Fylkesnytt fra Nordland 1/2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om en vellykket avslutning av prosjektene Matopplevelser og Grønt Reiseliv i Nordland.

Vellykket avslutning av prosjektene Matopplevelser i Nordland og Grønt Reiseliv i Nordland

Vi ser nå tilbake på tre innholdsrike dager med lokalmat og grønt reiseliv i sentrum.  Det startet med et smaksverksted, en kreativ møteplass mellom lokalmatprodusenter og kokker. Det å sette sammen produkter fra ulike produsenter for å få frem nye smaker gav stor inspirasjon til de som møtte opp. Når kokken Roy-Magne Berglund fortalte at karamellpuddingen til en av deltakerne skulle friteres, var det mange som trodde at han fleipet, men det smakte kjempegodt!

De to påfølgende dagene arrangerte vi en avslutningskonferanse for prosjektene Matopplevelser i Nordland og Grønt Reiseliv i Nordland. Dagene var smekkfulle av inspirerende foredrag både fra produsenter, det offentlige og forskersiden. Tema for konferansen var Hvordan kan vi skape de gode mat- og reiselivsopplevelsene på gårder i Nordland?

Deltagere på smaksverksted under avslutnignen av reiselivs- og matprosjektene våre.
Deltagere på smaksverksted under avslutnignen av reiselivs- og matprosjektene våre. Foto: Ingvill Bang/Fylkesmannen i Nordland

Som en videreføring av smaksverkstedet, ble det servert en Nordlandsbuffet som konferansemiddag, kun satt sammen av lokalmat fra Nordland. Vi var stolte av å kunne presentere et ostetorg med nesten alle ostene og produsentene fra Nordland, og en pause kalt Fjøskaffe med verdens nordligste gårdsis.

Klimaskogprosjektet er i gang

Nordland er sammen med Nord-Trøndelag og Rogaland pilotfylker for det nasjonale prosjektet «planting av skog på nye arealer som klimatiltak», bedre kjent som klimaskog.

Hensikten med prosjektet er å høste erfaringer med planting av skog som et tiltak for å redusere effektene av klimagassen CO2 i atmosfæren. Det er knyttet strenge miljømessige krav til hvor det skal plantes og prosjektet legger opp til et tett samarbeid mellom interessenter innen skogbruk og miljø. Videre er det viktig å arbeide sammen med friluftslivsorganisasjoner, turistnæring, reindrift og landbruk.

Innmarksbeiter kan bli aktuelle for planting av klimaskog.
Innmarksbeiter kan bli aktuelle for planting av klimaskog. Foto: Gunnar Nygaard/Fylkesmannen i Nordland

Fokus i oppstartsfasen er en arealkartlegging på fylkesnivå for å finne hvilke områder i Nordland som har egnede arealer. Et eksempel på egnet areal er tidligere innmarksbeite som nå er i ferd med å gro igjen av lauvskog. På bakgrunn av denne kartleggingen og interesse for prosjektet i kommunene plukkes det ut 4 til 6 kommuner hvor klimaskogplanting skal testes ut.

De videregående skolene i Nordland skal servere økologisk mat

Forbruket av økologisk mat skal økes på videregående skoler i Nordland. Servering av økologisk mat inngår i kriteriene for miljøfyrtårnsertifisering, som de videregående skolene jobber for å få. Ansatte og ledere fra kantiner og utsalgssteder var på studie- og inspirasjonstur til København i høst og nå i mars foregår det veiledningsmøter regionalt i fylket. Kantinene og utsalgsstedene skal fastsette målsettinger for sitt forbruk av økologisk mat (%-vise mål fastsatt som beløp i regnskapet eller andel av varegrupper) og utarbeide handlingsplaner for hvordan målsettingene skal bli nådd. 

Økomatkurs på Hotel- og restaurantskolen i København.
Økomatkurs på Hotel- og restaurantskolen i København. Foto: Grete Nytrøen Kvavik/Fylkesmannen i Nordland

Det er Dorthe Wessel Johansen fra Debio-info som deler av sin kunnskap og erfaring om økomatservering, der planlegging av meny og god logistikk er viktige virkemidler for å lykkes innenfor budsjettrammene.

Tiltaket er en del av Fylkesmannens oppfølgingsprosjekt til Strategisk plan for økologisk landbruk i Nordland 2015-17, Økomat i Nordland.

Ringvirkning – verktøy for nytenking om landbrukets rolle i samfunnsutvikling

I samarbeid med KS har Fylkesmannen invitert kommuner til å ta i bruk metodeverktøyet Ringvirkning. Ringvirkning er utarbeidet av KS på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og det er et verktøy for å tenke nytt om landbrukets rolle i lokal samfunnsutvikling. Før jul kjørte vi idédugnader i Bodø kommune, i Grane kommune og på Sømna sammen med KS. Etter nyttår har vi vært i Misvær i Bodø kommune. De fire prosessene har hatt ulik målsetting, men felles for alle har vært et stort engasjement og fornøyde deltakere. Utbyttet fra idédugnadene har vært meget konkret: En rekke ideer til satsing i kommunen, med formulerte målsettinger og forslag til tiltak.

Fra ringvirkningmøtet.
Fra ringvirkningmøtet. Foto: Nils Nyborg

Etter påske er det planlagt besøk i Bindal kommune. På kommunekonferansen som Fylkesmannen arrangerer i april er ringvirkning tema, og vi vil der invitere flere kommuner til å ta verktøyet i bruk.

Nordland fylkeskommune bygger i tre når Hadsel videregående skole skal fornyes

Nordland fylkeskommune deltar i prosjekt "Økt bruk av tre i Nordland" sammen med Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Nordland. Det er svært gledelig at fylkeskommunen tar miljøansvar og bygger Hadsel videregående skole i massivtre.

Modell av nye Hadsel VGS.
Modell av Nye Hadsel videregående skole på Stokmarknes. Foto: Nordland fylkeskommune

Hadsel videregående skole på Stokmarknes har 350 elever fordelt på studieretningene Helse og oppvekstfag, Media og kommunikasjon samt Studiespesialisering. Skolen skal bygges om og ett bygg blir helt nytt. Det nye bygget på skolen skal oppføres i massivtre med noen tilpasninger der lydkrav og brannsikkerhet gjør andre løsninger mer optimale. Bygget skal oppføres med lavenergistandard.

Prosjektet legges ut på anbud i april 2016 og nye Hadsel videregående skole planlegges ferdigstilt før skolestart august 2018.