Godkjenner nytt næringsområde i Sørum kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner forslaget til et nytt næringsområde på 287 dekar på Bjørkemoen i Sørum kommune. – Dette vil bli et attraktivt næringsområde ved E6 som gir lokale arbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sørum kommune har høy utpendling, og ønsker å legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen. I kommuneplanens samfunnsdel sier kommunen at de må legge til rette for næringsutvikling med utgangspunkt i sine fortrinn. Kommunen mener Bjørkemoen ligger gunstig til ved E6 mellom Oslo og Gardermoen og vil være attraktivt for virksomheter som krever mye transport, som lager og logistikk.

– Vi har lyttet til kommunen og deres ønske om å skape flere arbeidsplasser lokalt. Sørum kommune fremhever selv både behovet for arbeidsplasser lokalt og viktigheten ved sentral plassering for at næringsarealet skal være attraktivt, sier Sanner.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde innsigelse til forslaget fordi området er dyrkbar jord av svært god kvalitet. Forslaget vil etter fylkesmannens mening også føre til oppdeling av et sammenhengende landbruksområde. Fylkesmannen pekte på at kommunen først må ta i bruk de store næringsarealene som allerede er godkjent i dette området.

Sørum kommune har vurdert flere aktuelle næringsområder langs E6, og kommet til at alternativene vil ha større negative konsekvenser enn Bjørkemoen. Departementet har lagt avgjørende vekt på dette. Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at næringsområdet på Bjørkemoen er i samsvar med kommunens strategi for næringsutvikling.  Departementet stiller krav om at dyrkbart areal mellom næringsområdet og E6 dyrkes opp før igangsettingstillatelse til utbygging av næringsbygg gis.

– Når tidligere godkjente næringsområder er vanskelige og tidkrevende å få bygd ut, er det positivt at kommunen finner gode alternativer som ikke tar dyrka mark. Det er viktig at kommunene legger til rette for næringsområder som næringslivet har behov for, sier Sanner.

Sørum kommune - kommuneplanens arealdel 2015–2027 - innsigelse til næringsområde på Bjørkemoen

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen