Fyller fengsler og reduserer soningskøen

Tilsvar, Glåmdalen, 28. oktober

Glåmdalen forsøker i sin leder 26. oktober å oppsummere situasjonen innen norsk kriminalomsorg for sine lesere. De gjør en slett jobb.

«Soningskøen er ikke blitt så kort som den kunne ha vært. Det er i korthet status på fengselsfronten,» skriver Glåmdalen. Uttalelsen er så vag, urimelig og villedende at den er vanskelig å imøtegå. Heldigvis tar avisen åpenbart feil andre steder i teksten også:

«Både den forrige og dagens regjering har sørget for å utvide fengselskapasiteten, men soningskøen har likevel ikke gått nevneverdig ned,» skriver avisens leder. Dette stemmer ikke. Den rødgrønne regjeringen etterlot seg lange soningskøer og evnet i løpet av åtte år ikke verken å løse akutte problemer eller å finne langsiktige løsninger.

Regjeringen har i løpet av kort tid – om en tar med budsjettforslaget for 2016 – skapt 556 nye fengselsplasser, fra 3803 til 4359. Soningskøen redusert med mer enn 400 ubetingede fengselsdommer siden høsten 2013. Vi håper Glåmdalen finner dette «nevneverdig».

Glåmdalens leder viser til tomme fengselsplasser i Nederland. Fengselet i Norgerhaven ble åpnet 2. september. Det har hele tiden vært intensjonen at de 242 plassene skal fylles opp gradvis. Ved etablering eller oppstart av nye fengsler, er det helt nødvendig med en gradvis oppbygging av driften og overføring av innsatte. Dette er nødvendig både av sikkerhetsmessige og kriminalomsorgsfaglige hensyn. Slik gjøres det også ved oppstart av nye avdelinger og fengsler i Norge.

Vi kan glede Glåmdalen med at norsk kriminalomsorg er betydelig styrket de siste to årene. I 2014 ble kapasiteten ved Oslo fengsel økt med 20 plasser, i tillegg til at vi fikk 50 flere soningsplasser gjennom bruk av dublering. I 2015 ble det bevilget 81 millioner kroner til etablering av 41 nye lukkede fengselsplasser. I tillegg ble det bevilget 20 mill. kroner til en egen ungdomsenhet med inntil 4 plasser. Ved Ila Fengsel har vi styrket tilbudet for de psykisk syke med 10 millioner kroner som bidrar til å redusere bruken av isolasjon og utelukkelse for innsatte med lavt funksjonsnivå. Vi har også bevilget 10 millioner kroner slik at flere innsatte kan overføres til behandlingsinstitusjon. I tillegg har vi initiert opptrapping av NAVs representasjon i norske fengsler som et av flere tiltak for god tilbakeføring etter endt soning.

Justis- og beredskapsdepartementet fremla før jul i fjor en melding til Stortinget med en utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen. I meldingen informeres det om kapasitetssituasjonen og mulige løsninger for å sikre tilstrekkelig kapasitet. Samtidig er straffegjennomføringskapasiteten på Østlandet utredet.

Regjeringen jobber også med en omorganising av kriminalomsorgen ved å innføre en to-nivå modell uten regioner. En omorganisering skal bidra til å redusere administrasjon og ledelse, og gi innsparinger som kan benyttes i kriminalomsorgen. En innsparing skal ikke gå på bekostning av driften og sikkerhetsmessige hensyn vil alltid veie tyngst.

Vi reduserer soningskøen på norsk jord – men ser at det er behov for å håndtere det umiddelbare behovet. Økt behov for varetektkapasitet og et stort vedlikeholdsetterslep krever økt fengselskapasitet.

Kriminalomsorgen er høyt prioritert i statsbudsjettet for 2016:

  • Regjeringen foreslår å bevilge 406 millioner kroner til etablering av nye plasser ved fengslene i Ullersmo og på Eidsberg. Dette vil gi 181 fengselsplasser som skal være erstatningskapasitet for Oslo fengsel, avd. A når denne stenges ned.
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 6,3 millioner kroner til drift av ny ungdomsenhet i Eidsvoll kommune med inntil fire plasser.
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 6,6 millioner kroner til drift av 41 nye fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå i fengslene Bodø, Bergen, Hustad og Kongsvinger.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner i 2016 til en mentorordning i kriminalomsorgen. Ordningen skal rette seg mot unge innsatte som antas å være i faresonen for å bli radikalisert og bidra til å bekjempe dette.Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner til ett nytt årsverk ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, med ansvar for å styrke kunnskapen og opplæringen om radikalisering, voldelig ekstremisme, og hva kriminalomsorgen kan gjøre for å forebygge.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til å gjøre Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) permanent og landsdekkende.
  • Som en del av Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting settes det i gang ekstraordinære rehabiliteringstiltak i fengsler på til sammen 120 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til de 50 millionene vi bevilget til samme formål i fjor og som videreføres. Samtidig bruker Statsbygg selv rundt 80 millioner på ordinært vedlikehold.

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å utvide norsk fengselskapasitet, redusere soningskøen og bøte på den foregående regjeringens unnlatelser innen kriminalomsorgen.