Håndfast om samferdselssatsing i Rogaland

Haugesunds Avis - 20. januar 2015

Haugesunds Avis omtaler 13. januar det årlige Solamøtet hvor jeg holdt innlegg.

Avisen nøyer seg med å hevde at det var lite håndfast på samferdselsfronten rent politisk, og sier med det at det ikke er verdt å informere leserne om følgende:

Bevilgningen til veivedlikehold øker med 66 prosent i 2015 sammenlignet med forrige regjerings budsjettforslagfor 2014. For første gang på mange tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet på vei.

Bevilgninger til planlegging av nye veiprosjekter dobles i statsbudsjettet. Utredning om øst-vest -veiforbindelsene foreligger snart, og denne vinteren skal flere fra regjeringen kjøre de ulike veistrekningene for å få erfaringer og møte folk langs veien.

E39 Stavanger-Kristiansand skal planlegges som firefelts vei, der forrige regjering la opp til to felt. Trasévalg er tatt på E39 nordover mot Bergen. Vi har god fremdrift på Rogfast og Ryfast.

Det jobbes med forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen. Antall avganger på Sørlandsbanen er tilnærmet fordoblet på grunn av ekstrabevilgninger fra dagens regjering. Kapasiteten på Jærbanen kan dobles ved at utbedringer av flere perronger fremskyndes med flere år.

For å nevne noe av det som er relevant for Rogaland. Jeg synes dette er verdt å informere om.

Til toppen