Grumsete debatt

Replikk, Dagsavisen 18. mars

Ivar Solum mener i Dagsavisen 13. mars at justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har hastverk med å legge ned Det kriminalitetsforebyggende råd for å «stilne en kritisk stemme før politireformen behandles i Stortinget.»

Solum er pensjonert politimann og har i andre sammenhenger titulert seg som «kriminalitetsforebygger», men fremviser her foruroligende sterke evner til å konstruere konflikt og trangsynte konspirasjonsteorier. Siden Solums påstander står i fare for å grumse til en viktig debatt, ser jeg meg nødt til å oppklare.

Det haster ikke med å legge ned Det kriminalitetsforebyggende råd. Det som haster, er å styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Derfor ønsker justis- og beredskapsdepartementet å løfte det forebyggende arbeidet opp på et nasjonalt nivå, og jobbe mer helhetlig og langsiktig. Et nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging er foreslått. Samtidig er det et ønske om å nedsette et departementsutvalg for kriminalitetsforebygging.

Høringsforslaget dreier seg om en ny organisering av de funksjoner og oppgaver som i dag ligger hos rådet. Rådet er, slik Solum selv skriver, tuftet på en 35 år gammel modell, som i hovedsak har blitt stående uforandret. Kanskje det er på tide med endringer. Utredninger har vist at rådet først og fremst har lykkes med rådgivning og samordning rettet mot kommuner –gjennom sin samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak – men at det i mindre grad oppnår resultater på nasjonalt nivå.

De foreslåtte endringene er også følger av de manglene som er påpekt vedrørende kriminalitetsforebygging i Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013. 

Solum underbygger sine påstander ved å blåse støv av en stortingsmelding fra 1978, men vi er nødt til å forholde oss til dagens virkelighet.

Kriminalitetsforebygging handler til syvende og sist om å bidra til å sikre trygghet og tillit i samfunnet. Man må tenke bredt, samtidig som man må sørge for å være et skritt foran de kreftene man ønsker å avverge. Blir en sittende fast i gamle, fastlåste modeller og tankesett, svikter man de man er satt til å hjelpe.

Justis- og beredskapsdepartementet har nå gått gjennom høringssvarene og skal vurdere veien videre. En ting kan vi garantere Solum allerede nå: Målet er å styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet, ikke svekke det.