Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fylkesnytt fra Oslo og Viken 3/2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om “Velg Naturbruk” som har arrangert Topptur 59°.

“Velg Naturbruk” arrangerte Topptur 59° 

15. mai møttes 130 naturbrukselever til kamp i alt fra presisjonskjøring med traktor og lassbærer, til husdyrkunnskap og skyting med pil og bue. Tevlingen har blitt et årlig arrangement gjennom rekrutteringsprosjektet “Velg Naturbruk”. Det ble også gjort stas på to dyktige elever som fikk Naturbruksstipend. 

Topptur 59° arrangeres som en del av “Velg Naturbruk”-prosjektet, med Skogselskapet som primus motor. Elevene representerte de seks videregående naturbruksskolene i Oslo og Viken. I tillegg deltok et «VIP-lag» med ulike representanter fra landbruksnæringen, forvaltningen og Skogselskapet, som skulle få bryne seg mot de unge.  I Sølvverkets skoger rundt Kongsberg Skisenter var det lagt opp en aktivitetsløype der postene handlet om alt fra natur- og landbrukskunnskap, til praktiske ferdigheter med både dyr, maskiner og friluftsutstyr.

Vinnere naturbrukstipend.
Vinnerne av årets Naturbrukstipend: Ester Fagerberg (Vg2 Hest og hovslager ved Buskerud vgs) og Andre Fredensborg Wærp (Vg2 Skogbruk ved Kongsberg vgs). I midten Helge Nordby fra Fylkesmannen i Oslo og Viken som delte ut stipendene. Foto: Skogselskapet i Buskerud

Økt rekruttering 

Prosjektet “Velg Naturbruk” er ledet av Skogselskapet i Buskerud, og er et samarbeid med næringsorganisasjonene i Buskerud, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Buskerud fylkeskommune. Det er jobbet med rekruttering til naturbruksutdanning i ulike former i Buskerud siden 2010, og det arbeides nå for en utvidet satsing i hele Oslo og Viken-området. Prosjektet retter seg mot unge som skal velge utdanning i videregående skole og på høgskole-/universitetsnivå, og har som formål å gjøre de ulike naturbruksutdanningene mer kjent.  

Naturbruksstipend 

Som del av prosjektet “Velg Naturbruk” blir det hvert år delt ut to stipender på 10 000 kroner til elever som utmerker innen personlig og faglig utvikling og som bidrar til positive holdninger rundt seg. Prisen deles ut av Fylkesmannen i Oslo og Viken på vegne av Kontaktutvalget for landbruket i Buskerud. Utdelingen skjedde på Topptur 59°-arrangementet, og de to vinnerne i år var Ester Fagerberg (Vg2 Hest og hovslager ved Buskerud vgs) og Andre Fredensborg Wærp (Vg2 Skogbruk ved Kongsberg vgs). 

Deltagerne på "Velg Naturbruk".
Deltagerne på "Velg Naturbruk". Foto: Skogselskapet i Buskerud

Tøff konkurranse i årets Topptur-tevling 

Og resultatet av tevlingen? Etter tøff konkurranse mellom 18 unge lag og ett «gammelt», ble det til slutt Buskerud vgs som trakk det lengste strået og sikret seg seieren, med Kongsberg og Tomb hakk i hæl. «VIP-laget» kom på en respektabel sjetteplass, og kommenterte resultatet med at det må bety at vi som naturbruksnæring går en lys fremtid i møte, og at vi skal og må ta godt vare på våre naturbruksungdommer. Dette er skarpe hoder som vi sårt trenger i vår bransje.  

  • Artikkelen er en forkortet utgave av Skogselskapets referat fra dagen, som kan leses i sin helhet på Skogselskapets hjemmeside

Oslo og Viken - en viktig skogbruksregion 

Det nye fylkesmannsembetet i Oslo og Viken har nå fungert i et halvt år, og består av fire fylker med store skogressurser og skogbrukstradisjoner. Prosessen med å samle regionen og tenke sammen er godt i gang. Det bor over 1,8 millioner personer i Oslo og Viken, noe som utgjør mer enn en tredel av Norges befolkning. Fylkene har svært variert natur og arealressurser som går fra hav til fjell, fra svenskegrensa til Hardangervidda.   

Skogbruket i tall 

Regionen er stor og variert også med tanke på skogressurser og skogbruk, og har 11,8 millioner dekar produktiv skog, dvs. 20 % av den produktive skogen i Norge. I 2018 ble det avvirket 3 mill. m3 til sammen i fylkene, som utgjør cirka 27 % av den årlige avvirkningen i Norge. Disse arealene genererte 1,2 milliarder kroner i førstehånds bruttoverdi i 2018.  

