Fristen for å kreve statstilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2021 utsettes til 16. april

Barne- og familiedepartementet har besluttet å utsette fristen for å kreve statstilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2021 til 16. april 2021.

Fristen for å kreve tilskudd er 1. mars hvert år, men Barne- og familiedepartementet kan forlenge fristen for alle tros- og livssynssamfunn i særlige tilfeller, se trossamfunnsforskriften § 7 fjerde ledd.

Den 18. februar 2021 besluttet departementet å forlenge fristen til 9. april 2021. Barne- og familiedepartementet har av tekniske årsaker nå besluttet å forlenge fristen ytterligere.

Fristen for å kreve statstilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2021 utsettes til 16. april 2021, blant annet fordi flere titalls samfunn har lastet opp en medlemsliste uten å sende inn et krav om tilskudd i den nye digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn. Vi antar at de aller fleste av disse har hatt til hensikt å kreve statstilskudd i 2021.

Tros- og livssynssamfunn som ikke sender inn tilskuddskrav i den digitale løsningen innen 16. april 2021, vil ikke få statstilskudd for 2021.