Godkjenner campingområde og småbåthavn i Kragerø

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til gårdstilknyttet reiselivsvirksomhet på Jomfruland og til en småbåthavn på Vestre Gumøy i Kragerø kommune. – Vi lytter til kommunens ønske om å styrke næringsgrunnlaget og forbedre tilgjengeligheten til friluftsområder i skjærgården, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har behandlet fire innsigelser til kommuneplan for Kragerø 2014-2026.

Departementet godkjenner blant annet et nytt område for ferie- og turistformål på Løkstad gård på Jomfruland.

- Vi støtter kommunens ønske om å tillate gårdstilknyttet reiseliv som kan styrke driftsgrunnlaget på gården. Videreføring av tradisjonell landbruksvirksomhet er viktig for å opprettholde kulturlandskapet på Jomfruland som har nasjonal verdi, sier Sanner.

Departementet godkjenner også et småbåtanlegg på Vestre Gumøy. Departementet legger vekt på at anlegget vil bedre tilgjengeligheten til vestre del av øya der Velforeningen ønsker å legge til rette for ferdsel og aktiviteter. Dette er positivt og i tråd med nasjonale føringer om å bedre tilgjengeligheten til strandsonen fra sjøen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke tre nye fritidsboliger på øya Store Fluer. Departementet mener utbyggingen vil ha uheldige virkninger for landskap og friluftsliv, og at samfunnsnytten ved utbyggingen er liten.

- Det er stort utbyggingspress i strandsonen i Oslofjorden og det er viktig å bevare ubebygde områder som natur- og friluftsområder. Ny utbygging bør skje ved fortetting av eksisterende områder framfor spredt utbygging i ubebygde områder, sier Sanner.

Departementet godkjenner heller ikke kommuneplanens bestemmelser om utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse i avgrensede områder i strandsonen. Departementet mener det er positivt at kommunen vil forenkle behandlingen av byggesøknader på denne måten, men sier det forutsetter at det foretas en konkret vurdering av konsekvensene for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

- Kommunen kan vedta bestemmelser om utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse dersom det etter en konkret vurdering av hvert enkelt område avklares at dette ikke kommer i konflikt med viktige hensyn i strandsonen, sier Sanner.

Kommuneplan for Kragerø 2014-2026 - avgjørelse i innsigelsessak (pdf)