Gi innspill om livslang læring!

Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om livslang læring og utenforskap for å utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet, eller som allerede har falt ut. Nå kan du gi innspill til denne stortingsmeldingen.

Ansvaret for opplæring for voksne er i dag uoversiktlig og dessuten delt mellom ulike departementer, direktorater og forvaltningsnivåer. En viktig ambisjon for regjeringen framover er å samle alle disse aktører på tvers av sektorer og forvaltningsnivå til en felles innsats for økt kompetanse. Dette arbeidet skal legges fram i en melding til Stortinget i løpet av 2015. 

– Regjeringens mål er å bidra til at den enkelte får kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for en stabil og varig tilknytning til arbeidslivet.  Vi må legge til rette for at hver enkelt skal kunne bruke sine evner best mulig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

OECD-undersøkelsen PIAAC om voksnes ferdigheter viser at forskjellene i befolkningen store, og at mange nordmenn ligger på de laveste ferdighetsnivåene. 400 000 voksne nordmenn (16-65 år)  har svake ferdigheter i lesing og tallforståelse. 

– Vi trenger en helhetlig satsning på kompetansepolitikken. For selv om norsk økonomi er god, sysselsettingen er høy, og ledigheten lavere enn i andre land, må vi ta grep for å være konkurransedyktige også i framtiden, sier Torbjørn Røe Isaksen.  

Meldingen skal skrives i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne,- likestillings,- og inkluderingsdepartementet. 

For å få best mulig kunnskap, så ønsker vi innspill fra dere som kjenner utfordringene og har ideer og forslag til tiltak eller endringer. 

Gi ditt innspill her

Regjeringens satsingsområder

Til toppen