Fylkesnytt fra Vestfold 1/2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om Vestfold som deltar på Grüne Woche i Berlin 15. – 24. januar 2016.

Vestfold deltar på Grüne Woche i Berlin 15. – 24. januar 2016

Vestfold vil profilere seg sammen med 8 andre fylker i Osloregionen. Alle fylkene sender 5 mat/reiselivsbedrifter til Berlin. Fra Vestfold deltar Preben Fossaas med vikingpølser av gammalnorsk spælsau, Kvelde Mølle med lokalt mel, Geir Røvik som representerer vikingtid og Kulturarv, Quality Hotel Tønsberg v/kokkelærling Rebecka Laudan Aasen og kokk Christian Emmertz som representerer Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag i Vestfold og Buskerud. 

Hauan gård driver landskapspleie ved bruk av Gammalnorsk spælsau som er Norges eldste sauerase og kan spores tilbake til vikingtid. Dyrene beiter i Færder Nasjonalpark og i historisk kulturlandskap på Borrehaugene. Et resultat av påmelding til Grüne Woche er oppstart av pølseproduksjon og dette skjer i samarbeid med en lokal kjøttforedlingsbedrift. Ull fra sauene på Hauan Gård er brukt til å veve seilet til vikingskipet Saga Oseberg. Deltakelsen på Grüne Woche vil gi Vestfold en unik mulighet til å markedsføre seg som Vikingfylket for utenlandske turister. Kulturarv og Geir Røvik skal sørge for oppmerksomhet rundt dette. I vikingtiden dro nordmenn til utlandet for å utforske, utveksle varer, kunnskap og inspirasjon, og forhåpentligvis komme hjem med rikdom, ære og berømmelse. Deltakelsen på Grüne Woche kan sees på som en videreføring av denne tradisjonen. 

Gammalnorsk Spælsau på øybeite.
Gammalnorsk Spælsau på øybeite. Foto: Ole Christian Torkildsen

Kvelde Mølle er en av Norges få gjenværende bygdemøller. Kvelde Mel produserer kvalitetsmel malt på gammeldagse steinkverner og henter kornet fra omkringliggende bygder. Mølla har lokal kontroll på kornmottaket, og kan derfor spore kornet tilbake til åkeren. 

Melprodukter Kvelde Mølle.
Melprodukter Kvelde Mølle. Foto: Kvelde Mølle

Rebecka Laudan Aasen (18) representerer Norge som 1 av 4 lærlinger på Grüne Woche og representerer Quality Hotel Tønsberg.  Opplæringskontoret er reiseliv, restaurant og matbransjens samarbeidspartner for rekruttering og opplæring av lærlinger i bedrift. Opplæringskontoret hjelper bedriftene med å rekruttere lærlinger og kvalitetssikre fagopplæringen frem til fagprøven, gjennom oppfølging, veiledning og kursing. Reiselivet vil i år ha et spesielt fokus på Munch. Munch’s Hus i Åsgårdstrand blir trukket fram her som en attraksjon. 

Grüne Woche er regnet som en av verdens største messer for mat og landbruk, med cirka 1 700 utstillere fra 68 land og om lag 415 000 besøkende. Publikum er forbrukere fra Tyskland og nabolandene, samt en rekke fagfolk og representanter for mat- og landbruksrelaterte næringer. Messen samler ca. 5 000 journalister fra nærmere 70 land. Mat- og drikkeprodusenter fra hele verden bruker messen som en salgs- og markedsføringsarena, og det er også en betydningsfull internasjonal landbrukspolitisk møteplass. 

Kontakt:
Kari Mette Holm, tlf. 33 37 23 67, e-post: fmvekmh@fylkesmannen.no

Skogens produksjonsevne øker 

Fylkesmannen i Vestfold tok i 2015 initiativ til et pilotprosjekt for å undersøke mulighetene for å gjøre aldersuavhengig og mer nøyaktig bonitering basert på data fra enkelttre-lasertakst. 

Prosjektarbeidet ble utført av Svein Solberg og Harald Kvaalen ved Norsk Institutt for Bioøkonomi. Analysene er basert på data fra enkelttre-lasertakster på Fritzøe skogers arealer i Lardal i Vestfold i 2009 og 2014. 

