Globalisering og handel

Innlegg i LO-Aktuelt, 5-2017

Handel over landegrensene er en viktig årsak til at millioner har kunnet arbeide seg ut av ekstrem fattigdom. Internasjonal handel har skapt økonomisk vekst, arbeidsplasser, redusert fattigdom og bidratt til å redusere ulikhetene mellom land.

Få land har hatt større glede av økonomisk samarbeid med omverdenen enn Norge. Vi er blant vinnerne i globaliseringen. Utenrikshandel utgjør en stor del av den norske økonomien. Produksjon og verdiskapning foregår over hele landet, og mange eksportrettede virksomheter er lokalisert utenfor de store byene. Handel med utlandet er svært viktig for sysselsetting og verdiskapning i hele Norge.

Det er store forskjeller mellom land som lykkes og land som mislykkes på det globale markedet. I mange land øker forskjellene mellom fattig og rik. Dette må vi ta på alvor, også i Norge. Ressurser må fordeles mer rettferdig slik at flere kan ta del i veksten.

I møte med kolleger de siste månedene har jeg merket en stigende uro over at den globale veksten er for svak og over at internasjonal handel i liten grad bidrar til vekst. Det er mange årsaker til dette, men økende proteksjonisme og redsel for globalisering er blant årsakene. WTOs generaldirektør Roberto Azevedo har advart mot denne utviklingen: «Proteksjonisme er gal medisin. Det vil ta livet av pasienten». WTO og det globale handelsregelverket viste sin berettigelse og styrke etter finanskrisen fra 2008 til 2010 - da verden unngikk å gå i samme felle som på 30-tallet. Da viste WTO seg å være en effektiv garantist mot ny proteksjonisme.

Norge vil med sin åpne økonomi tape på ytterligere proteksjonistiske tiltak. Historien har mange eksempler på at nye handelshindringer er en veldig dårlig idé. En effektiv og omstillingsdyktig økonomi er en forutsetning for høy verdiskaping. Norsk økonomi har tidligere vist at den kan tilpasse seg skiftende konjunkturer, teknologisk utvikling og endringer i etterspørsel. Vi er konkurransedyktige på grunn av høy kompetanse, vår evne og vilje til innovasjon og omstilling.

I handelspolitikken møtes utenrikstjenestens nasjonale og internasjonale ansvar. Ved å sikre et åpent, velfungerende og regelbasert internasjonalt handelssamarbeid, markedsadgang og å fremme norsk næringsliv, bidrar vi til norske arbeidsplasser og sysselsetting. Handelsavtaler sikrer forutsigbare spilleregler og beskytter mot proteksjonistiske tiltak. Deltagelse i handelsavtaler gir tilgang til møteplasser, regelverk og nettverk som kan anvendes når bedrifter møter utfordringer ute. At norske bedrifter lykkes i globale markeder, sikrer norsk sysselsetting og verdiskapning hjemme.

Til toppen