Fylkesnytt fra Nordland 2/2016

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Nordland er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om at fylkesmannen i Nordland følger opp nye, nasjonale jordvernmål.

Mat fra Nord-Norge på Matstreif

For tredje året på rad var lokalmatprodusenter fra de tre nordligste fylkene samlet på en fellesstand på Matstreif som Mat fra Nord-Norge.

Det er Fylkesmennene, fylkeskommunene, Innovasjon Norgekontorene i Nordland, Troms og Finnmark, samt Norges Råfisklag som står bak dette treårige prosjektet. Målet har vært å vise frem mangfoldet av mat fra nord, samt å gi produsentene mulighet til å teste ut sine produkter i Oslo-markedet. I tillegg har dette vært en flott nettverksarena for de produsentene som har vært med, og en god mulighet til å skaffe seg flere faste kunder og innkjøpsavtaler.

På standen kunne kundene smake på, og kjøpe med seg: geitost fra Den Sorte Gryte, kaviar og kongekrabbe fra Arctic Blue, sennepssaus og aioli fra Arctic Mustard, spekemat fra Lundal Nord, fiskeprodukter fra Kranes Kjøkken, kjekjøtt og spekemat fra Mydland, reker fra Lyngen Reker og målselvnepe og fløtegratinerte poteter fra Tromspotet.  

I tillegg til disse var også andre lokalmatprodusenter fra Nordland tilstede og solgte fra egne stander.

Mat fra Nord-Norge på Matsteif.
Mat fra Nord-Norge på Matsteif. Foto: Ingvill Bang, Fylkesmannen i Nordland.

Fylkesmannen i Nordland følger opp nye, nasjonale jordvernmål

For å sette fokus på Stortingets nasjonale jordvernstrategi, har Fylkesmannen i Nordland revidert den regionale jordvernplanen. Her er det satt egne mål om maksimalt omdisponert jordbruksareal for Nordland fylke. Dette gjelder både dyrka og dyrkbar jord.

I Nordland er målet at nedbygging av jordbruksareal reduseres til maksimalt 200 daa i snitt for perioden 2016-2020. Det er også satt et eget mål om maksimal nedbygging av dyrkbar jord til 200 daa per år. For å sikre oss muligheten for økt matproduksjon i fremtida, må vi også ha fokus på å bevare disse områdene. Det er kommune som planmyndighet som har et hovedansvar for å sikre at jordbruksarealene blir bevart i framtida. Fylkesmannen vil først og fremst arbeide aktivt opp mot kommunene i arealplansammenheng for å synliggjøre nasjonale og regionale jordvernmål.

Tabell: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord i Nordland 2012-2015:

  2012 2013 2014 2015
Dyrka jord (daa) 537 419 265 173
Dyrkbar jord (daa) 146 124 76 55

Selv om trenden i Nordland de siste årene har vært positiv, forventer vi at tallene vil øke i årene framover grunnet omfattende utbedring av riks- og fylkesveier, samt utvidelse av flere kortbaneflyplasser i fylket.

I tillegg til jordvernplanen har Fylkesmannen laget et temahefte om jordvern beregnet på lokalpolitikere, kommuneadministrasjon, andre etater og landbrukets faglag. Temaheftet skal være en lettlest innføring i jordvernets betydning, belyse sentrale problemstillinger, samt også være en veileder for hvordan kommuner og andre kan arbeide for å sikre at jordverninteressene blir ivaretatt i planprosesser.

Fylkesmannen i Nordland følger opp nye, nasjonale jordvernmål på Unstad i Lofoten.
Fylkesmannen i Nordland følger opp nye, nasjonale jordvernmål på Unstad i Lofoten. Foto: Toril Austvik, Fylkesmannen i Nordland.

Arktisk landbruk

Fylkesmennene i Nord-Norge startet i sommer en artikkelserie der resultater fra prosjektene som fikk innvilget tilskudd til utvikling av arktisk landbruk presenteres. Totalt er det innvilget kr 12 335 162 i tilskudd tik utvikling av arktisk landbruk til 24 ulike prosjekter.

