Gaveforsterkningstilskudd til fem kunst- og kulturinstitusjoner i Akershus

I disse dager mottar fem kulturinstitusjoner i Akershus til sammen 1,5 millioner kroner i gaveforsterkning fra Kulturdepartementet: Bærum Kunstforening, Museene i Akershus, Bygdetruppen teater, Henie Onstad Kunstsenter og Bøndenes Hus venner.

Tilskuddene baserer seg på pengegaver på til sammen 6 millioner kroner.

- Mange kulturinstitusjoner i Akershus arbeider godt mot private givere. Gaveforsterkingsordningen skal bidra til at det systematiske arbeidet blir belønnet. Tilskuddet bidrar til å styrke viktige prosjekter, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Gaveforsterkingsordningen for museene ble innført i 2014. Ordningen innebærer at staten gir et tilskudd på 25 prosent i tillegg til pengegaver fra private givere og stiftelser. Formålet er å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Det er satt av 51,1 millioner kroner på statsbudsjettet for 2017 til ordningen.

Bærum Kunstforening

Mottar 25 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 100 000 kroner fra Handelsbanken Sandvika. Gaven skal benyttes til strategi- og markedsføringsarbeid.

Bærum Kunstforening har rundt 600 medlemmer og arrangerer utstillinger og arrangementer på helårsbasis.

Kontaktperson er Gerald Maximilian Bliem, tlf. 67 54 33 80 

Museene i Akershus (MiA)

Mottar 867 750 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 3,47 millioner kroner fra Romerike Historielag og Sparebankstiftelsen DNB. Gavene skal benyttes til formidlingen av Anna Monrads fortellinger i og utenfor Gamle Hvam museum, oppføring av kopi av løe brukt i Nordre Øyeren naturreservat, styrking av MiAs satsing på forskning, forvaltning og formidling av fotografiske samlinger, inklusive foto fra Grinileiren, Akershus bygningsvernsenter og restaurering av skaporgel fra 1836.

MiA er et konsolidert museum bestående av 18 museer, 34 besøkssteder og 4 kompetansesentre spredt over hele fylket.

MiA mottar driftstilskudd på 27,8 millioner kroner fra Kulturdepartementet i 2017.

Det er 122 årsverk ved museet, som i 2015 hadde 210 798 besøkende.

Museene i Akershus ledes av direktør Cecilie Øien.

Bygdetruppen teater

Mottar 75 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 300 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Gaven skal gå til oppussing av kjøkken på kulturarenaen SMIA.

Bygdetruppen teater er et frivillig teaterlag som produserer teaterforestillinger og drifter kulturarenaen SMIA på Fosser i Høland.

Kunstnerisk ansvarlig for Bygdetruppen teater er Juliane Husvik Sukkestad, tlf. 98474575.

Henie Onstad Kunstsenter

Mottar 500 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Gaven skal gå til arbeidet med utstillingen Nikolai Astrup.

Henie Onstad Kunstsenter mottar 12,4 millioner kroner i driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2017. Det er 19 årsverk ved kunstsenteret, som i 2015 hadde 63 184 besøkende.

Henie Onstad Kunstsenter ledes av direktør Tone Hansen, tlf. 67 80 48 80 (sentralbord)

Bøndenes Hus venner

Mottar 51 333 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 205 332 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB og en rekke privatpersoner.

Gaven skal brukes til oppgradering av Bøndenes Hus i Enebakk. Bøndenes Hus venner eier og drifter Bøndenes Hus i Enebakk som en lokal kulturarena.

Kontaktperson for Bøndenes Hus venner er Hans Kristian Solberg, tlf. 90528091

Til toppen