Godkjente EUs 2013-budsjett

Rapport fra rådgiver Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Europaparlamentet godkjente EUs budsjett for 2013, et enhetlig EU-patent, kom med innspill til stats- og regjeringssjefens toppmøte og markerte fredsprisen da de møttes i Strasbourg denne uken.

Kommisjonspresident José Manuel Barroso og Europaparlamentets president Martin Schulz markerer fredsprisen under plenumssamlingen i Europaparlamentet i Strasbourg 12. desember. Foto: European Union 2012/ European Parliament

Europaparlamentet godkjente EUs budsjett for 2013, et enhetlig EU-patent, kom med innspill til stats- og regjeringssjefens toppmøte og markerte fredsprisen da de møttes i Strasbourg denne uken.

Europaparlamentet var 10.-13. desember samlet til årets siste plenumssesjon i Strasbourg. EU-delegasjonen var til stede og her kommer en oppsummering av noen av de sentrale sakene som sto på dagsorden.

Fredprisen markert i Strasbourg
EUs ledere var i begynnelsen av uken i Oslo i forbindelse med utdelingen av fredsprisen. Også i Strasbourg ble fredsprisen tatt opp og nevnt i flere av debattene og det ble holdt en markering onsdag 12. desember i plenum med tittelen «Din fred, din pris». En håndfull unge mennesker fikk på vegne av EUs befolking hvert sitt fredprisdiplom med begrunnelsen for hvorfor EU fikk fredsprisen i 2012.

Schulz sa at det hadde vært et enormt privilegium for ham å motta prisen på vegne av EUs innbyggere og ett av de mest rørende øyeblikk i hans liv. Han gjentok at fredsprisen ikke bare er en ære, men også en advarsel om at dagens generasjon ikke må sette på spill det EU og Europa har oppnådd.  Barroso understreket at fredsprisen er et sterkt budskap til EU om å ta ansvar for å opprettholde fred og samarbeid i Europa

Godkjente EU-budsjettet for 2013
Europaparlamentet godkjente 12. desember kompromisset med Rådet om EUs budsjett for 2013 og kompromisset med Rådet om ekstra midler til å dekke utestående budsjettforpliktelser i inneværende år under forutsetning av skriftlige politiske garantier for at ytterligere midler til å dekke forpliktelser fra 2012 vil komme i 2013. Pakken som ble godkjent i plenum innebærer at EU for neste år får et budsjett på 150,9 milliarder euro i forpliktelsesbevilgninger og 132,8 milliarder i betalingsbevilgninger, dette er noe lavere enn det Europakommisjonen foreslo og også som andel av EUs bruttonasjonalinntekt lavere enn budsjettet for 2012. Dette var siste mulighet for Europaparlamentet til å godkjenne budsjettet før årets slutt og var således viktig for EU.

I debatten dagen før advarte parlamentarikerne om at man kun har funnet en midlertidig løsning og at man vil møte de samme budsjettproblemene neste år fordi 2013-budsjettet er lavere enn 2012. Budsjettkommissær Janusz Lewandowski takket Europaparlamentet og understreket at man ikke hadde endt på dagens enighet uten det betydelige presset fra Europaparlamentet. Han var likevel dypt bekymret for nivået for betalingsforpliktelser for 2013 som ikke vil dekke de planene og forpliktelsene man har.

Vedtok EU-patent
Dagen etter at EUs konkurranseevneråd (medlemslandene) ble enige om å etablere et enhetlig EU-patent, godkjente også Europaparlamentet i plenum 11. desember opprettelsen av et EU-patent. EU vil da etter 30-40 års forhandlinger få et nytt og enhetlig regime for patent som vil kutte patentkostnadene, gi bedre beskyttelse, gjøre patentprosessen enklere og EU mer konkurransedyktig. I tre avstemninger godkjente Europaparlamentet den såkalte patentpakken som består av regelverket for et enhetlig patent, samtykke til språkregimet og en resolusjon om patentdomstol.

I den forutgående plenumsdebatten fokuserte de fleste som tok ordet på at dette var på høy tid at man fikk på plass et enhetlig EU-patent ikke minst som et bidrag til økt konkurranseevne og vekst i dagens situasjon. Det ble også klart og tydelig understreket at man syntes det var synd at ikke Spania og Italia hadde blitt med på samarbeidet og at døren for dem vil forbli åpen. Den grønne gruppen var den eneste som sa seg klart og tydelig mot og som også stemte mot i avstemningen.

Indre markedskommissær Michel Barnier understreket at det har tatt for lang tid å få på plass dette som vil være til nytte for europeisk næringsliv, og ikke minst for små og mellomstore bedrifter. Han viste til at det i USA i fjor ble levert inn 224 000 patentsøknader, i Kina 172 000, mens det i EU kun var 62 000. Det kypriotiske formannskapet ved justisminister Loucas Louca var også svært fornøyd og understreket at det nye systemet vil redusere kostnadene med 80 prosent i forhold til i dag. Den internasjonale avtalen som etablerer en enhetlig patentdomstol vil trå i kraft 1. januar 2014 eller etter at 13 av deltakerlandene har ratifisert den så lenge Storbritannia, Tyskland og Frankrike er blant dem.

