Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok NOU om palliasjon

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Bent Høie mottok onsdag "NOU 2017: 16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende" fra utvalgsleder Stein Kaasa. Utvalget hadde som mandat å vurdere dagens palliative tilbud og foreslå tiltak for å styrke tilbudet.

– Alle i livets sluttfase skal oppleve trygghet og få en verdig avslutning på livet. Vi må være sikre på at pasienter og deres pårørende, som er i en sårbar og vanskelig situasjon, blir ivaretatt på en god måte. Jeg er glad for den grundige gjennomgangen utvalget har gjort av dette viktige feltet. Jeg vil takke Stein Kaasa og utvalgsmedlemmene for arbeidet de har gjort, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Utvalget mener det er behov for å styrke det palliative tilbudet og øke kompetansen i helse- og omsorgstjenesten.

– Et overordnet tema i rapporten er at vi må se hele mennesket. Helse- og omsorgstjenesten må ta utgangspunkt i pasientens ønsker og behov, og involvere den enkelte i utformingen av tilbudet. Dette gjelder uavhengig av diagnose og sykdom. Pasienter og pårørende må få en helhetlig oppfølging som ivaretar deres fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov, sier Stein Kaasa.

Sentrale anbefalinger i rapporten er blant annet:

  • Helse- og omsorgstjenesten må legge til rette for at de som ønsker det kan være mest mulig hjemme den siste tiden og dø hjemme dersom de ønsker det.
  • Tydeliggjøre kommunens ansvar for palliativ behandling i helse- og omsorgstjenesteloven
  • Etablere kommunale palliative sentre i større kommuner og som interkommunale løsninger i mindre kommuner.
  • Etablere barnepalliative sentre ved sykehus i Norge
  • Utarbeide kvalitetsindikatorer for palliasjon
  • Etablere palliativ medisin som egen påbyggingsspesialitet
  • Utvide videreutdanning i palliasjon på masternivå
  • Utvikle en nasjonal metodikk for forhåndssamtaler. Forhåndssamtalene skal være en obligatorisk del av pasientforløpet.

Les "NOU 2017: 16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende"