Gratistildeling av kvoter i EUs kvotehandelssystem

Europakommisjonens klimakomité for EUs kvotedirektiv vedtok 15. desember standarder for gratistildeling av kvoter under EUs kvotehandelssystemet fra 2013. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Kjernen i systemet om standarder for gratistildeling er at industri som slipper ut mer CO2 enn standarden i sin bransje må kjøpe kvoter i markedet for disse utslippene. Det har vært en lang og krevende prosess å få på plass dette systemet, og vedtaket ble truffet mot stemmene til blant annet Polen og Romania.

Beslutningen må sees på som en viktig seier for Europakommisjonens generaldirektorat for klima. Det har vært en anstrengende og lang prosess med både politiske uenigheter og tekniske utfordringer. Det er nå intet som tyder på at Europaparlamentet vil underkjenne vedtaket i sin granskningsprosedyre på tre måneder. Det er heller ikke noe som tyder på at Polen får med seg nok land i en omkamp i Rådet.

Med dette vedtaket faller den viktigste brikken i kvotehandelsystemet etter 2013 på plass. For Norge som del av kvotehandelsystemet innebærer vedtaket klare rammebetingelser for industrien. Særlig har det fra norsk side i innspillene til komiteen vært lagt vekt på rettferdig behandling på tvers av sektorer. Norge er mer generelt en forkjemper for rask innfasing av fullt salg av kvoter. Aluminium og ferrolegeringer har vært viktige produkter å gi innspill på fra Norge, også i sluttfasen. Resultatet er blitt mer balanserte standarder for disse industritypene enn det som Kommisjonen foreslo i det opprinnelige utkastet.

Nærmere detaljer om de konkrete standardene og gjennomføringen i Norge kan fås fra Klima- og forurensingsdirektoratet som deltar i komiteen sammen med Miljøverndepartementet.

Vedtaket kan leses i sin helhet her.  

For nærmere kommentarer fra Klimakommissær Hedegaard og bakgrunn se her.

Til toppen