Fylkesnytt fra Nordland 1/2018

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om offentlig kontrollert telling av rein.

Offentlig kontrollert telling av rein i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har gjennomført reintelling for første gang på 12 år. Resultatet viser at antallet rein i Saltfjellet reinbeitedistrikt er innenfor distriktets fastsatte reintall. 

Offentlig kontrollert reintelling er en del av Fylkesmannens kontroll av øvre reintall. Det skal også føres kontroll med behandlingen av offentlige tilskudd til de som driver med reindrift. 

Myndighetene har fastsatt et øvre reintall som skal overholdes i hvert reinbeitedistrikt, som et ledd i forvaltningen av beiteressursene. Reintallet er fastsatt etter kriterier basert på slaktevekter, produksjon, kalvetilgang, erfaringsbasert reintall og kunnskap om beitene.       

Reintelling i Glomfjord. November 2017.
Reintelling i Glomfjord. November 2017. Foto: Ing-Lill Pavall/Fylkesmannen i Nordland

Reintelling i Saltfjellet reinbeitedistrikt

Saltfjellet reinbeitedistrikt ble valgt ut til reintelling i 2017, fordi de ligger nært opp til det fastsatte øvre reintall for distriktet. Totalt ble det telt 3187 rein tilhørende Saltfjellet reinbeitedistrikt. Dette er innenfor distriktets fastsatte øvre reintall på 3500 rein, fordelt på distriktets sju siidaandeler (familieenheter) 

Fylkesmannen i Finnmark hjalp til med å planlegge og gjennomføre tellingen, da de har mange års erfaring med slike kontroller. Det ble også leid inn merkekyndige reintellere fra Finnmark. Tellinga skjedde samtidig som reineierne samlet rein i gjerdet for skilling eller flytting til vinterbeite. Kontrollen var helt avhengig av at reineierne medvirket. 

Reineierne samlet reinen i gjerdet og forberedte den praktiske gjennomføringen av tellingen i samarbeid med Fylkesmannen. Arbeidet i gjerdet ble lagt opp slik at det ble mulig å telle rein på hver enkelt familieenhet. Tellekorpset kontrollerte reinmerket på hver enkelt rein i gjerdet. Rein som var telt, ble merket med merkespray for å unngå at de ble telt flere ganger.  

Tellingen startet i slutten av november 2017 på Glomfjordfjellet. Deretter ble det gjennomført tellinger på Sørelva i flere omganger etter nyttår i 2018. Det ble også gjort etterkontroller fra helikopter. 

Ressurskrevende arbeid

Offentlig kontrollert telling av rein krever store ressurser. Forrige gang det var offentlig kontrollert reintelling i Nordland var for 12 år siden. Reindriftsseksjonen hos Fylkesmannen i Nordland har brukt mye tid på reintelling vinteren 2017/2018, og har fått særskilte midler fra Landbruksdirektoratet til å gjøre denne tellingen. Kostnadene ble på rundt 800 000 - 900 000 kroner. Fylkesmannens eget arbeid kommer i tillegg til denne summen. 

Kontaktperson: 
Ing-Lill Pavall, fmnoipa@fylkesmannen.no
Jo-Vidar Nordhaug, fmnojno@fylkesmannen.no

Fra nytt produkt til fornøyd kunde

Fylkesmannen i Nordland arrangerer kurs for lokalmatprodusenter 18.og 19. april 2018. Målgruppen er lokalmatprodusenter fra gårder i Nordland som har produkter de ønsker å få solgt. Målet er å få flere lokalmatprodukter fra Nordland ut til kundene. 

På kurset skal dyktige fagfolk hjelpe lokalmatprodusentene med å forbedre smak, lukt og utseende på produktene sine. Bjørnar Bakklund, eier og kokk ved restaurant "Nyt" i Bodø, skal være kursleder og vil blant annet holde et smaksverksted. 

Gomme fra Den Sorte Gryte.
Gomme fra Den Sorte Gryte. Foto: Ingvill Bang/Fylkesmannen i Nordland

Deltakerne på kurset vil også få en innføring i teorien rundt den kosmetiske delen av produktet. Det tenkes da på størrelse, design og innpakkingsmuligheter. Her har vi engasjert industridesigner Bjørn Heggdal til å hjelpe oss. 

Til slutt ser vi på hva som er avgjørende for å få salg som kanaler, synlighet, prissetting og registrering. Dette vil Kay Nilsen, fagsjef lokalmat hos Matmerk ta ansvaret for. På dag to av kurset vil det være et verksted med én-til-én veiledning for å samle gode råd på veien videre fra fagpersonene. 

