Halvårsrapport om konkurranse, støtte og anskaffelser

Rapport fra konkurranseråd Nina Gørrissen, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 8 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Høsten 2013 har vært preget av både bindende og ikke-bindende regelverksarbeid på konkurranse, støtte og anskaffelser, noe av politisk karakter og mye av mer teknisk art. Konkurranseråd Nina Gørrissen rapporterer.

Høsten 2013 har vært preget av både bindende og ikke-bindende regelverksarbeid på konkurranse, støtte og anskaffelser, noe av politisk karakter og mye av mer teknisk art. Konkurranseråd Nina Gørrissen rapporterer.

Konkurranseområdet har vært preget av intenst arbeid både i EU og Norge/EØS/EFTA med Europakommisjonens forslag til direktiv om erstatningssøksmål, som reiser vanskelige, men til dels svært forskjellige spørsmål om regulering av nasjonal sivilprosess og erstatningsrett i medlemsstatene. Rådet for den europeiske union og Europaparlamentet vil starte trilogforhandlinger antageligvis i månedsskiftet januar/februar, og begge parter understreker sterkt viktigheten av regelverket og behovet for rask vedtakelse.

For EØS/EFTA-landene har Europakommisjonens forslag reist noen materielle problemstillinger, men innvendingene synes i stor grad ivaretatt gjennom Rådets kompromisstekst, mens Europaparlamentets tekst ikke foreligger ennå.

Videre i halvårsrapporten kan du lese om Europakommisjonen og medlemsstatenes arbeid med en ytterligere effektivisering av kontrollen med foretakssammenslutninger og spørsmålet om harmonisering av nasjonal rett i adferdssaker (anti-trust). Europakommisjonen har vedtatt en forenkling av behandlingen av uproblematiske fusjoner og en lettelse av krav til opplysninger i melding om fusjon.

På anskaffelsesområdet er første fase i den store moderniseringsreformen snart avsluttet, med formell vedtakelse på nyåret av tre nye anskaffelsesdirektiver i EU og etterfølgende innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring i nasjonal rett. Europakommisjonens forslag til direktiv om e-faktura og utarbeidelse av en felles standard er i sluttfasen for vedtagelse, og vil gå til trilogforhandling i januar.

På offentlig støtte kan du lese at moderniseringsreformen snart er inne i den avsluttende fasen. Europakommisjonen har i løpet av høsten vedtatt ny forordning om bagatellmessig støtte og forlengelse av gjeldende alminnelige gruppeunntak (GBER) til 30. juni 2014, i påvente av nytt GBER. Europakommisjonen tar sikte på at gjenstående bindende og ikke-bindende regelverk skal vedtas i løpet av våren og tre i kraft fra 1. juli 2014.

Retningslinjene for støtte til flyplasser og flyselskap og risikokapital skal etter planen vedtas tidlig i 2014, uten ytterligere høring av medlemsstater eller andre berørte.

Europakommisjonen vil også vedta nye retningslinjer for støtte til krise og omstrukturering, og har som en del av reformpakken også igangsatt et arbeid for evaluering av tildelt støtte.

Når det gjelder maritim sektor, ser det ikke ut til at det vil bli endringer i støtten til maritim transport i denne omgang. Reglene for støtte til skipsbygging er forlenget til 30. juni 2014.

Europakommisjonen har i høst også vedtatt nye retningslinjer for filmstøtte.

Les om disse og flere andre saker i halvårsrapporten om EUs regelverk for konkurranse, støtte og anskaffelser fra konkurranseråd Nina Gørrissen.