Fylkesvei 723 i Sør-Trøndelag kan rassikres tidligere enn antatt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Regjeringen prioriterer å forbedre og fornye veinettet vårt. Nå bidrar vi til at fylkesvei 723 i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag kan sikres mot ras tidligere enn planlagt gjennom et forhåndstilsagn om midler. Når Statkraft planlegger å tilrettelegge infrastrukturen i området i forbindelse med vindkraftutbygging, ønsker vi å bidra til at vi kan koordinere det med øvrig oppgradering av veinettet. Derfor vil regjeringen bidra til et spleiselag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Et mulig fellesprosjekt mellom blant andre Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statkraft har utløst et forhåndstilsagn om midler til rassikring av fylkesvei 723 tidligere enn planlagt. Grunnen er at fellesprosjektet kan utløse betydelige samfunnsmessige gevinster, og det offentlige vil kunne spare rundt 35 millioner kroner – i tillegg til at veien sikres raskere enn planlagt.

Fylkesvei 723 i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag ligger i fylkets mest rasutsatte område. Nå kan veien rassikres, og Statens vegvesen er allerede i gang med planleggingen av prosjektet. Staten gir med forbehold om senere bevilgninger, et forhåndstilsagn på 150 mill. i perioden 2017- 2021 for å bidra til raskere utbygging.

Midlene er en del av tilskuddsordningen for skredsikring av fylkesvei.

Et eventuelt samarbeid mellom fylkeskommunen og Statkraft vil medføre besparelser knyttet til blant annet felles transportløsninger, planering og arrondering, og bruk av overskuddsmasser, som dessuten gir en miljøgevinst. Statkraft vil kunne få bedre logistikkløsninger med kortere transportavstander.

– Det er fint om vi får en fortgang i dette rassikringsprosjektet og det er positivt med et samarbeid som kan bidra til både billigere utbygging, hurtigere realisering, bedre miljø og samfunnsøkonomisk gevinster, sier Solvik-Olsen.

Brev til Sør-Trøndelag fylkeskommune