Fremskritt i handlingsplanen for det indre marked

Rapport fra næringsråd Per Mannes, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rådet kom langt på vei mot å oppnå enighet om sentrale elementer i handlingsplanen for det indre marked og om hovedelementer i det nye programmet for konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter i Konkurranseevnerådet 30. mai. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

Hovedresultatene etter møtet var følgende:

  • Enighet om hovedelementene i ny  program om konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter (COSME)
  • Resultater for prioriterte områder i handlingsplanen for det indre marked:
  • Enighet om generell tilnærming til alternative tvisteløsningsmekanismer og online tvisteløsningsplattform.
  • Politisk orientering om forslagene om offentlige anskaffelser og om godkjennelse av profesjonelle kvalifikasjoner.
  • Løsning av alle spørsmål om europeisk patent med unntak av sete for patentdomstolen som vil behandlet på Det europeiske råds møte i juni.
  • Konklusjoner om styringen av det indre marked og det digitale indre marked.
  • Formelt vedtak av forordningen om internasjonal gjesting mobilnett (roaming).

Fra møte i Konkurranseevnerådet (indre marked og industri) 30. mai vises det til pressemelding.

Program for små og mellomstore bedrifter
Etter behandling i Rådets arbeidsgruppe oppnådde Rådet enighet om de viktigste elementene  i forslaget til nytt program for å styrke konkurranseevnen  til små og mellomstore bedrifter (COSME), etter forslag fra det danske formannskap som kan leses her. Tilnærmingen omfatter ikke elementer som er knyttet til fremtidig budsjettbeslutning.

Til forskjell fra nåværende konkurranse og innovasjons-program  (CIP) vil det nye programmet COSME ikke omfatte innovasjonsdelen (som dekkes av Horizon 2020). Det fokuserer heller ikke på spesifikke sektorer. Det er bred enighet om behovet for å sikre små og mellomstore bedrifter (SMB) tilgang til finansiering i den aktuelle finansielle krisen. På møtet ble det også understreket behovet for forenklede prosedyrer for å unngå unødige administrative byrder. 

Godkjenning av profesjonelle yrkeskvalifikasjoner
Europakommisjonens forslag til revisjon av direktivet om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (ett av forslagene i handlingsplanen for det indre marked) ble debattert.

Forslaget til europeisk profesjonskort som skal lette tilgang til jobb i andre EØS-land har vært en sentral element. Selv om mange land ser potensielle fordeler med et profesjonskort, er det også motforestillinger. Følgende forutsetninger ble indikert:

  • Det må være klar interesse fra profesjonelle, nasjonale myndigheter og næringslivet.
  • Mobilitet for profesjonelle må ha et betydelig potensial.
  • Profesjonen må være regulert i et tilstrekkelig antall medlemsland.

Det er bred enighet om behovet for å redusere antallet regulerte profesjoner.

Alternativ tvisteløsning ved forbrukertvister
Det er enighet om generell tilnærming til alternative tvisteløsningsmekanismer og online tvisteløsningsplattform på grunnlag av formannskapets forslag.

Offenlige anskaffelser
Formannskapet la opp til politisk orienteringsdebatt om offentlige anskaffelser. Rådet noterte formannskapets rapport som trekker opp en rekke mulige løsninger som kan åpne for politisk enighet de nærmeste månedene. Selve diskusjonen var ment å avklare posisjonene vedrørende e-anskaffelser og styringsmodell (governance).

Det er bred enighet om at e-anskaffelser vil føre til betydelige innsparinger. Formannskapet forslag om at all informasjon om anskaffelsesmuligheter og innsending av anbud skal foreligge elektronisk (for de aspekter/områder  som dekkes av direktivet) fra direktivets ikrafttredelse, tentativt medio 2016, fikk støtte fra et flertall. f

Det er fra dansk side søkt enighet om å utvikle gode styringsmodeller basert på at medlemslandene må ha ansvaret for å organisere de administrative prosedyrer de mener passer best, samt å definere oppgaver medlemslandene må utvikle for å sikre dette. Det var et stort flertall som støttet det danske forslaget om en tilnærming som gir medlemslandene handlingsrom til å organisere sine eksisterende nasjonale strukturer.

Det digitale indre marked
Rådskonklusjoner om behovet for bedre styring av det indre marked og utvikling av grenseoverskridende e-handel ble vedtatt.

Patentdomstol
Det er enighet om alle spørsmål i tilknytning til etablering av europeisk patent med unntak av lokalisering av patentdomstolen. Ikke overraskende forble valg av hovedsete for domstolen uløst (London, München, Paris eller Haag). Det danske formannskap ga uttrykk for forhåpninger om å oppnå en løsning i Det europeiske råd i slutten av juni.

Handlingsplanen for den indre marknad
Under lunsjen diskuterte ministrene handlingsplanen for det indre marked (SMA) på grunnlag av et dokument utarbeidet av formannskapet om gjennomføring av forslag av særlig viktighet for å fremme økonomisk vekst. Utover vektlegging av å oppnå vedtak av forslagene i handlingsplanen, hvor det er gjort viktige fremskritt under det danske formannskapet, ble Europakommisjonens arbeid med å utarbeide et nytt sett av forslag til høsten – en ny handlingsplan for det indre marked SMA II – ønsket velkommen. Medlemslandene vil gi innspill til Europakommisjonen i denne prosessen. Norge har allerede gitt sine innspill.

Veien videre
Dette var siste møte i Konkurranseevnerådet under det danske formannskapet. Danskene har fått mange positive tilbakemeldinger på godt og målrettet arbeid med å fremme løsninger og kompromisser på mange av områdene innenfor handlingsplanen for det indre marked.

Det innkommende kypriotiske formannskap har i sitt arbeidsprogram som en hovedprioritering å finalisere lovforslagene i handlingsplanen for det indre marked. Kypros vil også prioritere små og mellomstore bedrifter og turistsektoren.