Kvikkleireskredet i Gjerdrum

— Regjeringen følger redningsarbeidet etter skredet på Gjerdrum tett. Tankene våre går først og fremst til dem som har blitt rammet av skredet, til deres familie og venner. Spesielt tenker vi på dem som har mistet en de hadde kjær, eller som fortsatt savner sine kjære, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har siden skredet gikk natt til onsdag bistått politi og redningsledelse med vurderinger av skredfare, og gitt råd om hvordan redningsarbeidet kan gjennomføres på en tryggest mulig måte og om hvilke områder som bør evakueres. 

— Jeg vil rette en stor takk til alle som bistår i redningsarbeidet. Redningspersonell, kommunen, politiet, NVE og andre gjør en betydelig innsats, fortsetter Bru.

Skredet i Gjerdrum er et av de større kvikkleireskredene i nyere tid. Årsaken er ennå ikke kjent. NVE vil bistå kommunen også i tiden framover.

— Det er for tidlig å si noe om årsaken til skredet. Det må vi komme tilbake til. Nærmere vurderinger av årsaker til hendelsen må gjøres etter den akutte fasen vi nå er inne i, sier Tina Bru.

Bakgrunn

Kvikkleireforekomsten i Gjerdrum har vært kjent for både kommunen og NVE, og det har i ulike sammenhenger vært kontakt mellom kommunen og NVE om dette. NVE hadde senest høsten 2020 kontakt med kommunene Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum om en fremtidig utredning av flere kvikkleiresoner i kommunene.

Kvikkleire kan finnes der det er marin leire (avsatt i havet for 10 000 år siden). Landheving etter istiden har ført til at den marine leira har kommet opp på land. Ferskt grunnvann har gjennom tusener av år strømmet gjennom denne leira, og har vasket ut det salte porevannet. Da dannes det lag eller lommer av kvikkleire i den marine leira.

Kvikkleire tåler like mye som annen leire før den bryter sammen, men når kvikkleira overbelastes kollapser den, og blir nærmest flytende. Det er denne egenskapen som gjør at kvikkleireskredene ofte blir så omfangsrike. 

Mange av de tettest befolkede områdene i Norge er i områder hvor det er marin leire og hvor det kan være kvikkleireforekomster.

Det regnes ikke som farlig å bo på kvikkleire, det er først når kvikkleira overbelastes at den kan kollapse. Man kan derfor bygge i kvikkleireområder, men nødvendige undersøkelser må gjøres i forkant.

Kvikkleireområder med potensiell skredfare blir kartlagt på regionalt nivå. Ved utbygging i en sone eller for å vurdere behov for sikring av eksisterende bygninger, blir sonen detaljutredet for å finne stabiliteten.

Les mer på Varsom.no: Kvikkleireskred i Gjerdrum kommune