Fremmer forslag om mer finansiell åpenhet

”Publish What You Pay Norge (PWYP)” presenterte 23. februar i Norway House i Brussel sitt forslag om mer finansiell åpenhet.På dette området foregår det parallelle rettslige prosesser både i EU og i Norge.

Publish What You Pay Norge er den norske koalisjonen i det globale Publish What You Pay-nettverket som organiserer og mobiliserer sivilsamfunnsorganisasjoner fra mer enn 50 land. Nettverket arbeider for åpenhet og ansvarlighet i betalinger, mottak og forvaltning av inntekter fra olje-, gass- og gruveindustrien.

25. Oktober i fjor fremmet Europakommisjonen et lovforslag for å fremme mer ansvarlige bedrifter i EU. Forslaget går ut på at utvinningsselskaper innen skog, petroleum og gruvedrift som er registrert i EU skal offentliggjøre alle betalinger til myndighetene i hvert land de opererer i. Forslaget, som har som mål å redusere muligheten for korrupsjon, skal behandles av Europaparlamentet og Rådet denne våren.

Kommisjonens forslag er basert på såkaltprosjekt-for-prosjekt- rapportering, en måte å rapportere på som blant andre Statoil har sagt seg uenig i. Norges standpunkt i denne saken er enda ikke avklart. Det er Finansdepartementet som har ansvaret for å fremforhandle Norges posisjon.

- Prosjekt-for-prosjekt rapportering, som allerede er lov ifm. Dodd-Frank i USA. Loven blir nå kritisert av utvinningsindustrien for å være for omstendelig. Et alternativ til denne typen rapportering er en utvidet land-for-land-rapportering som PWYP Norge foreslår, sier ambassaderåd Paal Ivar Mørkved Aavatsmark ved EU-delegasjonen, som blant annet følger EUs utviklingspolitikk.

Norsk forslag
Torsdag 23. februar presenterte den norske koalisjonen i det globale Publish What You Pay-nettverket sitt forslag om mer finansiell åpenhet i Norway House i Brussel. Til stede var representanter fra EFTA-sekretariatet, NHO, Statoil, sammen med internasjonale ikke-statlige organisasjoner (NGO-er) og ambassader i Brussel. PWYP Norges forslag er en utvidet form for land-for-land rapportering. Ulike investorer slik som KLP (Kommunal Landspensjonskasse) har sagt seg positive til dette forslaget. Statoil sa seg i utgangspunktet positive til forslaget, men forbeholdt seg retten til å se nærmere på PWYP Norge-forslaget før de tok endelig standpunkt. Ambassaderåd Aavatsmark forklarer at debatten går ut på hvilket detaljnivå rapporteringen skal ligge.

- Europakommisjonen forslag er basert på en prosjekt-for-prosjekt basert løsning, men flere bedrifter mener dette er å gå for langt. PWYP Norge har nå vært i Brussel og presentert et kompromissforslag som de kaller utvidet land-for-land rapportering.

En lang prosess
Aavatsmark forklarer at av denne lovgivningsprosessen  kun er i startfasen, og at Europakommisjonen, Europarlamentet og EUs råd derfor fortsatt er åpne for innspill. Europakommisjonen hadde også invitert PWYP Norge til å presentere sitt forslag til dem samme dag, og ifølge PWYP Norge var Kommisjones reaksjon positiv. 

Aavatsmark mener forslaget er interessant.
- Dette er et interessant utspill som etter nøyere vurdering kanskje kan utvikle seg til å bli et nyttig kompromissforslag for det danske formannskapet, men dette er noe Norge og medlemslandene må vurdere underveis i lovgivningsprosessen.

Parallelle prosesser
Det foregår nå diskusjoner om større finansiell åpenhet både i EU og i Norge. Senest 25. januar var Norge i møter med EU om temaet. I møte med EUs utviklingskommissær Andris Piebalgs uttalte statssekretær Ingrid Fiskaa i Utenriksdepartementet at økt innsyn og gjennomsiktighet er nøkkelfaktorer for å kunne redusere kapitalflukt fra utviklingsland. Les mer om møtet her.
Fiskaa mente da at Europakommisjonens forslag om land-for-land rapportering i så måte er et steg i rett retning. Statssekretæren formidlet  til kommissæren at norske myndigheter ville se på muligheten for ytterligere rapportering utover det som ligger i forslaget til Kommisjonen.  

For å fremme diskusjon om og øke kunnskapen om hvilken betydning pengestrømmer ut og inn av fattige land har for utvikling og fattigdomsbekjempelse, har norske myndigheter opprettet et dialogprosjekt for kapital og utvikling. Les mer om prosjektet på Utenriksdepartementets nettsider samt en artikkelserie om bidragsyternes innspill.

Statssekretær Fiskaaa har også ved tidligere besøk i Brussel tatt opp disse temaene med EU. Sist i Europaparlamentets utviklingskomité, der hun holdt et innlegg om finansiell åpenhet og innovativ finansiering av utviklingsmidler. 

Til toppen