Gratulerer med samefolkets dag

Gratulerer med samefolkets dag. I dag er samefolkets dag, og vi feirer samene, det samiske og ikke minst reindriften som en viktig samisk næring.

Same med reinsdyr.
Reindriftsutøver Nils Henrik Sara med reinsdyr. Foto: Tom Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøtt
 • Som reindriftsminister er jeg statsråd for hele verdikjeden. Fra vidde til bord. Jeg er både stolt og ydmyk for denne oppgaven.

 • Reindriften som næring, kultur og livsform er unik, både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

 • Reindriftsnæringen representerer en god og fornuftig ressursutnyttelse i marginale fjell- og utmarksområder. Den bidrar til et næringsmessig mangfold, og den er en sentral bærer og videreutvikler av samisk kultur.

 • Reinkjøttet er smaken av vidda. Dyrene beiter i villmark, følger årstidsvariasjonene og preges av omgivelsene.

 • Reinkjøttet er også smaken av kultur. Den er forankret i århundrelange tradisjoner, og en livsform som er tilpasset dyrenes behov. Reinkjøttet har en historie, og den er produsert på naturens egne premisser.

 • Den norske forbruker har fått smaken av reinkjøtt. Gjennom reindriftsnæringens produksjon av reinkjøtt, og markedsutvalgets og reinkjøttbransjen sitt systematiske arbeid, har reinkjøttmarkedet hatt en positiv utvikling de siste årene.

 • Etterspørselen etter reinsdyrkjøtt er god. Den positive utviklingen har skjedd i hele verdikjeden - fra vidde til bord. Produsentprisen har økt betydelig og er nå tilnærmet dobbel så høy som den var i etterkant av finanskrisen.

 • Reindriften er en familiebasert næring. En positiv utvikling av den familiebaserte driften ivaretas best gjennom en god produksjon og lønnsomhet i reinflokken.

 • Reindriften har lenge vært benyttet i markedsføringen av Norge som turistland. I dag er det stadig flere som ser etter de ekte, naturbaserte og trygge opplevelsene. Dette tilbyr reindriften.

 • Det reindriftsbaserte reiselivet har et stort potensial. Reiseliv kan gi reindriftsfamiliene flere bein å stå på, og med det inntekter som styrker familiedriften økonomisk.

 • Jeg ser fram til å bli bedre kjent med reindriftsnæringen, og jeg ønsker å komme ut og møte aktive reindriftsutøvere.

 • Å møte produsentene er viktig, både for å lære mer om reindriften, men samtidig høre om utfordringer og muligheter som denne næringen har.

 • I arbeidet som reindriftsminister har jeg satt meg som mål å føre en politikk som styrker og utvikler reindriften som en næring.

 • Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!
Det samiske flagget.