Målinger av mer enn 8.000 overhøydetrær i 2009 og 2014 i både unge og gamle bestand, viste at produksjonsevnen nå er ca. 40 % større enn boniteten i skogbruksplanen skulle tilsi. 

Enkelttre laserdata i Lardal
Enkelttre laserdata i Lardal Foto: Ingrid Knotten Haugberg

Dette samsvarer med det grantørkeprosjektet i Vestfold fant (Solberg et al. 2013), der det var en klar økning i H40 de siste femten årene i data fra NIBIO sine produksjonsflater i lavereliggende skog på Østlandet. 

Hvis den høye tilveksten i perioden 2009 til 2014 er en varig endring i produksjonsevnen, vil det ha stor betydning for forvaltningen av skogressursene framover. Dette understreker i enda sterkere grad skogens rolle i klimasammenheng. 

Kontakt:
Knut Ivar Løken tlf. 33 37 23 58, e-post: fmvekil@fylkesmannen.no

Den Magiske Fabrikken – det største miljø- og klimatiltaket i Vestfold og Grenland noensinne! 

Biogassanlegget i Vestfold er nå satt i gang, etter flere års samarbeid og planlegging fra kommunene i Vestfold og Grenland, regionale myndigheter og landbruket i Vestfold. Biogassprosjektet ble i 2008 startet i Vestfold av engasjerte og miljøbevisste ordførere med hensikt om å oppnå ambisiøse klimamål, og i 2011 kom også Grenlandskommunene med. Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen har også vært sentrale bidragsytere i dette prosjektet.

Nå er det biogass i rørene, og renovasjonsbilene i Vesar-området kjører på matavfallet fra innbyggerne. Fra juni i år går også store deler av bussflåten i Vestfold over på biogass som drivstoff. Landbruket i Vestfold tar i mot biogjødselen som produseres. Biogjødselen erstatter bruk av kunstgjødsel.

Inngangsparti Den Magiske Fabrikken
Inngangsparti Den Magiske Fabrikken. Foto: Fotomontasje

Ved å bruke husdyrgjødsel og matavfall i Den Magiske Fabrikken, bidrar man til betydelig reduksjon i klimautslipp i landbruket, samt at det i tillegg til klimavennlig biogass produseres verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Samarbeidet med landbruket er unikt. Det har gitt anlegget status og støtte som nasjonal biogasspilot. Landbruks- og Matminister Listhaug kom i november på besøk for å studere dette nærmere. Anlegget har status som nasjonalt pilotanlegg, nettopp pga denne integreringen med landbruket. I Vestfold vil Den Magiske Fabrikken allerede i 2016 nå regjeringens målsetting om at 30 % av all husdyrgjødsel skal brukes til biogassproduksjon innen 2020.

Driften av Den Magiske Fabrikken har vært ute på anbud, og det er Lindum som har fått ansvaret for driften. Greve Biogass samarbeider tett med ulike forretningsforbindelser for å benytte potensialet som ligger i dette spennende prosjektet, blant annet veksthusnæringen og andre private aktører. Den helhetlige kretsløpstankegangen gir muligheter for grønn vekst, med arbeidsplasser og innovasjon. Her er det sirkulær økonomi i praksis, med stor klimagevinst for alle parter. Det jobbes også med et kunnskaps- og opplevelsessenter i tilknytning til fabrikken, med mål om et integrert opplæringsprogram for elever fra barne-, ungdoms- og videregående skole.

Veksthus i Den Magiske Fabrikken.
Veksthus i Den Magiske Fabrikken. Foto: Fotomontasje

Samarbeidet med landbruket og bøndene har vært svært viktig, og har bidratt til at Den Magiske Fabrikken har en svært god klimagevinst. Landbruket har vært med tidlig i prosessen, og har også tatt en aktiv rolle i prosjektet. Bøndene har nylig organisert et interessentlag som kalles Biogjødselforum Vestfold, bl.a med et formål om å få en felles møteplass for å diskutere, dele kunnskap og erfaringer.

Offisiell åpning av Den Magiske Fabrikken er 1. juni 2016.

