Likestilling sett fra Norge og Europa

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, møtte norske og europeiske aktører på likestillingsfeltet under sitt besøk i Brussel 9. mars.

Hanne Bjurstrøm presenterer norsk likestillingsarbeid. Foto: Anders Aalbu/Norges delegasjonen til EU

EU-delegasjonen inviterte europeiske og norske likestillingsaktører til Norges Hus for å utveksle erfaringer fra arbeidet på likestillingsfeltet, med ombudet som hovedgjest. Bjurstrøm startet med å gi en orientering om likestillingsarbeidet i Norge. Som likestillings- og diskrimineringsombud har Bjurstrøm som oppgave å arbeide mot alle typer diskriminering i alle deler av samfunnet. Likestilling mellom kvinner og menn har en sentral rolle i ombudets mandat. Norge er mer likestilt enn mange andre europeiske land på en rekke områder, men Bjurstrøm nevnte flere utfordringer Norge står overfor på likestillingsfeltet.

- Det er lett å ta dagens stuasjon for kvinner i Norge for gitt, men det er den ikke. Det finnes også flere utfordringer når det gjelder kjønnsdelt arbeidsmarked, likelønn, ufrivillig deltidsarbeid, trakassering på nett og vold mot kvinner. En fjerdedel av alle klager ombudet får, gjelder likestilling mellom kjønnene, sa Bjurstrøm.

Europeisk perspektiv

Europakommisjonen var representert på arrangementet av Daniela Bankier, ansvarlig for likestillingsarbeidet i avdelingen for justis- og forbrukersaker i Kommisjonen (DG Justice). Med et europeisk likestillingsperspektiv presenterte Bankier EUs arbeid med å fremme likestilling mellom kjønnene i Europa.

 - Like rettigheter og muligheter for kvinner og menn er en del av EUs DNA, og en viktig del av integrasjonsprosessen, sa Bankier.

Daniela Bankier snakker om likestillingsarbeid i EU. Foto: Anders Aalbu/Norges delegasjonen til EU

Det har blitt gjort store fremskritt når det gjelder likestilling i Europa de siste tiårene, blant annet har andelen yrkesaktive kvinner steget betraktelig.  Men fremdeles er kvinner underrepresenterte i beslutningstakingsposisjoner og overrepresenterte i lavtlønnede sektorer i arbeidslivet.

Europakommisjonenes strategiske engasjement for likestilling for 2016-2019 har fem hovedprioriteringer: å øke kvinners deltagelse på arbeidsmarkedet og sikre kvinners økonomiske uavhengighet, redusere inntektsgapet mellom kvinner og menn når det gjelder lønn og pensjon, jobbe for mer likestilling i beslutningstakingsposisjoner, bekjempelse av vold mot kvinner og å fremme kvinners rettigheter og likestilling globalt.

EØS-midlene og likestilling

Norge bidrar til likestillingsarbeidet i flere europeiske land via EØS-midlene. EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein har satt av 25 millioner euro av EØS-midlene til å fremme likestilling mellom menn og kvinner.  Disse pengene går til flere ulike prosjekter i de seks mottagerlandene Spania, Romania, Portugal, Tsjekkia, Estland og Slovenia. Det norske likestillings- og diskrimineringsombudet er engasjert i et prosjekt i Spania med mål om å fremme likestilling mellom menn og kvinner i arbeidsmarkedet. Prosjektet fremmer blant annet økt kvinnelig deltakelse i styrer og andre beslutningsposisjoner.

Europeisk samarbeid på likestillingsfeltet

Bjurstrøm hadde også et møte med Equinet, den europeiske paraplyorganisasjonen for likestillingsorganer. Organisasjonen har 45 medlemmer fra 33 europeiske land, det norske likestillings- og diskrimineringsombudet er en av dem. Equinet arbeider for å fremme likestilling i Europa ved å hjelpe og legge til rette for nasjonale likestillingsorganer.

Hanne Bjurstrøm i møte med EU-ambassadør Oda Sletnes og leder for Equinet, Anne Gaspard. Foto: Wera Helstrøm/Norges delegasjonen til EU

 - Det er nyttig å være medlem av Equinet. Nettverket er en god plattform for å utveksle erfaringer mellom land og organisasjoner, sa Bjurstrøm.

 Daglig leder av Equinet, Anne Gaspard, sa at det norske LDO er et sentralt medlem av organisasjonen og en av de som var med og grunnla organisasjonen.

 - Likestillingsorganene som er medlemmer av Equinet er svært forskjellige, og har ulik grad av ressurser, standarder og muligheter. Norge er et foregangsland innenfor likestillingsfeltet på mange måter, sa Gaspard.

Bjurstrøm møtte også rådgiver Monika Ladmanova fra kabinettet til EU-kommissæren som er ansvarlig for likestilling. Ladmanova understreket i møtet den betydningen Equinet spiller i arbeidet med likestilling i Europa, og oppfordret LDO til å fortsatt spille en aktiv rolle i nettverket. Equinets arbeid finansieres av Europakommisjonen.