Grensene for Froan landskapsvernområde er endret

Grensene for Froan landskapsvernområde i Frøya kommune er i dag endret, slik at to eksisterende lakseoppdrettslokaliteter nå ligger utenfor verneområdet

Dette innebærer en reduksjon av vernearealet med til sammen ca. 0,3 km². Samtidig har landskapsvernområdet blitt utvidet med ca.  4,4 km² ved øygruppa Halten i samme kommune.

Utvidelsen er et resultat av at Froan landskapsvernområde er et internasjonalt viktig våtmarksområde, et såkalt Ramsarområde. Norge plikter etter den internasjonale våtmarkskonvensjonen, Ramsarkonvensjonen, å kompensere areal som blir tatt ut av eksisterende verneområde med et nytt verneareal.  

Kongelig resolusjon

Endringsforskrift (pdf)

Oversiktskart

Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning (pdf)

Detaljkart

Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning – sone A (pdf)

Froan lands kaps vernområde med dyrelivs fredning – sone B (pdf)

Til toppen