Fremgang i miljøsamarbeidet under Barentsrådet

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Miljøministermøte under Barentsrådet, i Sortavala i Russland 25. november, har nå friskmeldt én av de mest alvorlige forurensningskildene i Barentsregionen. I tillegg er to andre kilder delvis slettet fra den samme lista. En strategi om skogvern i Barentsregionen er lagt fram og Klimahandlingsplanen for Barentsregionen skal oppdateres.

-Vi har nå nådd tre viktige milepæler i miljøsamarbeidet i Barentsregionen. Det er gledelig å se at vi har oppnådd konkrete resultater, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde, som ledet den norske delegasjonen til møtet i Sortavala.

I Sortavala ble en deklarasjon godkjent som peker ut de viktigste prioriteringene for miljøarbeidsgruppen for de to neste årene. Norge har formannskapet i den perioden.

-Vi har nå fått en god deklarasjon vi kan bygge vårt formannskap på, sier Lunde.

En hovedprioritering i miljøsamarbeidet er opprydning i de såkalte miljø “hot spots”, det vil si de alvorligste miljøproblemene på russisk side i Barentsregionen.  –Det blir spesielt viktig for Norge å få ned utslippene av svovel og tungmetaller fra smelteverket i Nikel som er en "hot spot" like ved grensen til Finnmark fylke, sier statssekretæren.

I arbeidet om naturvern er utarbeidelsen av en felles skogvernstrategi vært det viktigste arbeidet de to siste årene.

-Den gjenværende gamle skogen ønsker vi å bevare fordi man da også tar vare på områdets økosystem. I tillegg er disse skogene, myrene og tundraområdene betydelige karbonlagre, sier statssekretær Lunde.

Gjennomgangen av status for Klimahandlingsplanen viste at mange av prosjektene er gjennomført og at handlingsplanen har bidratt til større interesse for klimaarbeid i regionene.

Det er derfor viktig at planen nå skal oppdateres slik at nye og nødvendige prosjekter kan iverksettes, sier Lunde og legger til at oppfølgingen av dette arbeidet gis høy prioritet under den norske ledelsen av Barentsrådets miljøarbeidsgruppe. 

Sammen med Finlands statssekretær i Miljøverndepartementet, Hannele Pokka, Sveriges statssekretær i Miljø- og energidepartementet Gunvor G Ericson og viseminister i det russiske Naturressursministeriet, Ivan Valentik, gjorde statssekretær Lars Andreas Lunde opp status for miljøsamarbeidet i Barentsregionen, samtidig som prioriteringer for det norske formannskapet ble presentert.

https://www.regjeringen.no/no/tema/svalbard-og-polaromradene/innsiktsartikler-polaromradene/miljovernsamarbeid-med-russland-og-i-barentsregionen/id2343387/

Lenke til arbeidet med "hot spots" i Barentsregionen http://www.beac.st/HS

 

Fakta:

Barentssamarbeidet ble etablert i 1993 som et forum for samarbeid i nordområdene. Et av de viktigste formålene er å sikre bærekraftig utvikling og styrking av stabiliteten i Barentsregionen, som består av de tretten nordligste fylkene i Norge, Sverige, Finland og Nordvest-Russland.

Samarbeidet foregår både på nasjonalt og regionalt nivå og dekker et bredt spekter av områder, som miljøvern, økonomi, vitenskap, teknologi, infrastruktur, urbefolkning, kultur og reiseliv.

Barentsrådets miljøarbeidsgruppe (BEAC Working Group on Environment - WGE)

Miljøsamarbeidet i Barentsregionen startet offisielt med det første møtet mellom miljøvernministrene i Bodø i 1994. Miljøarbeidsgruppen ble etablert i 1999 med formål å utvikle og koordinere miljøvernsamarbeidet i Barentsregionen. Formannskapet i miljøarbeidsgruppen roterer annet hvert år mellom Norge, Sverige, Finland og Russland.  Norge overtar formannskapet i miljøarbeidsgruppa i Sortavala etter Russland under ministermøtet i Sortavala 25. november 2015.