Mer informasjon/ aktuelle saker:

Kontakt:
Jon Randby, tlf. 33 37 23 65, e-post: fmvejra@fylkesmannen.no

Grønn forskning Oslofjorden – Et bindeledd mellom næring og forskning 

Grønn forskning Oslofjorden er et treårig prosjekt som har som hovedmål å bidra til innovasjon og ny kunnskap i landbruket i Oslofjordregionen. Prosjektet finansieres av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold og Fylkeskommunene Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold. 

Det er en trend både nasjonalt og internasjonalt at næring og forskningsmiljøer samarbeider mer enn tidligere om å fremskaffe ny kunnskap for å styrke konkurransekraft og bærekraft. Grønn forskning Oslofjorden har som rolle å bidra til å bearbeide idéer fra næringen og klarlegge forskningsbehov slik at de kan skape innovasjoner som næringen og samfunnet har bruk for. Mer grunnleggende utfordringer søkes også løst i tettere samspill mellom næring og forskning nå enn tidligere. Dette gjenspeiles i at det kreves næringsaktører med i større prosjekter som det søkes finansiering til, også typiske forskerprosjekter.  

Produksjon av kompost fra grønnsaksavfall i Skjærgården Gartneri.
Produksjon av kompost fra grønnsaksavfall i Skjærgården Gartneri. Foto: Silje Elise Mossestad

I løpet av sitt første år har prosjektet bidratt til å etablere samarbeid mellom næringsaktører, forskningsmiljø og virkemiddelapparat. Dette har resultert i næringsrettede prosjektsøknader og finansiering fra ulike ordninger til innovative prosjekter i regionen. Eksempelvis har Skjærgården Gartneri fått innvilget et VRI-prosjekt som omhandler produksjon av eget biokull for å bruke sammen med grønnsaksavfall som jordforbedringsmiddel. Dette prosjektet har i ettertid fanget interesse hos forskningsinstitusjoner (NIBIO m.fl) som ønsker et samarbeid for å etablere et demonstrasjonsanlegg for pyrolyseovn med utnyttelse av produksjonsvarme. 

Den 22. januar inviteres grøntprodusenter til idéverksted sammen med forskere, rådgivere, representanter fra offentlig sektor og bedrifter. Dette vil være en møteplass for å diskutere idéer og problemstillinger, og utvikle disse til forsknings – og innovasjonsprosjekter. Samlingen holdes på Thon Hotel Åsgårdstrand. Gjennom slike arenaer det et mål at næringen skal få presenteres sitt forsknings- og utviklingsbehov og bidra med innspill til forskere som kan søke om større bransjeprosjekter, eller utvikle egne idéer til innovative løsninger. 

Kontakt:
Ingunn Haldorsen Sømme, tlf. 33 37 23 68, e-post: fmveihs@fylkesmannen.no

KOLA Viken - Kompetanseutviklingsprogram for landbruksforvaltningen 

I år ble KOLA Viken arrangert for 11. gang.  KOLA Viken står for «Kompetanseutviklingsprogram for landbruksforvaltningen i Viken fylkene (Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo & Akershus og Østfold). De årlige samlingene går på rundgang i fylkene og samler i snitt 120 deltagere hvert år. Målsettingen med konferansen er å gi økt faglig kunnskap og forståelse, mer innsikt i rammevilkår og drivkrefter som påvirker den enkeltes fagfelt. Utvidet faglig nettverk og inspirasjon og arbeidsglød. 

I 2015 var hovedtemaet «Grønn verdiskaping» med innledere fra blant annet LMD, Vitenparken ved NMBU, Norges Skogeierforbund, Grønn forskning Oslofjorden, historien til en vellykket gründer og Årets Unge Bonde 2014. 

Tilbakemeldingene fra deltagerne er så positive at fylkene har bestemt at KOLA Viken skal fortsette også i 2016. 

De tre siste årene har Fylkesmannen i Vestfold hatt prosjektledelsen av samlingene. Fra 2016 blir det Fylkesmannen i Østfold som overtar prosjektansvaret for videreføringen av KOLA Viken. 

Kontakt:
Lisbeth Haugan, tlf. 33 37 23 62, e-post: fmvlha@fylkesmannen.no

Logo - KOLA Viken