Helseperspektivet

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsens innlegg på markeringen av den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse

Jeg er glad for å delta på denne markeringen.

Alle former for kjønnslemleste strider mot norsk lov. Jeg er opptatt av de store helseskader dette påfører unge jenter og kvinner. Helsetjenestens rolle blir derfor å informere, forebygge og å gi god behandling.

Forebygging

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en god arena for forebygging. Tjenesten når ut til alle og har høy oppslutning. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er også helt sentral for å avdekke vold og overgrep. For ungdom er det viktig å ha et sted å henvende seg uten å bestille time eller involvere foresatte. Derfor har denne regjeringen styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten både i 2014 og i 2015 med til sammen 455 millioner kroner gjennom vekst i kommunenes frie inntekter.

Behandling

Helsetjenesten kan hjelpe de som er kjønnslemestet. Kvinner med langvarige plager og komplikasjoner etter kjønnslemelstelse skal få behandling. Åpnende inngrep og annen behandling kan lette på mange plager, ikke minst i forkant av at man etablerer et parforhold, gifter seg eller skal føde.

Det finnes flere helsetjenester som kan kontaktes for å snakke om dette og å få riktig behandling. Det er hos fastlegen, hos jordmor på helsestasjonen i forbindelse med svangerskap, hos helsesøster på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten og på kvinneklinikk eller barneklinikk på sykehus. De fleste større sykehusene kan tilby behandling.

Helsehjelpen er gratis og helsepersonell har taushetsplikt. Både helsesøster, jordmor og fastlege har anledning til å henvise videre til spesialist dersom det er nødvendig.

Kompetanseheving, forskning og veiledning

Det er behov for økt kompetanse i alle aktuelle tjenester. Det avsettes årlig midler til å dette i den årlige budsjettbehandlingen. Helsemyndighetene har i løpet av de 10 siste årene etablert en struktur med flere kompetansesentre som skal bidra til økt forskning, utdanning og veiledning om vold og overgrep. Dette gjelder også arbeidet mot kjønnslemelstelse. Det er gjennomført en rekke tiltak for å styrke kompetansen blant helsepersonell.

Informasjon

Informasjonsarbeidet er viktig. Det foregår mye godt arbeid. Det er utarbeidet informasjonsmateriell som er oversatt til mange språk. Dette må formidles og gjøres kjent for aktuelle miljøer. Målsettingen er at berørte grupper får god og tilrettelagt informasjon, at de er kjent med helsekonsekvensene av kjønnslemlestelse og hvordan man kan få helsehjelp.

Jeg vil også vektlegge det viktige arbeidet som de frivillige organisasjonenen legger ned i bekjempelsen av kjønnslemelestelse.

Det er viktig å støtte det arbeidet som ressurspersoner og helsepersonell med innvandrerbakgrunn selv gjør i egne miljøer gjennom nettverks- og likemannsarbeid. Det er viktig å få til holdningsendringer. Det må oppmuntres til samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og de frivillige organisasjonene.

Vi må fortsette arbeidet med å bekjempe kjønnslemlestelse.

Til toppen