Har valgt utreder til forslag om ny foreningslov

Norsk foreningsliv består av en rekke lag og foreninger. Disse varierer i størrelse, hva slags formål de har og hvordan de er organisert. Hensikten med en foreningslov er å lage enkle regler som legger til rette for forutsigbarhet i foreningslivet.

– Det skal bli enklere å etablere og drive foreninger. Lovgivningen skal bidra til at foreningene kan bruke ressursene på å utøve foreningens formål, sier næringsminister Iselin Nybø.

"Team Knudsen" skal utrede lovforslaget

Departementet har valgt «Team Knudsen», bestående av rådgiver i BAHR Gudmund Knudsen, professor ved UiO Geir Woxholth, advokat PhD Hedvig Bugge Reiersen og høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg. Teamet skal levere et forslag til lov. Dette forslaget skal bli til gjennom nært samarbeid mellom utredningsteamet, departementet og de som vil bli berørte av loven – foreningene selv. Arbeidet skal sikre at berørte aktører får mulighet til komme med innspill i utredningsarbeidet. Innspillene vil bli lagt stor vekt på under arbeidet.

– For å sikre at loven skal gi ønsket effekt, vil jeg blant annet etablere en referansegruppe med deltakelse fra frivillig sektor og representanter for små foreninger. Når forslaget er klart, vil jeg sørge for en ordinær behandling i departementet og regjeringen, før et forslag sendes Stortinget, sier næringsministeren.

Hvorfor ny foreningslov?

Foreninger reguleres i dag gjennom ulovfestet rett og forvaltningspraksis. Dette kan bidra til usikkerhet og uforutsigbarhet for hvilke rammer som gjelder for foreninger, særlig dersom det oppstår en konflikt. Målsettingen med en foreningslov er at foreninger skal få mer forutsigbarhet ved at de gis klare retningslinjer for hvordan man stifter, registrerer og driver en forening.

Loven har ikke til hensikt å gripe inn i og regulere allerede velfungerende foreninger. Formålet med loven er å gi en definisjon av hva en forening er, slik at personer som ønsker å gå sammen for å drive en ideell virksomhet skal kunne gjøre dette på en så enkel måte som mulig. Målsetningen for lovarbeidet er å bidra til at det etableres regler som gjør det enklere å stifte, registrere og drive en forening.

– Dette skal sørge for at uklarheter og spørsmål som foreningene støter på knyttet til dette, kan bli løst på en enkel og forutsigbar måte, sier næringsministeren.