Ga støtte til ny kommissær

Rapport fra Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Under plenumssesjonen i Strasbourg i november ga Europaparlamentet støtte til den nye maltesiske kommissæren Tonio Borg. Også nytt EU-regelverk som vil begrense allmenhetens tilgang til kjemikalier som kan brukes til å lage hjemmelagde bomber ble vedtatt.

Tonio Borg blir ny helse- og forbrukerkommissær. Foto: European Union

Under plenumssesjonen i Strasbourg i november ga Europaparlamentet støtte til den nye maltesiske kommissæren Tonio Borg. Også nytt EU-regelverk som vil begrense allmenhetens tilgang til kjemikalier som kan brukes til å lage hjemmelagde bomber ble vedtatt.

En av hovedsakene sakene under plenumssesjonen 19.-22. november var en debatt om EUs langtidsbudsjett for perioden 2014- 2020 i forkant av møtet i Det europeiske råd om samme tema som endte uten enighet fredag 23. november. Les mer om debatten i Europaparlamentet her.

Under kan du lese om noen av de andre sentrale sakene som sto på agendaen under sesjonen.

Europaparlamentet godkjente ny kommissær fra Malta
Europaparlamentet godkjente i plenum 21. november, Tonio Borg fra Malta som ny kommissær for helse og forbrukerspørsmål. Borg trengte alminnelig flertall og ble godkjent med 386 stemmer for, 281 stemte i mot og 28 avsto fra å stemme. Borg erstatter John Dalli som gikk av i oktober. Parlamentarikerne fra de tre komiteene som deltok i høringen av Borg 13. november var i stor grad fornøyd med Borgs svar, men det har i ettertid av høringen vært intense diskusjoner, særlig i sosialistgruppen, om Borg grunnet hans syn på «sosialpolitiske spørsmål», som homofiles rettigheter og abort. Det var i forkant knyttet noe spenning til resultatet av avstemningen om godkjenning av Borg i Europaparlamentet, gitt at et flertall som var til stede på et møte i sosialistgruppen dagen før gikk inn for ikke å godkjenne Borg. Den liberale gruppen (ALDE) uttalte allerede uke før at de ikke kunne støtte Borgs kandidatur som helsekommissær gitt hans personlige synspunkter, men at de kunne støtte ham om han skulle få en annen portefølje. De grønne og venstresosialistene (GUE) støttet ikke Borg. Sentrum-høyregruppen EPP har støttet kommissæren og uttrykte etter avstemmingen tilfredshet med at parlamentet hadde kommet til fornuft og godkjent kommissærkandidaten.

Personverndebatt
Europaparlamentet hadde 21. november en debatt om det foreslåtte personvernregelverket som nå er til behandling i Rådet og Europaparlamentet.  Dette er som kjent en sak som Europaparlamentet anser som svært viktig. Parlamentarikerne er ikke fornøyde med dagens regelverk og alle de største partigruppene var svært kritiske til at Rådet ikke viser større vilje til fremgang i behandlingen av Kommisjonens forslag (direktivet). Kritikken ble ikke mindre når det viste seg at Rådet ikke var representert i plenumsalen under debatten. Mens sentrum-høyregruppen EPP etterlyser et veikart for videre fremgang, krever den liberale gruppen resultater. Sean Kelly fra Irland sa at han hadde fått lovnad fra det irske formannskapet om at saken vil bli prioritert under deres formannskap neste halvår. Det var også bred enighet i parlamentet om at man skal behandle forordningen og direktivet som én pakke. Sophia in ’t Veld fra den liberale gruppen (ALDE) som er svært engasjert i personvernspørsmål, understreket at direktivet er en forutsetning for videre samarbeid på politi- og justisområdet, og nevnte blant annet EU PNR (passenger name record). Politiet kan ikke overføre data uten tilstrekkelig personvernregelverk på plass, understreket hun.

Kommisjonen var i debatten representert ved (fiskeri)kommissær Maria Damanaki. Hun understreket at også Kommisjonen ser på de to forslagene som en pakke som skal behandles sammen og vil kjempe for det.  Damanaki åpnet med å si at Kommisjonen foreslo reform av personvernregelverket for å sikre et høyt beskyttelsesnivå for enkeltpersoner og for å gi næringslivet et fremtidsrettet personvernregime. Hun oppfordret alle parter til å gjøre raske fremskritt for å komme til enighet om pakken og roste parlamentet for den fremdriften som har vært der. En viktig del av det foreslåtte regelverket er at det dekker både grensekryssende og nasjonal behandling av personvernopplysninger. Damanaki understreket også at de nye personvernregler må tas hensyn til også i andre instrumenter, særlig innen den tidligere tredje søyle. Når et direktiv er på plass, vil Kommisjonen innen tre år gå gjennom og hvis nødvendig endre tidligere vedtatt regelverk som regulerer rettshåndhevende myndigheters behandling av personopplysninger.

Regelverk om tilgang til kjemikalier som kan brukes til å lage hjemmelagde bomber
Europaparlamentet godkjente tirsdag 20. november med stort flertall nytt EU-regelverk som vil begrense allmenhetens tilgang til kjemikalier som kan brukes til å lage hjemmelagde bomber.  595 parlamentarikere stemte for, kun 12 stemte mot og 14 avsto fra å stemme.  I debatten mandag ettermiddag viste flere av parlamentarikerne til angrepene i Norge 22. juli 2011 og behovet for felles regelverket sett i lys av dette så vel som andre terrorangrep. Det var bred enighet om at dette var et godt forslag og et viktig regelverk som det var på høy tid at man nå får på plass. Et viktig poeng med regelverket er å få felles EU-regler. Det nye regelverket innebærer blant annet at privatpersoner må ha lisens for å kjøpe høyrisikokjemikalier solgt i høy konsentrasjon.

Videreutviklingen av den økonomiske og monetære union
Europaparlamentet hadde også en debatt og godkjente en resolusjon om Europaparlamentets innspill til videreutviklingen av den økonomiske og monetære union. Resolusjonen understreker at selv om en fullstendig økonomisk og monetær union krever traktatendringer, er det mye som kan gjøres innenfor dagens traktatverk. Resolusjonen tar også til orde for en sosialpakt for EMU-medlemmer. Det understrekes også at nødvendige mekanismer for å sikre demokratisk kontroll og legitimitet må være på plass.

Til toppen