye spørsmål eller våger å komme med nye svar.

De endres fordi modige mennesker tør å stille seg opp på torget og rope noe som får folk til å stoppe opp og tenke seg om.

Det gjorde Thorvald og Nini Stoltenberg i en tid der rusavhengighet var både skambelagt og taushetsbelagt.

Nini Stoltenberg sto fram og fortalte hvordan skammen førte til at hun skjulte seg for alt og alle og lot være å søke hjelp selv om hun var alvorlig syk.

Thorvald Stoltenberg turte å tenke nytt da han ledet utvalget som tok til orde for en mer human narkotikapolitikk og som ville erstatte straff med hjelp.

Tiden var ikke moden da. 

Jeg håper den er det nå.  

Så vil jeg takke to personer som har en stor del av æren for at vi i dag kan legge fram en historisk reform.

Den ene er Arild Knutsen.

Arild har stått på torget og ropt at vi må behandle samfunnets mest slitne og sårbare mennesker med respekt og verdighet for å kunne hjelpe dem.

Han har gjort det i mange år og har aldri gitt opp.

Kjære Arild. Vi gikk forbi og så en annen vei i mange år.

Det tok altfor lang tid før vi stoppet opp og lyttet til det du sa. 

Men vi gjorde det til slutt, og da forsto vi at du hadde rett.

Tusen takk for at du aldri ga opp! 

Den andre jeg vil takke er Kenneth Arctander, som på mange måter har tatt Arilds arbeid videre.

Kenneth har deltatt i rusreformutvalget som denne reformen bygger på. Han har vært diplomatisk når det var nødvendig og urokkelig når det trengtes. Tusen takk for den viktige jobben du har gjort, Kenneth!

Det er mange som har gjort en stor og viktig innsats slik at tiden til slutt var moden for å legge fram denne reformen og erstatte straff med hjelp.

Dere har vært med på å endre holdninger.

Nå er dere med på å endre historien.

Tusen takk.