Fylkesnytt fra Trøndelag 1/2018

Fylkesmannen i Trøndelag er ute med et nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om to fylker som har en lang tradisjon for samhandling som også skal ha felles landbruksadministrasjon.

Løypemelding fra Trøndelag

To fylker som har en lang tradisjon for samhandling skal også ha felles landbruksadministrasjon. 

I Trøndelag har vi 15 års erfaring med Tenkeloft Trøndersk Landbruk. En uformell arena hvor vi trøndere møtes for å utvikle ideer sammen på tvers av organisasjoner.  Det er kanskje dette som er oppskriften på samhandlingen i Trøndelag? Det er mange som spør, så det er greit å reflektere over akkurat dette.  Det er flere fylker som nå skal slåes sammen, så her må Trøndelag dele sine erfaringer med prosess og strategisk tilnærming.  

Trøndersk Tenkeloft
Trøndersk Tenkeloft hadde regionale planprosesser som tema i april 2017. fv: Leif Harald Hanssen, Anne Caroline Haugan og Karen Havdal, alle fra Trøndelag Fylkeskommune. Foto: Kari Frøseth/Fylkesmannen i Trøndelag

Nå skal vi ha en felles landbruksavdeling, to organisasjoner og kulturer som tross felles oppdrag kanskje var litt ulike. En fusjon fører med seg fordeler med at fagmiljø blir større og medarbeidere kan spesialiseres seg. I tillegg går det tid til samkjøring og avstemming av arbeidsrutiner.  Løypemeldingen fra Trøndelag er at vi er veldig godt i gang med oppdraget vårt. 

Det nye Trøndelag har 130 tilsatte i kommunal landbruksforvaltning.  Det er lange avstander og vi må lære oss nye måter å samhandle på.  Kommunene er Fylkesmannens viktigste samarbeidspartner og vi vil i 2018 invitere til regionmøter og fagsamling.  Regionmøter våren 2018 er en prioritert oppgave og gjennomføres allerede i mars og april.  Vi arrangerer også kurs for nytilsatte i kommunene for å forberede dem på hverdagen i kommunal landbruksforvaltning. 

Regionalt Bygdeutviklingsprogram ble ferdigstilt i mars 2018. Vi har prioritert ferdigstilling av programmet parallelt med Trøndelag Fylkeskommunes arbeid med ny Fylkesplan. En samordning av planer og strategier på regionalt nivå styrker planene som styringsdokumenter.  Det er også utarbeidet felles Regionalt miljøprogram. 

Fusjonen har gjort at vi må reorganisere møtearenaer og møteplasser. Dette er viktig for å ha kontinuitet i samhandlingen om landbruket på regionalt nivå. Tett dialog med landbrukets faglag er viktig for å forvalte, tilrettelegge og utvikle landbruket i Trøndelag.

Kontaktperson
Tore Bjørkli, fmtltbj@fylkesmannen.no

Regionmøter med kommunal landbruksforvaltning 

Kommunene hadde klare forventninger til Fylkesmannen i et nytt stort trøndelagsfylke på landbruksområdet ved inngangen til 2018.

Fylkesmannen:

 • Må være nær- like nær- enda bedre
 • Være til stede og tilgjengelig
 • Komme seg ut til kommunene – invitere seg ut til kommunene
 • Kanskje lurt å se på muligheten for regional/tematisk inndeling og kursing
 • Økt faglig kompetanse og kompetansedeling
 • Ser den enkelte kommune og deres behov
 • Kan Fylkesmannen ta rollen som vår kunnskapsbase?
 • Hvordan bli flinkere til å dele kunnskap med kommunene
 • Stor avstand mellom regionalt arbeid og kommunene. Ofte blir kommunene glemt
 • Kan vi legge inn bestillinger til FM.
Lokal skogforvaltning i Trøndelag region sør samlet til regionmøte.
Lokal skogforvaltning i Trøndelag region sør samlet til regionmøte. Foto: Tor Morten Solem/Fylkesmannen i Trøndelag

For å følge opp denne forventningen gjennomfører Fylkesmannen i Trøndelag regionmøter for kommunene. Først ute er skogområdet som allerede har gjennomført sine møte. Vi har slått sammen fagområdene jord, arealforvaltning og bygdenæringer og gjennomfører fire møter i april. 

Målsettingen er å bidra til en tydelig, synlig, framoverlent og utviklingsorientert kommunal landbruksforvaltning. 

Kontaktperson:
Kari Frøseth. fmtlkfr@fylkesmannen.no  / 
Tor Morten Solem, fmtltms@fylkesmannen.no

Trøndelag har laga forslag til nytt regionalt miljøprogram 

På grunn av fylkessamanslåinga i Trøndelag må det lagast nytt Regionalt miljøprogram for jordbruket og «nye» miljøtilskudd for 2018. 

