Historisk arkiv

Gjøvikbanen: Samferdselsdepartementet vil inngå trafikkavtale med NSB Anbud AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Samferdselsdepartementet vil inngå en trafikkavtale med NSB Anbud AS om drift av persontransport på Gjøvikbanen. Dette selskapet er et heleid og nyopprettet datterselskap av NSB AS. (30.05.05)

Pressemelding

Nr.: 69/05
Dato: 30.05.05

Gjøvikbanen: Samferdselsdepartementet vil inngå trafikkavtale med NSB Anbud AS

- De reisende på Gjøvikbanen får et langt bedre rutetilbud, med økt kapasitet, flere avganger, bedre service, tilgjengelighet og komfort. Disse forbedringene vil bidra til at flere reiser med toget.

- Samtidig vil staten betale mindre for driften av togtilbudet på Gjøvikbanen. Konkurranse fører dermed til mer og bedre transport for færre statlige midler! Dette må være et godt utgangspunkt for videre konkurranseutsetting.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at tilbyderne i konkurransen om drift av persontransport på Gjøvikbanen i dag har fått melding om at Samferdselsdepartementet har til hensikt å inngå en trafikkavtale med NSB Anbud AS. Dette selskapet er et heleid og nyopprettet datterselskap av NSB AS. Trafikkavtalen gjelder for en periode på ti år, regnet fra juni 2006.

Kravet til årlig vederlag fra NSB Anbud AS for å drive persontransport på Gjøvikbanen er i underkant av 70 millioner kroner. Dette kravet er basert på en klar kostnadseffektivisering sett i forhold til et beløp på om lag 80 millioner kroner som hittil har vært kostnadsnivået for drift av persontog på Gjøvikbanen. Dette betyr at staten i tiden framover vil betale mindre for et større og bedre togtilbud.

- Departementets valg av NSB Anbud AS viser at NSB-konsernet gjennom konkurranse kan oppnå klare effektiviseringer. Vi vil oppfylle målene for denne konkurransen, og med dette skaper vi et solid grunnlag for den videre konkurranseutsettingen av transporttilbudet i Norge. For persontransport med jernbane vil dette i første omgang bety de strekningene som er omfattet av Bergensbanepakken og Sørlandsbanepakken, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Konkurransen om persontransport med tog på Gjøvikbanen er den første i sitt slag i Norge. Vinneren av konkurransen gis en enerett til å drive rutegående persontransport med tog som tar på og setter av passasjerer på Gjøvikbanen i perioden fra juni 2006 og ti år framover. Fram til nå har NSB AS vært det eneste selskapet som har mottatt bevilgninger fra staten for å levere persontransporttjenester med tog i Norge.

Ved tilbudsfristen 7. februar i år hadde tre selskaper levert tilbud på drift av persontransport på Gjøvikbanen. Beslutningen om å tildele NSB Anbud AS trafikkavtalen er tatt etter at Samferdselsdepartementet har forhandlet med alle de tre tilbyderne. Samferdselsdepartementet tar sikte på å undertegne avtalen med NSB Anbud AS om tre uker.

Målene for konkurransen oppnås

Å få flere til å reise med tog på Gjøvikbanen og å sikre de reisende et kvalitativt like bra eller enda bedre togtilbud enn i dag, er noen av målene for konkurransen. Det er også et mål å sørge for at jernbanen etter innføringen av konkurranse fortsatt er et sammenhengende transportsystem. Dessuten har konkurransen som mål å sikre at togproduksjonen på Gjøvikbanen er mest mulig kostnadseffektiv og basert på en rasjonell drift.

Samferdselsdepartements vurderinger

Samferdselsdepartementet har denne vurderingen av måloppnåelsen for anbudet fra NSB Anbud AS:

Mål: Sikre gode og forutsigbare transporttilbud til de reisende.