Videreforedlingen av tømmer ligger også innenfor det sentrale Viken-området. Eksempler på dette er Moelven Soknabruket, Moelven Numedal, Splitkon, Borregaard, Norske Skog Saugbrugs og Hellefoss paper.  I tillegg er det under etablering ny virksomhet på Tofte ved Silva Green Fuel og planer om ny industri på Treklyngen på Follum. Oslo og Viken er derfor en viktig region innenfor treforedling. 

Vi må tenke nytt  

Fylkesmannen arrangerte i mai en samling for skogbruket i den nye regionen. Målet er at hele skogbruket skal stå sterkere sammen og lære hverandre å kjenne. På samlingen startet også arbeidet med å lage en ny og omforent skogstrategi for hele det nye området. Denne vil vi jobbe videre med i høst, i tett samarbeid med kommunene og private aktører i skogbruket.  
«I et stort og variert skogfylke med mer enn 50 kommuner blir det viktig at vi får en felles forståelse for hvilke skogbrukstiltak som bør prioriteres, og hvordan vi kan jobbe sammen om dette», sier seksjonssjef for skogbruk og arealforvaltning Helge Nordby. 

Nøkkeltall for skogbruket i Oslo og Viken: 

Produktivt skogareal   11,8 millioner dekar
Tilvekst 5 millioner m3 (uten bark) 
Avvirkning (2018)  3 millioner m3 
Skogsbilveier (helårs- og sommerbilveier)  10 610 km 

(Kilder: NIBIO og ØKS) 

Kart over arealressurser i det nye fylkesmannsembetet Oslo og Viken.
Kart over arealressurser i det nye fylkesmannsembetet Oslo og Viken. Kartet markerer også kommuner som går inn i Viken fra 2020. Kartfremstilling: Fylkesmannen i Oslo og Viken. Datagrunnlag: Geovekst, Geodata AS. 

Angrep av rød furubarveps i Østfold  

Det er til dels kraftige angrep av rød furubarveps i Østfold i år. Angrepene er hardest sørøst i fylket i områdene fra Ørje i nord til Kornsjø i sør. Dette samsvarer med angrepene i 2018. I år er det også observert sporadiske angrep lenger vest, helt ut til Oslofjorden i Sarpsborg kommune. 

Furubarvepslarvene spiser furunåler i stort omfang. Angrepene er godt synlige nå midt i juni og vil bli ytterligere forsterket fram mot kommende månedsskifte. Da slipper larvene seg ned i skogbunnen og forpupper seg. Furubarvepsen vil klekkes i høst, for deretter å sverme og legge egg i furunåler. Arten overvintrer som egg. 

Larver av rød furubarveps.
Larver av rød furubarveps. Foto: Bård Skrøvset/Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fordi larvestadiet avsluttes rundt 1. juli, er det nok igjen av vekstsesongen til at nålene vokser videre. Slik vil sterkt angrepet furuskog få tilbake noe av barmassen på høsten og som regel overleve. Tilveksttapet i angrepne bestand kan likevel bli betydelig. 

Inspirerende fagdager  

Miljødagene, to dager fulle av inspirerende foredrag og lærerike befaringer, foregikk i år i Lier og Hole i Buskerud fra 5. til 6.juni. Arrangementet samlet produsenter, rådgivere, landbruks- og miljøbyråkrater fra kommunene i Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold og Fylkesmannens landbruksavdeling.

Deltakerne på Halvdanshaugen på Steinssletta.
Deltakerne på Halvdanshaugen på Steinssletta. Foto: Per Rønneberg Hauge

På programmet var besøk hos grønnsaksprodusenter med et sterkt engasjement for jordliv og jordstruktur og viktige jordvelferdstiltak. Vi luktet på fermenter og fikk se ny plansilo, dampbrenner, storslagen slåmaskin og snabeltraktor med radrenseutstyr. Turen gikk fra Lierbyen via Sylling til Steinssletta - nasjonalt utvalgt kulturlandskap i Hole og Ringerike kommuner. På Steinssletta var temaene kulturminner, fremmede arter, pollinerende insekter og bekkeskjøtsel. På Steinssletta, som er ett av Norges 41 utvalgte kulturlandskap, fikk vi oppleve de lange linjene i jordbrukslandskapet med kulturminner, fremmede arter, pollinerende insekter og bekkeskjøtsel. Miljødagene ble avsluttet med lunsj og eventyrlig sus på Mo Gård.   