Vi starta dette arbeidet i fjor haust og har hatt møter med kommunane og faglaga om innhaldet i det nye programmet og om kva tilskotsordningar vi skal ha. Det har vore utfordrande i arbeidet at vi ikkje har visst kva nasjonale føringar som blir gitt i ny forskrift og kva som kjem i nytt nasjonalt miljøprogram frå 2019. 

Miljøvenleg spreing av husdyrgjødsel.
Miljøvenleg spreing av husdyrgjødsel/ bruk av tilførselsslange foreslås innført som eit nytt og viktig tiltak for hele Trøndelag i år. Foto: Anders Mona/Fylkesmannen i Trøndelag

Prioriterer opp klimatiltak 

I det nye miljøprogrammet prioriterer vi opp tiltak for redusert utslepp av klimagassar ved å innføre støtte til miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel og tilskot til bruk av tilførselsslange. Vi reknar med at ein fjerdedel av RMP-ramma vil bli brukt til desse to tiltaka. Dette er «finansiert» ved at vi har gått gjennom og redusert areala som er «prioriterte» for utsett/ingen jordarbeiding  og reduserte satsar til fleire av ordningane for biologisk mangfald. Høringsutkastet kan du lese her.

Kontaktperson:
Anders Mona, fmtlamo@fylkesmannen.no. 

Finnes det matspesialiteter i mitt nærområde?

Stadig flere kjøkkensjefer vil ha svar på dette, og responsen var svært positivt da invitasjonen kom til felles fagdag for kjøkkensjefer og matprodusenter i Trøndelag. 

Hovedformålet med arrangementet var å skape en møteplass for å bygge nettverk mellom matprodusenter og kokker, og for å utveksle kunnskap og erfaring om råvarenes kvaliteter, egenskaper, anvendelse og historie.  

Det var stor interesse for fagdag for kjøkkensjefer og matprodusenter i Trøndelag.
Det var stor interesse for fagdag for kjøkkensjefer og matprodusenter i Trøndelag. Foto: Dean Sheridan/Oi! Trøndersk Mat og Drikke

Arrangementet ble holdt ved E.C. Dahls Pub og kjøkken i Trondheim 27. februar, og totalt 60 deltagere var til stede. Om lag 35 av de oppmøtte var kokker og resten var matprodusenter. Det var smaksprøver, inspirasjon og faglig påfyll. Thomas Valø fra Buøy gård holdt et inspirasjonsforedrag, og fortalte om hvordan de skaper unike og bærekraftige matopplevelser på Buøy gård. Tilhørerne fikk også smakebiter fra Buøy, tilberedt av Thomas og kjøkkensjef Anders Berg Myrstad ved E.C.Dahls Pub og kjøkken. 

På fagdagen ble det også lansert et initiativ for å få til en nettbasert matbørs for trønderske matspesialiteter. Trøndelag har etter hvert fått et stort mangfold av matspesialiteter fra hav, sjø, fjell og land, men produktene er ikke alltid like enkel å få tak i. En nettbasert matbørs kan gjøre jobben enklere for kjøkkensjefer som ønsker å ta i bruk matspesialiteter fra eget nærområde. Det jobbes nå videre med å få realisert idèen.    

Fagdagen for kjøkkensjefer og matprodusenter var et samarbeid mellom Oi! Trøndersk mat og drikke, HANEN Trøndelag, NHO Reiseliv og Fylkesmannen i Trøndelag.  

Kontaktperson:
Liv Gystad, fmtllgy@fylkesmannen.no

Stor interesse for tilretteleggingstiltak for sau og storfe på utmarksbeite i Trøndelag 

Rundt 90 aktive beitelag organiserer beitebruken i store deler av utmarka i Trøndelag. Årets søknader fra beitelaga om tilskudd til tiltak i beiteområder viser at behovet for tilretteleggingstiltak i beiteområdene er stort.  

Utmarka i Trøndelag utnyttes i stor grad til beite for sau og storfe. Tall fra organisert beitebruk viser at ble det sluppet rundt 6 500 storfe, 77 000 sau og 128 000 lam på utmarksbeite i Trøndelag i 2017. 

Sau på beite.
Årets søknader fra beitelaga om tilskudd til tiltak i beiteområder viser at behovet for tilretteleggingstiltak i beiteområdene er stort. Foto: Vigleik Stusdal/Fylkesmannen i Trøndelag

Med så mange dyr på beite blir behovet for samarbeid om tilretteleggingstiltak i beiteområdene stort. 91 aktive beitelag i Trøndelag tar seg av dette arbeidet, og har gjennom ordningen for tilskudd til tiltak i beiteområder mulighet til å søke Fylkesmannen om støtte til tilretteleggingstiltakene. I 2018 har vi 1,7 millioner kroner til rådighet til slike tiltak i Trøndelag. 