Samferdselsdepartementet mener at togtilbudet på Gjøvikbanen blir bedre enn dagens togtilbud, blant annet fordi:

 • rutetilbudet blir vesentlig bedre (gjennom langt flere avganger, særlig på de mest trafikkerte stasjonene) og med dette øker også kapasiteten i togtilbudet. Den planlagte ruteproduksjon fra juni 2006 til NSB Anbud AS er tilgjengelig på www.togkonkurranse.no.
 • de togene som togtilbudet er basert på vil være enhetlige og oppgraderte – samlet sett vil dette gi økt komfort for de reisende, fortrinnvis i lokaltogtilbudet
 • togtilbudet til bevegelseshemmede blir godt, fordi NSB Anbud AS blant annet vil installere rullestolheiser i alle togsettene og ha egne planer og verktøy som sikrer løpende oppfølging og utvikling av løsninger som gir tilgjengelighet for alle brukergrupper. Departementet vil i avtaleperioden følge opp NSB Anbud AS’ planer og tiltak på området.
 • regulariteten vil trolig øke fordi tilbudet er basert på en robust driftsmodell med materiell og personell som kun skal settes inn i driften av persontransport på Gjøvikbanen
 • de reisende vil få relevant informasjon på en bedre måte gjennom at NSB Anbud AS vil tilby en SMS-tjeneste for opplysninger om ruter og avvik, informasjons- og ruteplakater tilpasset hver enkelt stasjon og egen nettside for Gjøvikbanen på nsb.no
 • som en del av satsningsprogrammet, tar NSB Anbud AS sikte på å oppgradere en rekke stasjoner i samarbeid med Jernbaneverket og lokale myndigheter.

Mål: Få flere til å reise med toget på Gjøvikbanen

Togtilbudet blir kvalitativt sett bedre enn i dag og dette vil kunne medføre at flere vil reise med toget. Samferdselsdepartementet mener også at blant annet følgende forhold vil kunne bidra til en slik utvikling:

 • NSB Anbud AS’ satsningsprogram for Gjøvikbanen er innrettet mot å få flere til å reise med tog. NSB Anbud AS vil ha mange markedstiltak i oppstartsperioden fram til juni 2006 for å synliggjøre det nye togtilbudet. NSB Anbud AS vil dessuten gjennomføre en rekke konkrete tiltak som sikrer lokal tilstedeværelse og aktiv deltakelse i regionen.
 • NSB Anbud AS’ forpliktelse og vilje til å være synlige i markedet – dette skjer gjennom at alle medarbeiderne i første omgang ”bare” kan konsentrere seg om driften av Gjøvikbanen.
 • NSB Anbud AS legger opp til en generell økning av servicenivået ved at det etableres personlige handlingsplaner for alle ansatte og gjennom at førstelinjelederne for ombordpersonellet bruker en stor del av arbeidstiden ute i togene til oppfølging.
 • NSB Anbud AS har også økonomiske insentiver til å få flere til å reise med toget ved at selskapet selv vil beholde alle billettinntektene og i tillegg ha mulighet til å opptjene bonus basert på antall reisende.

Mål: Sikre et velfungerende og sammenhengende transportsystem i forhold til jernbanen for øvrig og annet transporttilbud i regionen

Samferdselsdepartementet mener at målet oppnås ved at:

 • minimumskravene i konkurransegrunnlaget for Gjøvikbanen fører til at togtilbudet vil være minst like integrert med annet kollektivtransporttilbud som i dag. Dette skjer for eksempel ved at Samferdselsdepartementet pålegger NSB Anbud AS å inngå billett- og takstsamarbeide med Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk.
 • NSB Anbud AS vil selv ta initiativ til å sørge for en enda bedre rutesamordning med annen kollektivtransport. Mulighetene for dette er gode ved at trafikkavtalen mellom Samferdselsdepartementet NSB Anbud AS er på minst 10 år. Dette gir en forutsigbarhet som er avgjørende for en god rutesamordning.

Mål: Inngå trafikkavtale basert på en mest mulig rasjonell togdrift med effektiv ressursbruk


Kravet til årlig vederlag fra NSB Anbud AS for å drive persontransport på Gjøvikbanen er i underkant av 70 millioner kroner. Dette kravet er basert på en klar kostnadseffektivisering sett i forhold til det som hittil har vært kostnadsnivået for å drift av togtilbudet på Gjøvikbanen. NSB Anbud AS’ krav til årlig vederlag innebærer at konkurransen om Gjøvikbanen vil kunne medføre en klar reduksjon i statens utgifter til kjøp av togtjenester over ti-årsperioden.Til redaksjonen

For mer informasjon – se: Samferdselsdepartementets nettsider om konkurranse om sporet

Til toppen