Anne Lene Malmer viser jordstruktur.
Deltakerne på Halvdanshaugen på Steinssletta. Anne Lene Malmer viser jordstruktur. Foto: Per Rønneberg Hauge

Samlet over 100 deltakere til konferanse om klima og landbruk 

Interreg North Sea Coben-prosjektet og Klimasmart Landbruk Østfold samlet torsdag 13. juni mer enn 100 deltakere til konferansen «Et klimasmart Østfoldlandbruk mot 2030». Konferansen var på Borregaard hovedgård i Sarpsborg og Fylkesmannen i Oslo og Viken var medarrangør. 

Hovedbolkene for konferansen var fossilfritt landbruk 2030 og karbonlagring. Generalsekretæren i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, kom med sine betraktninger rundt klima, vi lærte mer om Norsk landbruksrådgivning sin klimakalkulator, hvordan energimarkedet fungerer, biogassproduksjon i Østfold og bruken av fossilfrie maskiner og kjøretøy. 

Bakgrunn for konferansen er prosjektet Klimasmart Landbruk Østfold, som ønsker å samle trådene fra prosjektets aktiviteter i 2017-19 og rette blikket fremover rundt temaet klima og landbruk. Østfold ligger i front når det gjelder prosjekter og aktiviteter som jobber mot et fossilfritt landbruk i 2030 , og en del av disse ble kort presentert.

Klimasmart landbruk Østfold
Klimasmart landbruk Østfold – konferanse på Borregaard hovedgård i Sarpsborg 13.06.2019. Foto: Foto: Klima Østfold

– Landbruket er en viktig aktør for både kutt i utslipp og i binding av karbon. Det er gøy at så mange av fylkets bønder har deltatt på kurs og arrangementer og signaliserer at de helt klart ønsker å ligge i forkant og være med på klimadugnaden og mulighetene fremover, sier prosjektleder Charlotte Forsberg. 

Dette prosjektet er inne i sluttfasen av sin prosjektperiode, men det er søkt Klimasatsmidler til å fortsette prosjektet. Ønsket er at prosjektet da skal gjelde i hele Viken.

  • Les mer om konferansen på www.klimaostfold.no. Her ligger alle foredragene tilgjengelig.  

Åpning av Gartneriet på Bygdø Kongsgård

Sist uke ble gartneriområdet på Bygdø Kongsgård åpnet for publikum. Direktør for Norsk Folkemuseum Olav Aaraas sa i sin åpningstale at «Gartneriet vil bli et senter for spredning av kunnskap om bærekraftig jord- og hagebruk».

Norsk Folkemuseum overtok ansvaret for driften av Bygdø Kongsgård for 15 år siden i samarbeid med Statsbygg. «Oppdraget fra Staten har vært å drive moderne, rasjonelt landbruk, å ivareta Bygdøys historie og å åpne gården for alle», påpekte Aaraas, «Gartneriet vil utvide virksomheten vår ytterligere og gjøre kongsgården enda mer attraktiv for publikum». 

Gartneriet på Bygdø Kongsgård
Gartneriet på Bygdø Kongsgård er klart til å ta imot publikum. Foto: Jon A. Markussen

Samtlige bygninger er restaurert og rehabilitert og gjort om til kafé, butikk, kurslokaler og kontorer. I tillegg er det oppført et  nytt veksthus. Utearealene er blitt plantet med frukttrær, bærbusker og grønnsaker. Det er etablert en besøksgård for birøkt, et foredlingsanlegg for gjødsel og et universelt tilpasset stinett. I arbeidsstaben på Gartneriet er bl.a. Unikum, en arbeidsmarkedsbedrift eid av Kirkens Bymisjon og Oslo kommune. Unikum tilbyr mennesker uten arbeid nye muligheter i arbeidslivet. Marianne Leisner er prosjektleder for Gartneriet.

Ved åpningen ble boka om Gartneriet sluppet. Boka forteller historien om området som har vært dyrket helt siden cisterciensermunkene fra Hovedøya kom dit på 1100-tallet.  Monica Mørch og Marianne Leisner har vært redaktører for boka, som har flere medforfattere. 

Fylkesmannen har støttet arbeidet med å utvikle Bygdø Kongsgård med omliggende naturområdene de siste 15 årene på ulike måter, både som deltaker i arbeidsgrupper, i fredningen av naturreservater og kulturmiljø og med finansiell støtte i samarbeid med Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet.  Bygdø Kongsgård og Gartneriet er viktige kunnskapsformidlere i det urbane landbruket i Oslo, både innenfor tradisjonell jordbruksdrift og innen urban dyrking. 

Til toppen