Gode resultater i kommunene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

KOSTRA-rapporteringen for 2015 bekrefter at kommunesektorens økonomiske resultater i 2015 er de beste på mange år. - Et godt økonomisk opplegg fra regjeringen og samarbeidspartiene i Stortinget, sterk skattevekst og god økonomistyring i kommunene er hovedforklaringene på dette, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

De foreløpige KOSTRA-tallene for 2015 ble publisert fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 15. mars.

Samlet hadde kommunesektoren et netto driftsresultat på 3,2 prosent i fjor. En av grunnene til det gode resultatet er de ekstra skatteinntektene som kom på slutten av 2015. Kommunene utenom Oslo hadde et driftsresultat på 2,8 prosent, fylkeskommunene på 4,6 prosent, mens Oslo kommune hadde 3,9 prosent.

Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet over tid bør utgjøre om lag 2 prosent av driftsinntektene, med et anbefalt nivå på 1¾ prosent for kommunene og 4 prosent for fylkeskommunene. Driftsresultatene i 2015 ligger klart over disse nivåene.

- God og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for å sikre innbyggerne gode velferdstjenester i hele landet, sier Sanner.

KOSTRA-tallene viser at dekningsgraden i barnehage har gått litt opp, men forklaringen er i stor grad at det er færre barn i barnehagealder. Dekningsgraden for enerom på sykehjem og i omsorgsboliger har gått litt ned, men tallene viser at beboerne på sykehjem har fått mer legehjelp og fysioterapi per uke. Det er ifølge tallene sju flere kommuner som har innført eiendomsskatt.

Til denne rapporteringen har alle fylkeskommunene og 404 av 428 kommuner levert regnskapsdata. For kommunene omfatter de 404 kommunene 99 prosent av landets befolkning. Det er den beste innrapporteringen for foreløpige KOSTRA-tall noen sinne.

Flere tall om kommuner og fylkeskommuner finner du på www.ssb.no/kostra