Kontaktperson:
Ingvill Bang, fmnoinb@fylkesmannen.no 

Inn på tunet i Nordland – med kjøperne i fokus

Hos Fylkesmannen i Nordland har vi et eget fireårig prosjekt knyttet til Inn på tunet. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenester på gårdsbruk. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Vårt Inn på tunet prosjekt er et samarbeid mellom Utdanning- og oppvekstavdelinga, Helse- og omsorgsavdelinga, Sosial- og vergemålsavdelinga, samt Landbruks- og reindriftsavdelinga, der sistnevnte har prosjektlederansvaret. Styringsgruppa for prosjektet består av lederne på de nevnte avdelingene. 

Bjørklund gård, Sørfold kommune i Nordland.
Bjørklund gård, Sørfold kommune i Nordland. Foto: News On Request AS/Rune Nilsen/Fylkesmannen i Nordland

I prosjektet har vi valgt å ha ekstra fokus på kjøperne av Inn på tunet tjenester, og da i all hovedsak kommunene og NAV. Målsettingene i prosjektet er at begrepet Inn på tunet skal være godt forankret i offentlige virksomheter i Nordland, samt at offentlige virksomheters behov for tilbud til ulike brukergrupper skal kartlegges. Målsettingene skal nås ved å besøke kommunene og informere om Inn på tunet og ha en dialog med blant andre enhetsledere og koordinatorer innenfor ulike sektorer. I dag er det 19 godkjente Inn på tunet tilbydere i fylket og 8 tilbydere er under godkjenning. Tilbyderne er spredt over hele fylket og tilbyr et bredt spekter av tjenester. 

Kontaktperson:
Ingrid Roaldsen, fmnoiro@fylkesmannen.no.

Fokus på urbant- og bynært landbruk

Fylkesmannen i Nordland ser på mulighetene og interessen for urbant- og bynært landbruk i Nordland, i et prosjekt. 

Med utgangspunkt i et utvalg kommuner gjennomføres det møter med lokale gårdbrukere, landbruksansatte og byplanleggere i kommunene, representanter fra faglagene og medlemmer i ulike urbane initiativer. Målet er å undersøke om det er interesse for tematikken og avdekke ønsker og behov i lokalsamfunnene. Interessen har til nå i all hovedsak vært positiv, og det har kommet frem flere interessante og spennende ideer. Flere vet allerede konkret hva de ønsker å gå i gang med, mens andre trenger litt tid for å bestemme seg. 

Bodø økologiske besøkshage.
Bodø økologiske besøkshage. Foto: Benedicte Forsland/Fylkesmannen i Nordland

Et av målene i prosjektet vil være å skape en ny forståelse mellom by og land. Gjennom deltakelse vil barn og voksne få en større nærhet til bærekraftig norsk matproduksjon. Noe som vil kunne bidra til et økt omdømme for norsk landbruk. Å la befolkningen tar del i matproduksjonen vil også gi en merverdi i form av bedre folkehelse. 

Fysisk aktivitet, rekreasjon, fellesskap, mestringsfølelse og et sunnere kosthold, er bare noe av det som vil kunne komme befolkningen til gode. I tillegg ønskes det å skape en grobunn for næringsutvikling, både for den bynære bonden, og for den som har en spennende forretningside basert på et urbant initiativ. 

Kontaktperson: 
Benedicte Forsland, fmnobfor@fylkesmannen.no.

Økt aktivitet i Klimaskogprosjektets siste fase

I Nordland ble første klimaskogfelt etablert i mai 2017 i pilotkommunen Brønnøy, og etter hvert kom også pilotkommunene Sømna og Saltdal i gang med vårplantingen. Til sammen ble det plantet ca. 135 000 skogplanter i 12 klimaskogfelt i Nordland. 

Arbeidet ble stort sett utført av innleid arbeidskraft, men noen skogeiere planter selv, og disse får betalt for å plante i egen skog. Det er nok viktig for skogeierne å benytte egen kunnskap om lokale vekstforhold og å se synlige resultater av egen innsats. Når skogeierne planter selv blir det også enklere for dem å følge opp «egne felt» med supplering/skogkultur. 

Det er nå fem pilotkommuner i Nordland og de er kommet videre i å forberede etablering av klimaskog.  200 000 skogplanter er klare til vårplantingen. I tillegg blir nye 200 000 skogplanter klare for planting når klimaskogprosjektet avsluttes høsten 2018. 

Med potensiale for økt karbonbinding mange steder i Nordland, her fra Brønnøy.
Med potensiale for økt karbonbinding mange steder i Nordland, her fra Brønnøy. Foto: Steinar O. Pedersen/Fylkesmannen i Nordland

Etter prosjektslutt gir Klimaskogordningen en 5 års garanti med full finansiering av nødvendig suppleringsplanting eller vegetasjonsbekjempelse. 

Søknader om klimaskogplanting kan behandles fram til 30. juni 2018. Interesserte skogeiere bes melde seg til egen kommune i god tid før denne datoen. 

Kontaktperson: 
Steinar O. Pedersen, fmnospe@fylkesmannen.no.

Til toppen