Godkjenner E39 forbi Figgjo og Håland

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplan for E39 Ålgård-Hove med alternativ B9 forbi Figgjo og Håland i Sandnes kommune.

- Vi har i denne saken lyttet til samferdselsmyndighetene og lagt avgjørende vekt på hensynet til effektiv trafikkavvikling og trafikksikkerhet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i vedtaket at det ved videre planlegging av alternativ B9 må tas hensyn til kommunale og lokale interesser. Muligheter for å senke traséen, etablere miljøkulverter i enkelte partier og forlenge tunnelen i nord skal vurderes. Det må videre skaffes erstatningsareal til et etablert friluftsområde med ski- og akebakke og gjennomføres en ny støykartlegging basert på en fartsgrense på 110 km/t.

Sandnes kommune vedtok i mai 2014 kommunedelplan for E39 Ålgård-Hove med alternativ B15. Alternativ B15 innebærer kort dagsone og lang tunnel i nord forbi Figgjo og Håland.

Statens vegvesen hadde innsigelse til den vedtatte vegtraséen og anbefalte alternativ B9 med lang dagsone og korte tunnel i nord ved Figgjo og Håland. Innsigelsen til alternativ B15 var begrunnet med økte kostnader til investering og drift, redusert trafikksikkerhet og økt sårbarhet.

- Det er vedtatt at ny E39 på strekningen Ålgård- Hove skal bygges med en fartsgrense å 110 km/t. Dette har betydning for avstanden mellom tunnelene og innebærer at alternativet som kommunen ønsker ikke kan gjennomføres uten at fartsgrensen reduseres betydelig, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Rogaland: Sandnes kommune - innsigelse til kommunedelplan for E39 Ålgård - Hove