Per dags dato har Fylkesmannen i Trøndelag mottatt 67 søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder. Tiltakene er til sammen kostnadsberegnet til 12,3 millioner kroner og samlet søkes det om kr 6,3 millioner kroner i tilskudd til tiltak i beiteområder i 2018. Med en fylkesramme på 1,7 millioner kroner blir det behov for å prioritere strengt ved årets tildeling.  

For å lette arbeidet med søknadsbehandlingen har Fylkesmannen fastsatt egne retningslinjer og prioriteringer for tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag (se: https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Tilskudd/Tiltak-i-beiteomrader/).  Retningslinjene er fastsatt i samarbeid med bondelagene, bonde og småbrukerlagene og sau og geit i Trøndelag. Investeringer i sperregjerder og sankeanlegg har høy prioritet, og det er også disse tiltakene som er mest omsøkt i 2018. 

Kontaktperson:
Eva Dybwad Alstad, fmtleal@fylkesmannen.no

Kontrollarbeidet for 2018 er i full gang i Trøndelag!

Kontrollarbeidet er viktig og prioriteres høyt i Trøndelag. 

Det skal også i 2018 gjennomføres kontroller både hos kommunene i fylket og hos enkelte gårdbrukere. 

Også i år har Landbruksavdelingen utarbeidet en risikobasert kontrollplan, denne gang for hele Trøndelag samlet! Vi skal i 2018 gjennomføre forvaltningskontroller i over 20 prosent av kommunene i fylket. Tilskuddsordninger både innen jordbruk og skogbruk er i fokus gjennom disse kontrollene. 

I tillegg skal det også gjennomføres foretakskontroller. På skogsida fortsetter vi å ha fokus på at det planlagte vedlikeholdet på skogsbilveier gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Videre fortsetter vi gjennom foretakskontrollene i Trøndelag å ha et stort fokus på driftsfellesskapssaker etter både produksjonstilskudd- og husdyrkonsesjonsregelverket. Formålet med husdyrkonsesjonsloven er å legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter, ved å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte produsent. Gjennom blant annet vårt arbeid med denne typen kontroller jobber vi for at formålet i loven oppfylles. 

Kontaktperson:
Kjersti Alne Solberg, fmtlkas@fylkesmannen.no.

Nedgang i omdisponeringen i Trøndelag 

SSB har nå publisert de foreløpige KOSTRA-tallene for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord i 2017. 

Fylkesmannen skal bistå med kvalitetssikring av tallene i løpet av våren. Erfaringsvis vil det bli noen endringer til de endelige tallene blir publisert i medio juni. Det gir likevel en pekepinn på at utviklingen går riktig vei. 

For landet samlet sett viser de foreløpige tallene at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3700 daa. Dette er en gledelig nedgang som tilsier at jordvernmålet på maksimalt 4000 daa er innenfor rekkevidde. For Trøndelag sin del innebærer de foreløpige tallene en betydelig reduksjon i omdisponeringen, særlig av dyrka jord. Sør-Trøndelag har over flere år hatt høye omdisponeringstall, og rapporterte om hele 1708 daa dyrka mark for 2016. De foreløpige tallene for 2017 viser nå 490 daa. For omdisponering av dyrkbart er det en tilsvarende reduksjon fra 406 til 59 daa. For Nord-Trøndelag viser de foreløpige tallene at det i fjor ble omdisponert 179 daa (mot 206 i 2016) og 146 daa dyrkbart areal (mot 231 i 2016). Den største endringen er på rapportering til samferdsel, hvor det foreløpig ser ut til å være en nedgang på om lag 1200 daa. 

Kornåker.
Foto: Laila Marie Sorte/Fylkesmannen i Trøndelag

Det er samtidig grunn til å minne om at rapportert omdisponering baserer seg på godkjente reguleringsplaner og jordlovsbehandlinger. Mye av denne arealbruken er sannsynligvis avklart i overordnede kommuneplaner, enten i nær eller fjern fortid. De arealdisponeringene som tas på kommuneplannivå vil altså ikke ha umiddelbar virkning for rapporteringen, men kan likevel ha betydning for statistikken i lang tid framover etter hvert som de respektive reguleringsplanene vedtas. 

 • Lenke til Landbruks- og matdepartementets nyhetssak 

Kontaktperson:
Margrethe Halsan, fmtlmha@fylkesmannen.no.

Til toppen