Debatt i forkant av møtet i Det europeiske råd 13. og 14. desember
Europaparlamentet hadde 12. desember en lang plenumsdebatt om forberedelsene til møtet i Det europeiske råd 13. og 14. desember med Kommisjonspresident José Manuel Barroso og europaminister Andreas Mavroyiannis fra det kypriotiske formannskapet.  Mavroyiannis gikk gjennom hovedpunktene i fellesrapporten som rådspresident Herman Van Rompuys presenterte 6. desember og som var grunnlaget for diskusjonene i møtet 13. og 14. desember. Mavroyiannis ba Europaparlamentet innstendig om så raskt som mulig å vedta two pack-reguleringene for forsterket budsjettkoordinering. Barroso presenterte Kommisjonens “Blueprint for a deep and genuine economic and monetary union”. Han understreket at selv om situasjonen i Europa har bedret seg, er det svært viktig at man ikke mister «sense of urgency for action». Hans oppfordring til stats- og regjeringssjefene er at de ikke må miste fokus på å få på plass et veikart for utviklingen av fremtidens økonomiske og monetære union, som for øvrig må utvikles gjennom fellesskapet. Han sa også at eurolandene må gjennomgå videre integrasjon raskere enn EU som helhet samtidig som avgjørelser tatt av de 27 og det indre marked må respekteres.

Hovedreaksjonene fra partigruppene gikk på at utfallet av det kommende toppmøtet ville være begrenset og at det manglet ambisjoner. De sentrale partigruppene var også kritisk til den mellomstatlige metoden og trakk frem at de savnet ånden som ga EU fredsprisen. Flere var også bekymret for økt splittelse mellom medlemslandene og for manglende politisk dynamikk. Behovet for å implementere det som er vedtatt ble understreket. De liberales gruppeleder Guy Verhofstadt tok som vanlig til orde for fellesgjøring av offentlig gjeld (redemption fund) og viste til at den såkalte Pringle-dommen fra EU-domstolen bekrefter at det vil være mulig med dagens traktat under visse forutsetninger.

Sendte forslag tii lufthavnspakken tilbake
Den såkalte lufthavnspakken var også oppe til debatt og votering under denne plenumssesjonen. Pakken består av forslag til ny forordning om bakkehåndteringstjenestene ved europeiske lufthavner, endringer i forordningen om slotstildeling og forordning om støyrestriksjoner.

Europaparlamentets transportkomité (TRAN) avviste 6. november Europakommisjonens forslag til ny forordning om bakkehåndteringstjenestene ved europeiske lufthavner. Under plenumsvoteringen 12. desember ble det vedtatt å sende forslaget tilbake til transportkomiteen for videre diskusjoner om hvordan man kan bedre effektiviteten og kvaliteten på flyplasstjenestene.  Det var i tråd med sentrum-høyrepartigruppen EPPs ønske. Flere av de andre partigruppene (sosialistene, den liberale gruppen) ønsket, i likhet med flertallet i transportkomiteen, å forkaste forslaget da de mener at dette er et område der medlemslandene selv bør ta stilling til evt. liberalisering.

I debatten ble det fra parlamentarikernes side vist til bekymring for arbeidstakernes rettigheter, inkludert press på lønninger, jobbsikkerhet, frykt for økt deltid og passasjerenes sikkerhet. Transportkommissær Siim Kallas understreket at Kommisjonen har foreslått moderate endringer for å sikre bedre bruk av lufthavnene i Europa som sliter med begrenset kapasitet. Han sa at det Kommisjonen har foreslått langt fra kan kalles «vill liberalisering» da det i praksis kan bety for eksempel å øke antallet tilbydere fra to til tre samtidig som man innfører bestemmelser for å styrke arbeidstakernes rettigheter og sikre kvalitet. Europaparlamentet vedtok med stort flertall de andre to delene av lufthavnspakken, nemlig rapportene om støy og tildeling av slots.

Skatt på finanstransaksjoner
Europaparlamentet ga med stort flertall grønt lys til de 11 landene som planlegger å innføre skatt på finanstransaksjoner (FFT) via forsterket samarbeid. Parlamentet har lenge vært forkjemper for en slik skatt.

Transportforhold for dyr som skal slaktes
Under plenumssesjonen debatterte parlamentarikerne beskyttelse av dyr under transport. Dette var parlamentets tilbakemelding på Kommisjonens gjennomgang av eksisterende regler på området. Med 555 stemmer for, 56 mot og 34 avstående godkjente Europaparlamentet resolusjonen som blant annet tar til orde for at EU skal vurdere en maksgrense på åtte timers reisetid for dyr på vei til slakteriet.  Parlamentarikerne tok også til orde for bedre håndhevelse av eksisterende regler, økt inspeksjon og strengere sanksjoner. Den nye helse- og forbrukerkommissæren Tonio Borg deltok for første gang under plenumssamlingen i Strasbourg etter at han ble godkjent under novembersesjonen. Han understreket at dette var et sensitivt område og at det fortsatt var rom for forbedring av dagens regelverk. Hovedfokus må ligge på bedre håndhevelse. Når det gjelder makstid for dyretransport, viste kommissæren til en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om at det ikke er noe vitenskapelig grunnlag for en åttetimers grense.

Delte ut Sakharov-prisen
President Martin Schulz delte 12. desember ut årets Sakharov-pris som gikk til de iranske menneskerettighetsforkjemperne, advokaten Nasrin Soutoudeh og filmregissøren Jafa Panahi. Mottakerne kunne ikke selv være tilstede under utdelingen. Fredprisvinner Shirin Ebadi og filmregissør Costa-Gavras holdt tale på vegne av prisvinnerne.

Til toppen