I 2012 mottok de tre fylkesmennene i Nord-Norge penger fra Landbruks- og matdepartementet til en treårig satsing på arktisk landbruk. Pengene skulle brukes til prosjekter som fremmer arktisk landbruk som regionalt fortrinn. Sametinget og fylkeskommunen i Nordland har også bidratt til satsingen.

Pengene har blitt forvaltet av et styre sammensatt av finansiørene og representanter fra landbruks- og reindriftsnæringa i landsdelen.

De fleste prosjektene er godt i gang - noen er avsluttet. Artiklene som presenteres på Fylkesmennenes nettsider og på nettside til Nordnorsk landbruksråd: Stolt Arktisk bonde, viser status på innvilgede prosjekter og oppnådde resultater.

Den første artikkelen ble publisert 28.06.16. Den siste artikkelen i serien blir lagt ut 13.10.16. Alle artiklene kan leses hos Fylkesmennene i Nord-Norge eller på Stolt Arktisk bonde.

Nordlys over Loviktunet.
Nordlys over Loviktunet. Foto: Idar Nilsen/Fylkesmannen i Nordland.

Inn på tunet – Fylkesmannen i Nordlands handlingsplan og prosjekt

Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet Handlingsplan for Inn på tunet i Nordland 2016-18. Handlingsplanen beskriver målsettinger for vårt arbeid med Inn på tunet, status for Inn på tunet-tilbud i fylket, muligheter og utfordringer. Vi har ansvar for å synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse, omsorg, sosial og utdanningsområdene. Oppgaven innebærer et samarbeid på tvers mellom fagavdelingene våre og utad med andre etater.

For å nå målsettingene skal det gjennomføres et treårig prosjekt, der vi skal samarbeide med andre offentlige virksomheter for best mulig måloppnåelse. Det er ofte offentlige virksomheter som er kjøperne av tjenestene, og det er dem vi skal jobbe mot for å vise hvilke muligheter som kan ligge i samarbeid mellom kommuner og andre offentlige etater og gårdsbruk.

Handlingsplanen har følgende målsettinger:

  • Samarbeid mellom offentlige virksomheter og gårdsbruk skal bidra til best mulige tjenester til brukergrupper i Nordland.
  • Kunnskap om behov for Inn på tunet-tjenester skal danne grunnlag for en økt etterspørsel av slike tilbud i fylket.
  • For å sikre kvaliteten på tjenestetilbudet på gårdsbruk bør tilbydere som benyttes av offentlige virksomheter være godkjent i Inn på tunet eller tilsvarende kvalitetssikringssystem.
Terapiridning.
Terapiridning. Foto: Toril Austvik/Fylkesmannen i Nordland

Prosjekter avsluttes og nye planlegges

Prosjektene Grønt reiseliv i Nordland og Matopplevelser i Nordland er nå avsluttet. Disse har vært et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nordland og fylkeskommunen. Fylkesmannen har hatt prosjektledelsen.

Aktiviteten i prosjektene har først og fremst rettet seg mot de som har etablerertanker eller er i tidlig etableringsfase innenfor lokalmat eller reiseliv, men også mot etablerte tilbydere av lokalmat eller reiseliv som har planer om å videreutvikle sitt tilbud. Prosjektene har bestått av ulike tiltak hvor vi har lagt vekt på å vise frem hvilke muligheter som ligger ved å etablere slik aktivitet i tilknytning til gård. Noen av tiltakene har vært felles for de to prosjektene, eksempelvis studieturer og et nytt tilbud som ble utviklet i prosjektperioden, en hospiteringsordning/ministudietur som vi kalte Gårdsdriv. Avslutningen av prosjektene ble markert med en avslutningskonferanse, hvor gjestene kunne kose seg med en rendyrket Nordlandsbuffet, fjøskaffe, ostetorg og mange interessante foredragsholdere som delte sine historier.

Mobiliseringsarbeidet med lokalmat og gårdsbasert reiseliv i Nordland, skal være et satsingsområde videre, og vi er nå i gang med å samle innspill fra næringen og øvrige støttespillere om hvordan vi bør innordne dette arbeidet. 

Prosjekter avsluttes og nye planlegges på Kroglia Kulturgaard.
Prosjekter avsluttes og nye planlegges på Kroglia Kulturgaard. Foto: Rune Nilsen, News On Request AS/Fylkesmannen i Nordland.