Fylkesnytt fra Nordland 1/2015

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om økt bruk av tre i Nordland.

Økt bruk av tre i Nordland – prosjektet er i gang

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» er i full gang, et stort nettverk innen målgruppen mobiliseres for økte samarbeidsmuligheter og for økt kompetanse. 

Målgruppen som i første omgang får størst oppmerksomhet er i slutten av verdikjeden, altså byggherrer, totalentreprenører og arkitekter/konsulenter, altså de som kan bestemme om det skal bygges mer i tre. 

Vi har allerede hatt flere seminarer og studieturer for å knytte nettverk og øke lærdommen rundt de forskjellige aspekter rundt bygging i tre, både arkitektonisk og i forhold til lyd, brann etc. 

Økt bruk av tre i Nordland.
Økt bruk av tre i Nordland. Foto: Stein-Petter Hillestad, Fylkesmannen i Nordland

I Nordland finnes mange eksempelbygg som kan vises frem, de 3 nyeste er i Bodø og Fauske: Coop Valnesfjord og Støver, og Bankgata Flerbrukshall. På en fagtur 25. mars kunne vi vise disse byggene til 25 deltakere fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Ikke verst at vi kan fremvise egne pilotprosjekter! 

Det er mange nye spennende prosjekter på gang i hele fylket, både med offentlige og private utbyggere og vi lover å misjonere vårt budskap til alle disse for å motivere til økt bruk av tre! 

Fylkesaksjon - kontroll av produksjon av grovfôr for salg

Erfaringer fra fylkesmannens kontroll av kommunenes landbruksforvaltning har vist at deres risikobaserte utvalg til foretakskontroll ikke alltid dokumenteres. For å legge grunnlag for bedre rutiner for dette inviterte Fylkesmannen kommunene i fylket til en felles kontrollaksjon med fokus på søknad om produksjonstilskudd 20. august 2014. 

Invitasjonen bestod i å kontrollere foretak som søkte om areal- og kulturlandskapstilskudd, med bakgrunn i deres produksjon av grovfôr for salg. Hensikten med kontrollen var å undersøke om opplysninger gitt i søknad var riktig og at vilkårene for å motta tilskudd var oppfylt. 

Kotrollaksjonen. Rundballer på Tjøtta.
Kotrollaksjonen. Rundballer på Tjøtta. Foto: Gunnar Nygaard, Fylkesmannen i Nordland

Kontrollen avdekket feil knyttet til mangler med miljøplan, uklarhet om disponering av areal eller manglende drift av arealer, manglende dokumentasjon for salg av fôr, samt manglende dokumentasjon for utgifter til produksjon av grovfôr. 

Kontrollen avdekket også at det var svært få foretak der kommunen avkortet i tilskuddet, til tross for avvik mellom søknad og faktiske forhold. 

En sluttrapport utarbeidet etter kontrollaksjonen viser at det er behov for fortsatt fokus på kontroll ute hos foretak. Dette for å styrke kvaliteten i kontrollarbeidet og for å reagere overfor foretak ved feilopplysninger mellom det som er oppgitt i søknad og det som er faktiske forhold. Resultatene fra kontrollaksjonen i 2014 vil danne grunnlag for vår vurdering av framtidige aksjoner. 

Vellykket Inn på tunet-konferanse i Bodø

Faglagene i landbruket, NLR-HMS, Gårdsopplevelser Nord, 4H Nordland og Fylkesmannen i Nordland arrangerte i februar en konferanse om Inn på tunet i Nordland. 

Konferansen presenterte forskjellige tjenestetilbud fra ulike synsvinkler, blant annet med gode eksempler på samarbeid mellom kommuner/NAV og tilbydere. Muligheter og utfordringer beskrevet fra offentlig forvaltning og tilbydere kom godt fram, og brukerperspektivet var også ivaretatt. Muligheter for Inn på tunet innenfor forebyggende folkehelsearbeid ble presentert av folkehelsesjef i Nordland, Roar Blom. 

Bidragsytere på IPT-konferansen - Fylkesmann Hill-Marta Solberg, Linda Jolly, NMBU, og Hege Ericson, Inn på tunet Trøndelag.
Bidragsytere på IPT-konferansen - Fylkesmann Hill-Marta Solberg, Linda Jolly, NMBU, og Hege Ericson, Inn på tunet Trøndelag. Foto: Ingeborg Tangeraas

Bakgrunn for konferansen var blant annet å undersøke interessen for å etablere et tilbydernettverk for Inn på tunet i Nordland. Vi har allerede selskapet Gårdsopplevelser Nord som gjør avtaler med kjøpere, fakturerer og utbetaler honorar til medlemmene som hovedsakelig har tilbud til barnevernet. Vi har også et 4H-gårdsnettverk som er et faglig nettverk mellom gårder med allsidige IPT-tilbud. Nå er spørsmålet om det skal etableres et nettverk som kan ivareta interessene til tilbydere med tjenestetilbud for ulike sektorer, og hvilke oppgaver det i så fall skal ha. Informasjon om Gårdsopplevelser Nord, Inn på tunet Trøndelag og 4H-gård Nordland, dannet grunnlag for en diskusjon om mulighetene for etablering av et nytt tilbydernettverk i Nordland. Faglagene, 4H og Gårdsopplevelser Nord fortsetter diskusjonen etter konferansen. 

Konferansen ble gjennomført med økonomisk støtte fra Nordland fylkeskommune, Nordland landbruksselskap, 4H Nordland og Nordland Bondelag. 

Prosjekt Grønt reiseliv har gjennomført et kurs vinteren 2015 med formål om å få flere og bedre gårdsbutikker i Nordland

Kurset er tredelt og besto av en butikkfaglig del der kalkulering og prising av varer var sentralt, men også service, kundebehandling og mersalg var fokusert. Tema som nettbutikk og hvordan man skal drive trafikk til sine hjemmesider sto også på læreplanen. De to neste delene besto av en studietur til Hedmark der vi besøkte seks gårdsbutikker av beste sort på Hedmark, og besøk på Gave- og Interiørmessen på Lillestrøm.

Evaluering av kurset viser at deltagerne var usedvanlig godt fornøyd med alle delene, og at hele 96% av deltagerne tror det er stor sjanse for at de blir å starte opp eller forbedre butikkvirksomhet i løpet av det neste året.

Studietur gårdsbutikk
Studietur gårdsbutikk Foto: Hanne Sofie Trager, Fylkesmannen i Nordland

I utgangspunktet ble det satt av 20 plasser til formålet, og da 22 gårdbrukere hadde meldt seg på satte vi stopp. Det var nesten dobbelt så mange som ønsket å være med på kurset og derfor har vi besluttet å kjøre et tilsvarende opplegg med oppstart i november.

Samordnet nettsatsing

Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

Om Fylkesmannen

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.